Siste 10 fra Sande
Transporttenesta for funksjonshemma
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Oversikt over lag og organisasjonar
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Formannskapet
Forside
Forside
27.03.2017

Spørjeundersøking i Sande kommune


Ungdommane i Sande vil gjerne at ein skal bli høyrde i spørsmålet om vegen vidare for skulesamfunna i Sande kommune.
Ungdomsrådet har fått klarsignal frå politisk nivå om å gjere ei spørjeundersøking om dette.
Denne startar 30.mars og vert gjennomført på skulen for 7. - 10.klasse.
Foreldre til grunnskuleelevar og ungdommar i aldersgruppa 16-20 år på undersøkinga tilsendt pr SMS.


Illustrasjonsfoto
Sande kommune
Høgskulen i Volda gjennomfører i desse dagar ei undersøking om korleis elevar og foreldre vurderer noverande og framtidig skulekultur i Sande kommune.

Ungdomsrådet har teke initiativet til undersøkinga, og Sande kommune ved rådmanen har følgt opp initiativet.
Ungdommane i Sande ynskjer å skaffe kunnskap om barn og unge sine meiningar, slik at dei har eit utgangspunkt for den rolla dei som ungdomsråd skal spele i utviklinga i kommunen.

Både elevar i skulen, 7.-10. klassesteg, ungdomar som har avslutta grunnskulen dei tre siste åra, og alle foreldra til elevane i 1.-10. klassesteg blir bedne om å delta i undersøkinga.

Opplysningane som kjem fram gjennom undersøkinga skal gi informasjon som skal brukast som grunnlag i Sande kommune si vurdering av skulestrukturen i kommunen framover.
Høgskulen i Volda har ansvaret for utforminga av spørjeskjema, teknisk tilrettelegging og for å utarbeide ein kortfatta rapport med resultata frå undersøkingane.

Data blir samla inn via internett. Som forelder kan du opne undersøkinga via telefon eller datamaskin, og slik få tilgang til spørjeskjema. Utfyllinga vil ta nokre få minutt.


Om undersøkinga blant elevar på 7.-10-steg
Undersøkinga skal gjennomførast i skuletida. Fordi elevane er under 16 år, må foreldra samtykke til at barnet/ barna deira får delta i undersøkinga (jfr. Norsk senter for forskningsdata/NSD).
Spørjeundersøkinga som er retta mot ungdom over ungdomsskulealder, og for foreldra vert sendt ut pr SMS.

Det er frivillig å delta i undersøkinga. Ein kan såleis til ei kvar tid trekke seg frå undersøkinga, utan å oppgi grunn. Undersøkinga blir elles gjennomført på ein slik måte at ein ikkje kan føre opplysningane tilbake til den som har svart. Opplysningane som kjem fram blir anonymiserte, og datamaterialet anonymisert ved prosjektslutt. Det er berre forskarane ved Høgskulen i Volda som har tilgang til opplysningane som kjem fram i enkeltskjema. Desse blir handsama som konfidensielle opplysningar. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forsking, NSD - Norsk senter for forskningsdata AS.

Har du spørsmål om undersøkinga kan du Høgskulen i Volda
ved Randi Bergem,
randi.bergem@hivolda.no
tlf. 70 07 52 11

eller Finn Båtevik,
batevik@hivolda.no
tlf. 70 07 52 13.

Vi oppmodar alle som får undersøkinga tilsendt på SMS, om å svare!


<<< Tilbake

Tidlegare artiklar:
Legesenteret stengt 24.04.18 frå 14-15
Standryddinga i Sande er i full gong - vi vil ha rein natur
Endringar i forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk
Hjorteteljing 2018
Midlar frå Husbanken
Kartlegging av skredsoner
Formannskapsmøte
Ope møte for råda og pårørande i Sande kommune
Eldrefest i Haugsbygda 21.april
Offentleg ettersyn - Interkommunal kystsoneplan for ytre søre Sunnmøre
Kommunestyre
Deler du brønn med naboen?
Lokalmat - noko for deg?
1.mai er frist for å søkje plass i kulturskulen
Formannskapsmøte
Strandrydding og 17.mai
Fagkveld om skjøtsel og bruk av beite i Ørsta 9.april
Oppheva forbod mot bruk av utandørs eld
Forbod mot bruk av open eld utandørs
Nærings-, teknisk og miljøutval
Opningstider i påska
Nye politivedtekter i Sande - høyring
Ledige stillingar i barnehage og skule
Oppheving av forbod
Lyngbrenning på Nupafjellet
Formannskapsmøte
Polititenesta i Sande kommune
Utvidinga av Haugelia barnehage er i gang
Vellukka UKM i Sande - mange til fylkesfestivalen
No er det tid for å søkje på kulturmidlar - Frist 15.april
"Drone- reglar"
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen