Siste 10 fra Sande
Næring, teknisk og miljøutval
Transporttenesta for funksjonshemma
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Oversikt over lag og organisasjonar
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Tenester
Tenester
05.04.2005
Bedriftshelsetenesta
Sande kommune er medlemmar hjå Alfa Bedriftshelseteneste AS.
Kommunen er pålagt å ha bedriftshelseteneste for nokre grupper tilsette etter bransjeforskrifta. For vår del gjeld dette reinhaldarane og tilsette ved teknisk eining, uteseksjonen.
I tillegg har kommunestyret gjort vedtak om at alle fast tilsette i pleie- og omsorg med ei arbeidstid på minst 15 t/v skal ha eit slikt tilbod.

I tillegg til å utføra helsekontakter for desse gruppene , bidreg også bedriftshelsetenesta i oppfølging av sjukemelde, dei deltek på møta våre i arbeidsmiljøutvalet, tilbyr kurs i førstehjelp, arbeidsmiljø, stressmeistring , forflytningsteknikk, røykeavvenning, rusproblem/AKAN, medarbeidarsamtalar, kontorergonomi, psykiske lidingar m.m.avhengig av kva vi som medlemsbedrift etterspør.
Bedriftshelsetenesta tilbyr dessutan deltaking på vernerundane.

Alle tilsette i kommunen har tilbod om arbeidsmedisinsk poliklinikk og almennlegeteneste gjennom ALFA BHT AS

Alfa BHT AS har tilsette med følgjande kompetanse: sjukepleiarar, fysioterapeut og legar, dessutan verneingeniør og organisasjonspsykolog.
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen