Siste 10 fra Sande
Hurra, no er det språkkafe igjen!
Skulestart i Sande
Grunder med ein forretningside ?
"Du skal itte trø i graset..." og ikkje kaste søppel der heller
No kjem feiaren
Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp
Kulturminneplanen 2015-2025 - Sande kommune
Tilbodet ved biblioteket
Oppretting og sikring av gravstøtter
Tenester
Tenester
05.04.2005
Bedriftshelsetenesta
Sande kommune er medlemmar hjå Alfa Bedriftshelseteneste AS.
Kommunen er pålagt å ha bedriftshelseteneste for nokre grupper tilsette etter bransjeforskrifta. For vår del gjeld dette reinhaldarane og tilsette ved teknisk eining, uteseksjonen.
I tillegg har kommunestyret gjort vedtak om at alle fast tilsette i pleie- og omsorg med ei arbeidstid på minst 15 t/v skal ha eit slikt tilbod.

I tillegg til å utføra helsekontakter for desse gruppene , bidreg også bedriftshelsetenesta i oppfølging av sjukemelde, dei deltek på møta våre i arbeidsmiljøutvalet, tilbyr kurs i førstehjelp, arbeidsmiljø, stressmeistring , forflytningsteknikk, røykeavvenning, rusproblem/AKAN, medarbeidarsamtalar, kontorergonomi, psykiske lidingar m.m.avhengig av kva vi som medlemsbedrift etterspør.
Bedriftshelsetenesta tilbyr dessutan deltaking på vernerundane.

Alle tilsette i kommunen har tilbod om arbeidsmedisinsk poliklinikk og almennlegeteneste gjennom ALFA BHT AS

Alfa BHT AS har tilsette med følgjande kompetanse: sjukepleiarar, fysioterapeut og legar, dessutan verneingeniør og organisasjonspsykolog.
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen