Siste 10 fra Sande
Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp
Kulturminneplanen 2015-2025 - Sande kommune
Tilbodet ved biblioteket
Oppretting og sikring av gravstøtter
Hamnearbeid i Gjerdsvika - Informasjon til innbyggjarane
Jonsokbål i Sande kommune
Oppheving av vatningsforbod
Forbod mot bålbrenning
NAV Sande- stengt onsdag 20.juni
Heimetenesta
Tenester > Heimetenesta
13.04.2013
Heimetenesta
Heimetenesta i Sande er bygd opp for å gi brukarar naudsynt hjelp i heimen. Hjelpa kan organiserast som ei langsiktig løysing for at den som ynskjer det, kan bu lengst mogleg i eigen heim. Hjelpa kan og vere tidsavgrensa, for å hjelpe pasienten til å igjen kunne ivareta eigen omsorg.
Kommunen skal så langt det er mogleg legge til rette for at heimebuande med hjelpebehov skal kunne bu heime så lenge dei ynskjer det.
Heimetenesta vil saman med deg avklare kva du kan få hjelp til. Dette vil som regle skje ved at vi kjem på eit heimebesøk.
For dei som ikkje kan bu heime, finst det institusjonstilbod som sjukeheim eller tilbod om andre buformer som t.d. omsorgsbustader.
Det finst ei rad ulike tiltak for hjelpetrengjande som bur heime.
• Heimesjukepleie
• Praktisk bistand
• Dagsenter for eldre
• Tryggleiksalarm
• Matombringing

Søknadskjema finn du under skjema eller til høgre i biletet.Betalingssatsar for 2017

Anita Myklebust
konsulent

Kari Johanne Skarmyr
Leiar for heimetenesta

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Kontortid
Kontoret på Sandetun er ope kvar dag,
Telefontid. 9.30 -14.00 : 70026740.
Telefon
Leiar for heimetenesta - Kari Johanne Skarmyr 70026742
HEIMESJUKEPLEIEN
Tlf. dagtid: 70026739.
Tlf. heile døgnet: 99 09 19 19
HJELPEMIDDEL
Solveig Hagen Sandvik og Jenny Røyset er hjelpemiddelansvarleg i Sande kommune. Dei har kontordagar på onsdagar og er å treffe på 91696631 eller
48 99 26 64.
Les meir om hjelpemiddel her
Øya - dagtilbod
Lokalitetar på Sandetun.
Telefon 91301547

Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Info om ressursgruppa i Sande
SØKNADSSKJEMA HJELPEMIDDEL
Bruk søknadsskjema, fyll ut på data før du printer og signerer.
Les meir på heimesidene til rikstrygdeverket http://www.nav.no
SØKNADSSKJEMA FOR PLEIE- OG OMSORGSTENESTER
Betalingssatsar i pleie og omsorg 2016
Helse- og omsorgstenestelova

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen