Siste 10 fra Sande
Næring, teknisk- og miljøutval
1.mai er frist for å søkje plass i kulturskulen
Eldrerådet
Råd for likestilling av funksjonshemma
Kommunestyret
Formannskapet
Ryddeaksjonar i perioden 21.april til 8.mai
Ønskjer du å TA TAK?
Landbrukskonferanse 21.april i Ørsta
Heimetenesta
Tenester > Heimetenesta
13.04.2013
Heimetenesta
Heimetenesta i Sande er bygd opp for å gi brukarar naudsynt hjelp i heimen. Hjelpa kan organiserast som ei langsiktig løysing for at den som ynskjer det, kan bu lengst mogleg i eigen heim. Hjelpa kan og vere tidsavgrensa, for å hjelpe pasienten til å igjen kunne ivareta eigen omsorg.
Kommunen skal så langt det er mogleg legge til rette for at heimebuande med hjelpebehov skal kunne bu heime så lenge dei ynskjer det.
Heimetenesta vil saman med deg avklare kva du kan få hjelp til. Dette vil som regle skje ved at vi kjem på eit heimebesøk.
For dei som ikkje kan bu heime, finst det institusjonstilbod som sjukeheim eller tilbod om andre buformer som t.d. omsorgsbustader.
Det finst ei rad ulike tiltak for hjelpetrengjande som bur heime.
• Heimesjukepleie
• Praktisk bistand
• Dagsenter for eldre
• Rusomsorg
• Psykiatriteneste
• Støttekontakt
• Tryggleiksalarm
• Matombringing
• Omsorgslønn

Søknadskjema finn du under skjema eller til høgre i biletet.Betalingssatsar for 2017

Anita Myklebust
konsulent

Kari Johanne Skarmyr
Leiar for heimetenesta

SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-31: 9.30-13.30
Send e-post
Kontortid
Kontoret på Sandetun er ope måndag, tysdag, torsdag og fredag, tlf 70026740.
Telefon
70026742
HEIMESJUKEPLEIEN
Tlf. dagtid: 70026604.
Tlf. heile døgnet: 99 09 19 19
HJELPEMIDDEL
Solveig Hagen Sandvik og Jenny Røyset er hjelpemiddelansvarleg i Sande kommune. Dei har kontordagar på onsdagar og er å treffe på 70026604 eller
48 99 26 64.
Dagsenter
Tilbod til eldre. Lokalitetar på Sandetun.
Telefon 91626054

Sjøkanten Dagsenter; 70026745
Opningstider: måndag 11-15 og onsdag 11-15
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Info om ressursgruppa i Sande
SØKNADSSKJEMA HJELPEMIDDEL
Bruk søknadsskjema, fyll ut på data før du printer og signerer.
Les meir på heimesidene til rikstrygdeverket http://www.nav.no
SØKNADSSKJEMA FOR PLEIE- OG OMSORGSTENESTER
Betalingssatsar i pleie og omsorg 2016
Helse- og omsorgstenestelova

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen