Siste 10 fra Sande
Vil du / de vere besøksheim ?
Sande kommune asfalterer - skal du asfaltere?
Sande kommune - Årsmelding og rekneskap 2016
Kommunestyremøte
Vasslekkasje på Hakallestranda
Møte i formannskapet 14.06.17
Fagseminar med Norsk Villsaulag
Kontakt Sande kommune
Omlegging av vassleidning ved Bergsnev - Sandviksvatnet vassverk
Skulefritidsstilbod
Tenester > Skulefritidsstilbod
25.01.2017
Søknadsfrist for SFO-plass er 1.mars
1. mars er søknadsfristen for SFO-plass ved skulane i Sande for det komande skuleåret.
Ein kan elles søkje om plass ved skulefritdsordninga gjennom heile året.
Dersom det er ledig kapasitet innanfor oppvekstsenteret si budsjettramme,kan ein då få tildelt plass.

Alle skulane i Sande har SFO tilbod . Tilbodet er ulikt frå skule til skule, alt etter talet på søkjarar og kva behov foreldra har.

Du finn elektronisk søknadsskjema her på heimesida under skjema eller til høgre i biletet.

Det er viktig å krysse av for dei dagane du vil ha plass. På skjemaet skal du også gi meir detaljert informasjon om behov for plass om morgonen eller på ettermiddag ( set opp tider)
Om du har spesielle ynskje/ behov noterer du dette her.
Dette er svært viktig for at skulen skal kunne sette opp ein god og tilstrekkeleg bemanningsplan.


Takstar for foreldrebetaling for skulefritidsordninga:
Sande kommunestyre vedtok i sak K-88/ 16 slike satsar for Sfo i Sande for 2017:
* 8 t/v: kr 1.120,- pr.mnd
* 12 t/v: kr 1.680,- pr. mnd
* 15 t/v: kr 2.100,- pr. mnd
* 20 t/v: kr 2.800,- pr. mnd
Reduksjon i betaling for barn nr 2 er 30 %, og for barn nr. 3 er 50 %.

Matpengar er kr 12,- pr time pr mnd

Vedtekter for skulefritidsordninga i Sande kommune (27 kb)

Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-32: 9.30-13.30
Send e-post
Søknadsskjema skulefritidsordning

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen