Siste 10 fra Sande
Har du ledig hus / leilegheit?
Kulturverntilskot - søknadsfrist 15.oktober
Vil du bli ny rådmann i Sande kommune?
Badeskum på fjorden eller kva er det?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Brot på vassforsyninga på Åram
Hurra, no er det språkkafe igjen!
Revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
Folkemøte om hamneutbygging i Gjerdsvika, Adolfbuda 3.oktober kl 18.00
Reguleringsplanar - kommunale og private
Tenester > BYGG OG BU > Reguleringsplanar - kommunale og private
04.10.2013
Utarbeiding av reguleringsplanar
For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentleg verknad for miljø og samfunn vert det krevd reguleringsplan.
Private, tiltakshavarar og organisasjonar har rett til å kome med framlegg til detaljregulering for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringar.
Private forslag må innhaldsmessig følgje opp hovudtrekk og rammer nedfelt i kommune(del)plan og gjeldande områderegulering.
Planspørsmålet skal på førehand leggast fram for planmynde i kommunen som kan gi råd om korleis planen bør utarbeidast og kan gi føringar for planarbeidet.
Reguleringsplan skal utarbeidast av fagkyndige.

Søknadsprosess - korleis går ein fram i dette arbeidet?

•Kontakt teknisk eining for å avklare rammer og utfordringar og få godkjenning av planarbeidet.
•Kunngjering i presse og varsling til aktuelle offentlege organ om igangsetting av planarbeidet.
•Utarbeiding av reguleringsplan.
•Førstegongs handsaming i Planutvalet( Formannskapet)
•Plan til offentleg ettersyn, dvs kunngjering i presse og utsending til høyringspartar.
•Andregongs handsaming i Planutvalet. Innstilling til kommunestyre.
•Handsaming i kommunestyre.
•Kunngjering av reguleringsvedtak, og eventuell klagehandsaming


Rasmus Johan Ekroll
Ingeniør
 
Oddbjørn Indregård
plan- og utviklingssjef
Kjell Martin Vikene
Teknisk sjef
 
Ronny Prozenko
Avdelingsingeniør/ sakshandsamar
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Gebyr for byggesak og plansaker 2018
Vedtatt 12.12.17 KST-sak 64/ 17
Utbyggingsplaner og byggeprosjekt - Telenor sitt kabelnett

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen