Siste 10 fra Sande
Jonsokbål i Sande kommune
Oppheving av vatningsforbod
Forbod mot bålbrenning
NAV Sande- stengt onsdag 20.juni
Superfredag 15.juni - Blir du med på Aktivitetsdag på Øya ?
Det kan bli nytt hyttefelt på Gota i Gjerdsvika - offentleg høyring
Kommunestyret
Helsetenester i heimen (heimesjukepleie)
Praktisk bistand – daglege gjeremål (Heimehjelp)
Landbruk
Landbruk

Erstatning for tap av sau på beite

Vi minner om erstatningsordningane for tap av sau på utmarksbeite og for sau drept av freda rovvilt.

Saueeigarar som kan ha rett til erstatning etter begge ordningane og søkjer om dette, får prøvd saka i høve til begge regelverka.
Søknadsfrist for søknadar som skal handsamast i høve til begge regelverka er 1. november.

Dersom søknaden skal handsamast etter berre eitt av regelverka gjeld desse søknadsfristane:
Frist for å søkje om erstatning for sau drept av freda rovvilt er 1. november.
Frist for å søkje om erstatning for sau tapt på utmarksbeite er 31. desember.

Les meir på sidene til Statens Landbruksforvaltning om ordninga for tap på utmarksbeite. Sjå under lenker på desse sidene for meir informasjon om erstatningsordninga for rovviltskade.
Les meir .....
Skjema Erstatning for tap av sau på beite (116 kb)
Skjema Erstatning for husdyr drepe av rovvilt (1.46 mb)

<<< Tilbake

Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Landbruksvikar
Fritidsfiske
Jakt og fangst
Finansiering via Innovasjon Norge
Gardskart på internett
Miljøplan
Omdisponering og deling etter jordlova
Odel
Driveplikt
Buplikt
Konsesjon
Tilskot til avløysing ved sjukdom
Tilskot til avløysing, ferie og fritid
Naturbase
Regionalt miljøprogram
Produksjonstilskot

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen