Siste 10 fra Sande
Kommunestyremøte 18.09.18
Vil du vere bøsseberar?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter
Pårørandeskule for deg som har omsorg for nokon med demens
Kommunestyremøte 18.september
På jakt etter ny jobb?
Grûnderkurs - Starte bedrift, skal - skal ikkje?
Vil du vere med i ungdomsrådet i Sande?
Landbruk
Landbruk

SMIL- og NMSK-midlar 2013

Søknadsfrist for tilskot til særskilte miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midlar) for 2013 er 15. april.

Søknadsfristen gjeld ikkje midlar til ny ordning med tilskot til grøfting i jordbruket. Vi kjem tilbake med meir informasjon om denne ordninga når forskrift og regelverk er klart.

Søknadar om tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-midlar) blir handsama fortløpande så langt det er midlar.

SMIL-midlane skal fremje natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapet og redusere forureininga frå jordbruket ut over det som kan forventast gjennom vanleg jordbruksdrift.

Forskrifta gjeld prosjekt/tiltak på landbrukseigedommar. Det er høve til å søkje midlar både for aktive gardbrukarar og eigarar av landbrukseigedomar. Lag, organisasjonar og andre kan søkje dersom dei er registrert i Einingsregisteret og har løyve frå eigaren av landbrukeigedomen til å gjennomføre prosjektet.

Føremålet med tiltaket kan t.d vere å:
- halde i hevd gamal kulturmark
- setje i stand freda og verneverdige bygningar
- bevare kulturminne og kulturmiljø
- fremje tilgjenge og opplevingskvalitet i kulturlandskapet
- bevare og fremje biologisk mangfald

Søknad om SMIL-midlar skal sendast på fastsett skjema til Sande kommune, 6084 Larsnes.
Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret før de søkjer!

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket kan t.d vere ungskogpleie, planting, grøfting, gjødsling og tynning.

Søknad om NMSK-midlar skal sendast til Skogbrukssjefen, Søre Sunnmøre Landbrukskontor, 6080 Gurskøy.

Vi ber om at de tek kontakt med skogbrukssjef Anne Kathrine Løberg, Søre Sunnmøre Landbrukskontor, tlf. 700 84671 / 900 34380 før de søkjer om NMSK-midlar.

Det er eigne søknadsskjema for ordningane.
Les meir hos SLF...
SMIL- og NMSK-strategi 2012 - 2015 (593 kb)
SMIL- og NMSK Tilskotssatsar (57 kb)
SMIL Søknadsskjema (90 kb)

<<< Tilbake

Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Landbruksvikar
Fritidsfiske
Jakt og fangst
Finansiering via Innovasjon Norge
Gardskart på internett
Miljøplan
Omdisponering og deling etter jordlova
Odel
Driveplikt
Buplikt
Konsesjon
Tilskot til avløysing ved sjukdom
Tilskot til avløysing, ferie og fritid
Naturbase
Regionalt miljøprogram
Produksjonstilskot

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen