Siste 10 fra Sande
Transporttenesta for funksjonshemma
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Oversikt over lag og organisasjonar
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Formannskapet
PPT for Sande og Vanylven
PPT for Sande og Vanylven
03.03.2011
PPT sine tenester
PPT står for pedagogisk-psykologisk teneste, ei teneste for barn og vaksne med særlige opplæringsbehov. Vårt kontor har ikkje oppfølging av elevar i vidaregåande skule.

PP-tenesta er heimla i opplæringslova som seier at PPT si oppgåve i høve skulen er:

1. Organisasjonsutvikling
2. Kompetanseutvikling
3. Sakkunnig vurdering

Opplæringslova seier at tenesta skal hjelpe skulen i arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. PPT skal sørgje for sakkunnig vurdering der lova krev det før kommunen fattar vedtak om spesialundervisning.

Alle med lære- og utviklingsvanskar kan ta kontakt med PPT direkte. Det mest vanlege er at tilmeldinga skjer i samarbeid med skule/ barnehage skrifteleg på særskilt skjema, gjerne i dialog med PPT i forkant.

PPT er ei rådgjevingsteneste som er frivillig, og tilmelding er alltid i samråd med foreldre.

Tenesta er gratis.

PPT kan yte tenester i høve kartlegging og utgreiing av funksjons- og lærevanskar, rådgjeving knytt til pedagogiske tiltak og rettleiing til foreldre, barn og ungdom.

Tilmeldingsskjema finn du til høgre.


PP-tenesta skal sørgje for at det blir utarbeida sakkunning vurdering der lova krev det:
- For elevar som treng spesialundervisning eller førskulebarn som treng spesialpedagogisk hjelp
- Framskynda og utsett skulestart
- Fritak frå opplæringsplikta etter opplæringslova § 2-1
- Rett til teiknspråkopplæring for elevar og førskuleborn etter oppl lova 2-6 og 3-9
- Særskilte rettigheiter for blinde og sterkt svaksynte elevar §§ 2-14 og 3-10
- Rett til særskilt valt utdanningsprogram etter oppl lova § 3-1

Vi innhentar opplysningar om barnet ved å:

- Samtale med barnet sjølv
- Samtale med foreldre
- Samtale med barnehage/skule
- Observere barnet i ulike situasjonar
- Teste barnet med ulike testar, alt etter type vanskar

Vi gir tilbakemelding til foreldre/barn og barnehage/skule om kva slags kunnskap kartlegginga har gitt oss.


Drøfting av kva tiltak ein til dømes kan sette i verk:

- Veiledning/tilråding om tilrettelegging for meistring i barnehage/skole
- Veiledning til heimen
- Vidarehenvisning til 2. linjetenester
- Samarbeid med andre lokale instansar

Sølvi Erviksæter Sjåstad
PP-rådgjevar
 
Reidun Auflem Vik
servicemedarbeidar
Margunn Rekdal
Leiar PPT
 
Ingvild Bøstrand
PP-rådgjevar
Eli Rekdal
PP rådgjevar
PMTO - Tilbod om foreldrerettleiing
PPT
Tlf. 70026785
E-post:ppt@sande-mr.kommune.no
Kontoret har merkantil personale på måndag og torsdag 08.00-15.30

Skjema og linkar
Under ligg skjema til bruk ved tilmelding til PPT. I tillegg er det aktuelle linkar til lovverk, veileder og sider som er relevant for tenesta.
Tilmeldingsskjema
Pedagogisk rapport barnehagen
Pedagogisk rapport skule
Søknadsskjema spesialundervisning i Sande
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Veileder i spesialundervisning
§ 5 Spesialundervisning i opplæringslova
Søknadsskjema spesialundervisning førskulebarn
Info om ressursgruppa i Sande
Statped
Foreldrekvardag
Atferdssenteret
Utdanningsdirektoratet

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen