Siste 10 fra Sande
Har du ledig hus / leilegheit?
Kulturverntilskot - søknadsfrist 15.oktober
Vil du bli ny rådmann i Sande kommune?
Badeskum på fjorden eller kva er det?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Brot på vassforsyninga på Åram
Hurra, no er det språkkafe igjen!
Revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
Folkemøte om hamneutbygging i Gjerdsvika, Adolfbuda 3.oktober kl 18.00
artikkel til notis
Organisasjon > artikkel til notis

Ledige tomter i Sande kommune


Sande kommune opplever stor aktivitet i næringslivet og stor etterspurnad etter husvære.
Aktiviteten rundt husbygging har også auka dei siste åra, og vi erfarer at mange er interesserte i å etablere seg i Sande.
Sande kommune har nokre ledige kommunale tomter som er byggeklare, og nokre private utbyggarar arbeider med planer for klargjering av bustadtomter og bustadar.

Kvamsøya:
4 kommunale einebustadtomter som er klare til bygging
Fine tomter med god beliggenheit

Sandsøya:
4 kommunale einebustadtomter som er klare til bygging
Fine tomter med god beliggenheit

Skredetranda :
2 kommunale einebustadtomter som er klare til bygging
2 stk kommune einebustadstomter som har noko problemstilling knytt til høgspentlinje
Fine tomter med god beliggenheit

Larsnes :
Ingen kommunale bustadtomter tilgjengeleg pr dato
7 private einebustadtomter som er klare til bygging (Frantzen Maksinstasjon 4 stk og Rune Slettestøl 3 stk)
5 private tomter for tettare utnytting (Frantzen Maskinstasjon 4 stk)
Fine tomter med god beliggenheit

Gursken :
3 stk kommunale einebustadtomter som er klare bygging pr dato
2 stk tomt med fin beliggenheit og 1 stk tomt med noko bratt beliggenheit

Haugsbygda :
6 stk kommunale bustadtomter klare til bygging pr dato
3 stk einebustadtomter med noko bratt beliggenheit
3 stk einebustadtomter med noko mindre bratt beliggenheit

Gjerdsvika :
1 stk kommunal einebustadtomt klar til utbygging
Fin tomt med god beliggenheit.

Oppdatert oversikt finn ein også på sunnmorskart.no


I Sande kommune har alle kommunale tomter EIN tomtepris - kr 50 pr.m2

Tomtekostnad er sammensett av:

Kjøpesum
Dokumentavgift
Tinglysing skjøte
Oppmåling
Tinglysing matrikkelbrev
Saksbehandling


Når du skal byggje bustadhuset får du kostnader til:

Søknad om byggeløyve, ansvarsrettar
Utstikkingsgebyr
Tilknyting vatn/avløp.


Priseksempel:
Tomt på 1000 m2 med eit ordinært stort hus - ca kr 95 000.-( totalt).Sande kommune har elles akkurat godkjendt ny arealplan i kommunestyresak 39/ 15 den 22.09.15 og er i gang med reguleringar og grunntingingar for å legge til rette for nye tomteareal.
Dette gjeld områda:
Gjerde/ Riise i Gjerdsvika
Almestad i Gursken
Storehaugen på Larsnes
Haugelia Vest

For nye regulerte tomter blir det pris etter sjølvkost.

Ta gjerne kontakt for meir informasjon<<< Tilbake

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen