Siste 10 fra Sande
Har du ledig hus / leilegheit?
Kulturverntilskot - søknadsfrist 15.oktober
Vil du bli ny rådmann i Sande kommune?
Badeskum på fjorden eller kva er det?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Brot på vassforsyninga på Åram
Hurra, no er det språkkafe igjen!
Revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
Folkemøte om hamneutbygging i Gjerdsvika, Adolfbuda 3.oktober kl 18.00
Gursken oppvekstsenter
Organisasjon > Oppvekst og kultur > Gursken oppvekstsenter
04.01.2018
Gursken oppvekstsenter
test
Skulen ligg i Gursken i Sande kommune. Vi har i dag rundt 120 elevar som går i 1.- 10 klasse og ei gruppe SFO før og etter skuletid. Til saman er fire assistentar, ein vaktmeister, fire reinhaldarar og 18 lærarar tilsette ved skulen.
I tillegg er kommunen si vaksenopplæringa lagt til skulen. Elevane kjem frå ulike land både innanfor og utanfor EØS-området.


Visjonen til skulen:
Gursken saman for trivsel og læring

Tre hovudreglar: Vis respekt! Vis ansvar! Vis omsorg!


Vi jobbar spesielt med:

-Ungdomstrinnsatsinga med fokus på klasseleiing og lesing. Her skal kvar og ein av oss utvikle vår eigen praksis.

-Reflekterande team, som ein naturleg arbeidsmåte, integrert i dei vanlege teama. Det er ein aksjonslæringsstrategi for å legge til rette for at ein gjennom samhandling kan kome til å tenkje tankar ein ikkje har tenkt før. Dette er eit viktig systemarbeid for utvikling. Gursken oppvekstsenter samhandlar med PPT om utvikling av skulen.

-Støttande læringsmiljø. Det bygger på PALS-modellen. Det står for positiv åtferd, støttande læringsmiljø og samhandling. I Sande kommune held vi på med dette utviklingsarbeidet saman med skulane på Larsnes, Gjerdsvik, Sandsøy og Kvamsøy. Sjå meir informasjon om PALS i ein link på heimesida.

-Vurdering for læring. Skulen er med pulje 7 av denne nasjonale satsinga saman med resten av skulane i Sande.

-Vi vil legge til rette for å gjere kvardagen og undervisninga betre for dei minoritetsspråklege elevane våre. Vi ynskjer å lære av dei samtidig som dei lærer av oss.Vi er lykkelege over at kommunen og idrettslag har samarbeidd om å byggje kunstgrasbane som er plasser her ved skulen. Bana har ført til ein betre skulekvardag for elevane ved skulen.
Aktivitet skaper trivsel. Og trivsel og læring høyrer saman.

Du finn meir informasjon om skulen ved å gå inn på PEDIT i høgremenyen.KONTAKTINFORMASJON
Telefon: 700 29 448
Rektor: 700 29 440
Lærarrom: 700 29 445
Inspektør: 700 29 442
Rådgjevar: 700 29 443
SFO: 986 66 260

E-post: post.gursken@sande-mr.kommune.no
Send e-post
SØKNADSSKJEMA
Søknadsskjema skulefritidsordning
Permisjon frå undervisning - søknadsskjema
DOKUMENT
Skuleruta 2017/18 -2019/20
Info om ressursgruppa i Sande
Reglar for utleige/utlån av barnehage- og skulebygg
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
EKSTERNE LENKER
www.nullmobbing.no
Foreldrekvardag
PMTO - Tilbod om foreldrerettleiing
Skulerute 2018-2021.
Det kan bli lokale endringar i skuleruta.

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen