Siste 10 fra Sande
Kommunestyremøte 18.09.18
Vil du vere bøsseberar?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter
Pårørandeskule for deg som har omsorg for nokon med demens
Kommunestyremøte 18.september
På jakt etter ny jobb?
Grûnderkurs - Starte bedrift, skal - skal ikkje?
Vil du vere med i ungdomsrådet i Sande?
Helseavdelinga
Helseavdelinga

Endring fra 2 til 3 fastleger i Sande . En kort informasjon om legetjenesten i Sande.


Kommunehelseloven gir alle innbyggere som er bosatt i en kommune rett til å stå på en liste hos en lege med fastlegeavtale med kommunen.

Dette skal sikre at alle innbyggerne skal få hjelp ved sykdom , skade eller lyte . En skal da få hjelp av lege til diagnostisering og behandling . Dette kan skje hos fastlegen eller ved at fastlegen henviser pasienten videre til spesialisthelsetjenesten (sykehus).
Kommunen er i tillegg til fastlegetjenesten pliktig til å yte nødvendig helsehjelp til alle som midlertidig oppholder seg i kommunen. Dette gjør at kommunen må ha et fastlegetilbud til alle innbyggerne og et øyeblikkelighjelp tilbud .
Øyeblikkelighjelp tilbudet i Sande kommune er organisert ved Sande legesenter mellom 0800 og 1500. Mellom 1500 og 0800 er det legevaktslegen i Herøy og Sande som har dette ansvaret .En lege har denne oppgaven hver dag . Det utarbeides lister for dette. Fastlegene har et særskilt øyeblikkelig hjelp ansvar for pasienter på egen liste. De dagene de selv ikke har ledig kapasitet så har de gjort avtale med lege ved samme legesenter som tar på seg dette ansvaret. Sande kommune har sikret at alle fastlegene har en avtale med annen lege ved samme legesenter som tar ansvar for pasienten når fastlegen er fraværende. Dette betyr at når din fastlege er borte så er der en annen lege som yter helsehjelp til pasienten. Dette er i tråd med gjeldende lovverk.
Fastlegene har avtale med kommunen om at de skal ha ansvar for en pasientliste men de skal også utføre minst 20% kommunal stilling som kommunelege. Når en lege jobber som kommunelege så kan en ha oppgaver som tilsynslege på sykehjem , skolelege , helsestasjonslege eller smittevernlege.
Kommunen er lovpålagt å ha enen lege/ Kommuneoverlege (tidligere kommunelege 1) som blir tillagt selvstendige oppgaver innen miljørettet helsevern, smittevern og medisinsk faglig rådgivning av kommunen. Disse oppgavene står beskrevet i lovverket.
Legene i Sande er både fastleger og kommuneleger. De lovpålagte kommunale oppgavene gjør at fastlegene enkelte dager ikke er på fastlegekontoret. Når en fastlegejobber som kommunelege er det hans kollega som tar ansvar for hans fastlegeliste. Alle fastleger under 60 år er pålagt å delta i kommunal legevakt .
Sande kommune hadde tidligere tre fastleger . En valgte å la en fastlegehjemmel stå tom og organisere legetjenesten med 2 fastleger og 1 turnuslege . En har nå gått tilbake til å ha 3 fastleger . Fastlegene har fått flere oppgaver . Dette gjelder både med ordinær pasient behandling , samhandling med andre feks Nav og der er tilkommet flere legetimer på sykehjem . Samhandlingsreformen som nå skal innføres flytter oppgaver fra sykehusene og over til kommunene. De nye oppgaver som kommunen nå får gjennom Samhandlingsreformen har gjort at en har sett behovet for tre fastleger i Sande.
Fastlegeordningen eies av kommune men administreres av HELFO .Helfo i Ørsta er det Helfo kontoret som organiserer fastlege ordning i Sande . Ordningen gir rett til fastlege , men ikke rett til bestemt lege. Når en nå skal gå over fra 2 til 3 fastleger er det hensiktsmessig at pasientene fordeles på alle trefastlegelister . En har i Sande valgte å flytte noen av pasientene over til den 3. fastlegelisten . Når kommunen nå gjør en slik endring er dette i den tro at dette gir innbyggerne i Sande et bedre helsetilbud. En gjør dette for å sikre god tilgang til fastlege og utnytting av legeressursene påen best mulig måte.
Helfo har et dataprogram som fordeler pasientene når det skjer slike endringer . Verken kommunen eller fastlegene kan påvirke den fordeling som skjer når lister endres. Dataprogrammet skal sikre en fordeling av pasienter mhp på kjønn , alder og at familier beholder samme fastlege. Alle som får tildelt ny fastlege blir skriftlig varslet om dette .
En har erfaring fra andre kommuner at noen få pasienter som har fått tildelt ny fastlege gjennom en slik omorganisering i starten har opplevd dette som vanskelig . Erfaring er at slike omorganiseringer har gitt pasientene lettere tilgang til sin fastlege og at de aller fleste blir fornøyde .
Dersom en ønsker mer informasjon om fastlegeordningen kan fastleger/kommuneleger i Sande svare på spørsmål om dette . En kan finne informasjon på Helfo.no eller ringe Helfo sin fastlegetelefon 81059500.


<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
LEGEKONTOR
TLF: 70026750
Åpningstider Sande Legesenter
Mandag – Fredag 08.00- 15.00
Telefonen er stengt mellom 12.30 – 13.00
Torsdager partalsveker er telefonen stengt fra 12 – 13
NØDNUMMER MEDISINSK 113
sande.legesenter@sande-mr.kommune.no
HELSESTASJON
TLF: 70026760/ 62
Åpningstider:
Man - Tirs - Ons -Tors - Fre
08.00 - 15.00
Fredag stengt
Helsestasjonen er open alle dagar, men onsdagar open kun oddetalsveker og fredag kun partalsveker.
ÅPNINGSTIDER SANDE FYSIOTERAPI
Kvar dag: 08:00 - 15.00
Telefon 70026613
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Info om ressursgruppa i Sande
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
Helse- og omsorgstenestelova
Prisar tannlegetenester
Den offentlege tannhelsetenesta
Tlf: 70028131
2 etasje "Nyglå"
6084 Larsnes
Individuell plan
Foreldrekvardag
Les mer...
Familievernkontoret
PMTO - Tilbod om foreldrerettleiing

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen