Siste 10 fra Sande
Kommunestyremøte 18.09.18
Vil du vere bøsseberar?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter
Pårørandeskule for deg som har omsorg for nokon med demens
Kommunestyremøte 18.september
På jakt etter ny jobb?
Grûnderkurs - Starte bedrift, skal - skal ikkje?
Vil du vere med i ungdomsrådet i Sande?
Reguleringsplanar - kommunale og private
Reguleringsplanar - kommunale og private
04.10.2013
Utarbeiding av reguleringsplanar
For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentleg verknad for miljø og samfunn vert det krevd reguleringsplan.
Private, tiltakshavarar og organisasjonar har rett til å kome med framlegg til detaljregulering for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringar.
Private forslag må innhaldsmessig følgje opp hovudtrekk og rammer nedfelt i kommune(del)plan og gjeldande områderegulering.
Planspørsmålet skal på førehand leggast fram for planmynde i kommunen som kan gi råd om korleis planen bør utarbeidast og kan gi føringar for planarbeidet.
Reguleringsplan skal utarbeidast av fagkyndige.

Søknadsprosess - korleis går ein fram i dette arbeidet?

•Kontakt teknisk eining for å avklare rammer og utfordringar og få godkjenning av planarbeidet.
•Kunngjering i presse og varsling til aktuelle offentlege organ om igangsetting av planarbeidet.
•Utarbeiding av reguleringsplan.
•Førstegongs handsaming i Planutvalet( Formannskapet)
•Plan til offentleg ettersyn, dvs kunngjering i presse og utsending til høyringspartar.
•Andregongs handsaming i Planutvalet. Innstilling til kommunestyre.
•Handsaming i kommunestyre.
•Kunngjering av reguleringsvedtak, og eventuell klagehandsaming

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Gebyr for byggesak og plansaker 2018
Vedtatt 12.12.17 KST-sak 64/ 17
Utbyggingsplaner og byggeprosjekt - Telenor sitt kabelnett

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen