Siste 10 fra Sande
Kommunestyremøte 18.09.18
Vil du vere bøsseberar?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter
Pårørandeskule for deg som har omsorg for nokon med demens
Kommunestyremøte 18.september
På jakt etter ny jobb?
Grûnderkurs - Starte bedrift, skal - skal ikkje?
Vil du vere med i ungdomsrådet i Sande?
Barnevernstenesta
Barnevernstenesta
01.08.2014
Barnevernstenesta i Sande
Barnevernstenesta i Sande er ein del av NAV-kontoret som er lokalisert på Rådhuset.Tenesta har bemanning i ordinær arbeidstid.

Barnevernstenesta i Sande har ikkje akuttberedskap.
Dersom det oppstår situasjonar der barn akutt er utan omsorg, er det det øvrige beredskapsapparatet som skal nyttast ( td lege, politi).
Politiet har heimel til å plassere barn i akutte situasjonar.

Barnevernstenesta arbeider etter Lov om barneverntenester, sjå lenkje nedanfor.

Lova sitt formål er:
- Å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deira helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid.
- Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Lova gjeld for alle barn under 18 år, og når barnet samtykkjer, kan tiltak som er iverksett før barnet er 18 år, stå ved lag eller ein kan erstatte det med nye tiltak inntil barnet har fylt 23 år. Barnevernlova gjeld for alle som oppheld seg i riket.

Barnevernstenesta skal drive med førebyggjande verksemd.
Barnevernstenesta skal ta omsyn til barnet sitt beste.

Barnëvernstenesta har plikt til å gjennomgå alle innkomne meldingar.
Du finn meldeskjema til barnevernstenesta i notisfeltet til høgre under

www.barnevernet.no


Barnevernstenesta har rett og plikt til å gjere undersøkingar dersom det er rimeleg grunn til å tru at barnet lever under forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernlova.

Hjelpetiltak i heimen kan omfatte til dømes støttekontakt, avlastning, ansvarsgruppe og råd og rettleiing til foreldre og barn.
Dersom forholda tilseier det, kan barn bli plasserte utanfor heimen i kortare eller lengre perioder.
Ofte skjer dette i samråd med foreldre. Det er fylkesnemnda som tek avgjerd om plassering utanfor heimen.

Barnevernlova
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Info om ressursgruppa i Sande
Barnevernet i Sande
Barnevernet i Sande er ein del av NAV-kontoret, som er lokalisert på Rådhuset.
Tlf 99579709 eller 70026700
Barnevernsleiar : Toril Urkedal

Sjå meir info på sida til NAV Sande, eller ring Nav Sande 55 55 33 33.
PMTO - Tilbod om foreldrerettleiing
Foreldrekvardag
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
Les mer...
Krisesenter for Sunnmøre
www.barnevernet.no
Kors på halsen

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen