Siste 10 fra Sande
Har du ledig hus / leilegheit?
Kulturverntilskot - søknadsfrist 15.oktober
Vil du bli ny rådmann i Sande kommune?
Badeskum på fjorden eller kva er det?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Brot på vassforsyninga på Åram
Hurra, no er det språkkafe igjen!
Revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
Folkemøte om hamneutbygging i Gjerdsvika, Adolfbuda 3.oktober kl 18.00
Kunngjeringar og høyringar
Kunngjeringar og høyringar
13.09.2018
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter
test
Møre og Romsdal fylkeskommune har kome med varsel om å sette i gong ein prosess der ein reduserer drifta på kollektivtrafikken.
Sande kommune har no motteke forslag til endringar og bed om innspel på desse.

Det er kort svarfrist.
Vi bed om tilbakemeldingar snarast og seinast 25.september.
Les meir...

11.06.2018
Det kan bli nytt hyttefelt på Gota i Gjerdsvika - offentleg høyring
Sande formannskap har i møte den 24.4.2018,sak 36/18,vedteke eit framlegg til reguleringsplan Gota Hyttefelt i Gjerdsvika.
Planframlegget gjeld eit areal på om lag 5 dekar mellom fylkesvegen og sjøen på gnr.2 bnr.2 og er tenkt nytta til 6 hyttetomter med tilhøyrande tilkomstveg og parkeringsplass.

Les meir...

30.04.2018
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje, hurtigbåt og bussruter
test
Sande kommune er bedne om å kome med innspel til Møre og Romsdal Fylkeskommune på ferje-, hurtigbåt- og bussruter gjeldande frå 1. mai 2019.

Frist for innspel frå lag, organisasjonar og privatpersonar vert sett til 25. mai 2019

Les meir...

11.04.2018
Offentleg ettersyn - Interkommunal kystsoneplan for ytre søre Sunnmøre
test
Sande formannskap vedtok 10.04.18 med heimel i PBL § 11-13, å legge framlegg til planprogram for interkommunal kystsoneplan for kommunane Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven ut til offentleg ettersyn.
Les meir...

21.03.2018
Nye politivedtekter i Sande - høyring
test
I formannskapssak 26/ 18 den 21.03.18 vart det vedteke å sende forslag til nye politivedtekter ut på høyring.
Les meir...

06.03.2018
Reguleringsplan Kalsnesstranda, Kvamsøy offentleg ettersyn
Sande formannskap har i møte den 23.1.2018,F-sak 5/18,vedteke eit framlegg til reguleringsplan med byggeområde for fritidshus på gnr.60 bnr.2 på Kvamsøya.

Reguleringsplanen viser 6 tomter for fritidshus med tilhøyrande vegtilkomst,parkering og grøntstruktur mot sjøen.Les meir...

09.02.2018
Høyring - forskriftsendring vedr. skulestrukturen i Sande
test
I medhald av kommunestyrevedtak 06.02.2018 vert høyringsdokument vedr. forskriftsendring om skulestrukturen i Sande send ut på høyring.
Les meir...

07.02.2018
Rammeløyve - Gjerdsvika hamn - kunngjering av nabovarsel
test
Kystverket Nordland søkjer om rammeløyve for utbygging av fiskerihamna i Gjerdsvika.
Til søknaden er det vedlagt løyve til mudring og til deponering av mudringsmasser frå Fylkesmannen og frå Fylkeskommunen.

Les meir...

06.11.2017
OPPSTART AV REGULERINGSARBEID i området ved Larsnes Mek. Verkstad as
l samsvar med § 12-8 i Plan- og bygningslova (27.6.2008) vert det med dette varsla oppstart av arbeid med
DETALJPLAN FOR LARSNES MEK. VERKSTED AS- LARSNES, SANDE
KOMMUNE
Reguleringsplanen skal avklare og detaljere arealbruken for arealet til Larsnes Mek. Verkstad AS på
Larsnes innan dei rammer som kommuneplanen legg til grunn. Mindre tilpassingar av kommuneplanen si plangrense vil forekome. Eksisterande vegtilknyting til Fv61 vert som no.
Les meir...

06.11.2017
OPPSTART AV REGULERINGSPLAN - Detaljplan for Halleskiftet og skulekrysset , Larsnes, Sande kommune
l samsvar med § 12-8 i Plan- og bygningslova (27.6.2008) vert det med dette varsla oppstart av arbeid med
DETALJPLAN FOR HALLESKIFTET OG SKULEKRYSSET - LARSNES, SANDE
KOMMUNE
Reguleringsplanen skal avklare gangveg/fortau frå Halleskiftet til bustadfeltet Hallelia på Larsnes. Vidare skal reguleringsplanen avklare busshaldeplass og kryssløysing i Halleskiftet samt undergang ved Skulekrysset.
Les meir...

09.10.2017
Varsel om oppstart av privat detaljregulering på Skare Gnr 64 bnr 3
I medhald av Plan- og bygningslova varslar ein med dette om oppstart av privat detaljregulering på Skare på Sandsøya. Planen skal avløyse gjeldande reguleringsplan for Skare og er vidareført i ny kommunedelplan frå 2015. Tiltakshavar ynskjer å utvikle eigedomen med fleire fritidshus og båtplassar innanfor planområdetLes meir...

08.05.2017
Ruteendringsprosessen 2018 - ferje, hurtigbåt og bussruter
test
Sande kommune er bedne om å kome med innspel til Møre og Romsdal Fylkeskommune på ferje-, hurtigbåt- og bussruter gjeldande frå 1. mai 2018. Innspel gjeld også for julerutene for jula 2018.

Frist for innspel frå lag, organisasjonar og privatpersonar vert sett til 29. mai 2017


Les meir...

07.04.2017
Høyring om lokal forskrift om rett til sjukeheimsplass eller tilsvarande bustad med heildøgnstenester
test
Sande formannskap vedtok i møte den 4. april, sak F-31/17 å legge framlegg til lokal forskrift om rett til sjukeheimsplass eller tilsvarande bustad med heildøgnsteenster ut på høyring.

Høyringsfristen vert sett til 05.05.2017.

Les meir...

08.02.2017
Varsel om oppststart av planarbeid for naustområde i Gursken Gnr 17 Bnr 2
I medhald av Plan- og bygningslova varslar ein med dette om oppstart av detaljregulering etter PLB § 12-3 av naustområde på Sætre i Gursken.
Området Fn 12 er i kommuneplan avsett til naustområde i kommuneplanen.Les meir...

23.12.2016
Høyring - Storevik naturresservat - grenseendringar
Fylkesmannen i Møre og Romsdal vil med dette høyre ei mindre grenseendring i Storevik natur-reservat i Sande kommune. Endringa medfører ei tilpassing av vernegrensa slik at bygningar og infrastruktur vert halde utanfor naturreservatet. Arealet av naturreservatet vert ikkje endra etter dette.
I samband med dette vert eigedomsopplistinga i verneforskrifta oppdatert, og det vert gjort nokre språklege endringar .
Les meir...

29.11.2016
Høyring: Offentleg ettersyn – budsjett og økonomiplan
I medhald av kommunelova § 44 nr. 7 vert formannskapet si tilråding til budsjett 2017 m/ betalingsregulativ og økonomiplan 2017 – 2020 med tilhøyrande dokument lagt ut til offentleg ettersyn på Rådhuset og på heimesida i perioda 30.11. – 13.12.2016.
Høyringsfrist: 13.12.2016 kl 12.00


Les meir...

24.11.2016
Reguleringsplan Gjerde, Gjerdsvika
Sande formannskap har i møte den 26.10.2016, F-sak 104/16,vedteke at eit framlegg til reguleringsplan for bustadfelt Gjerde i Gjerdsvika skal utleggast til offentleg ettersyn i samsvar med § 12-10 i Plan og bygningslova.
Planframlegg med førsegner og tilhøyrande saksdokument vert med dette utlagt til offentleg ettersyn og sendt til berørte grunneigarar og ulike offentlege instansar til uttale i samsvar med § 12-10 i Plan og bygningslova.
Les meir...

24.11.2016
Reguleringsplan Almestad, Gursken
Sande formannskap har i møte den 26.10.2016, F-sak 105/16 godkjent framlegg til reguleringsplan for Bustadfelt Almestad M=1:1000 dat.30.6.2016 m/reguleringsføresegner.

Planframlegg med førsegner og tilhøyrande saksdokument vert med dette utlagt til offentleg ettersyn og sendt til berørte grunneigarar og ulike offentlege instansar til uttale i samsvar med § 12-10 i Plan og bygningslova.
Les meir...

26.10.2016
Varsel om oppstart av regulering Gnr 63 Bnr 10 - hyttefelt på Voksa
I medhald av Plan- og bygningslova varslar ein med dette om oppstart av detaljregulering etter PLB § 12-3 av område nord for ferjekaia på Voksa.
Området Fh11 er i kommuneplan avsett til fritidsbustader.
Detaljregulering inneheld område for fritidsbustader og tilhøyrande småbåtanlegg.
Les meir...

03.10.2016
Innspel til Sande kommune sin kulturminneplan
test
Sande kommune har etter forventning frå regjeringa utarbeidd forslag til kulturminneplan.
I denne planen skal ein registrere og verdisette kulturminne av lokal verdi.
Utkast til planen er utarbeidd i samarbeid mellom Sande kommune og
* dei ulike soge- og kulturlaga i kommunen
* frivillige
* Møre og Romsdal fylkeskommuneLes meir...

23.09.2016
Tildeling av vegnamn i Sande kommune - høyring med frist 14.10.16
test
Sande Kommunestyre har i sak K-26/14 vedteke å innføre vegadresser i heile Sande kommune.
Adressesystemet skal inn i eit samordna nasjonalt system som byggjer på felles retningslinjer.
Namnenemnda har utarbeida eit forslag til namn på vegane som er sendt inn til Teknisk eining.

Teknisk eining legg med dette namna ut på høyring.Les meir...

05.09.2016
Stadfesting av detaljreguleringsplan for Vågsneset i Gursken
Sande kommunestyre har i møte den 21.6.2016,K-sak 57/16 vedteke å stadfeste detaljreguleringsplan for Vågsneset i Gursken.
Les meir...

02.06.2016
Ruteendringsprosessen 2017 - Har du innspel ?
test
Den årlege ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt- og bussrutene vil starte i august 2016. Evt endringar vil gjelde frå 1.mai 2017. Alle hurtigbåtruter og enkelte buss- og ferjeruter har ruteendringar frå 1.januar 2017.
Fristen er 10.juni 2016 for å kome med innspel.
Innspela skal sendast til Sande kommune.
Les meir...

26.02.2016
Reguleringsplan Vågsneset - offentleg ettersyn
Sande formannskap har i møte den 16.2.2016,sak 15/16 vedteke eit framlegg til reguleringsplan Vågsneset m/føresegner.

Planframlegget vert utlagt til offenteleg ettersyn i tidsromet 1.mars til 12.april 2016.
Les meir...

10.12.2015
Oppstart av planarbeid Gjerde - Gjerdsvika
Les meir...

10.12.2015
Oppstart av planarbeid Almestad - Gursken
Les meir...

25.11.2015
Reguleringsplan Kjelsvika - Kunngjering - høyring ved offentleg ettersyn etter §12-10 i Plan- og bygningslova
I medhald av §12-10 i Plan- og bygningslova vert forslag til reguleringsplan Kjelsvika sendt ut på 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.
Planframlegg og saksdokument er å finne på heimesida her.
Les meir...

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Send ditt høyringssvar her

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen