Siste 10 fra Sande
Kompetanseløft i Helse- og omsorg
Ny brannbil på plass i Sande
Høyring - forskriftsendring vedr. skulestrukturen i Sande
PP-rådgjevar 100% stiling ledig
Næring, teknisk og miljøutval
Råd for likestilling av funksjonshemma
Formannskapet
Rammeløyve - Gjerdsvika hamn - kunngjering av nabovarsel
Møte i eldrerådet
Kommunal utleigebustad
Kommunal utleigebustad
09.01.2018
Kommunale utleigehusvære
Alle kan i utgangspunktet søkje om ein kommunal bustad.
Personar/ familiar som etter lovene har rett til kommunal bustad, vert prioriterte.

Husværa på Utsikta, Elverom, Elvebakken, Haugetun og Riises Minne er omsorgsbustadar.
For å søkje på desse bustadnae nyttar ein skjema for helsetenester.
Desse bustadane har eigne tildelingskriteriar, sjå tenesteomtale for omsorgsbustad.Dei andre kommunale husværa er lokaliserte slik:
1 i Gursken
14 på Larsnes
2 på Kvamsøy
3 på Sandsøy

Dei fleste leilegheitene har berre 1 soverom .
Husværet er ikkje møblert.


Sande kommune kan inngå kontrakter med varigheit på 2 år.
I dette tidsrommet håper ein at leigetakar kan finne seg bustad sjølv på den private marknaden.

Husleigesatsane vert regulert kvart år. Ny husleige gjeldande frå 01.01.

Depositum : 2mnd husleige
Straum og tv/ internett kjem i tillegg.


Søknadsskjema finn du under fana SKJEMA.

Husleigesatsar kommunale husvære
Satsar vedtekne i KST-sak 64/17 den 12.12.17
Elverom: kr 6474,-
Elvebakken: kr 6606,-
Haugetun: kr 6606,-
Utsikta: kr 6606,-

Haugebu II H kr 6519
Haugebu II K kr 3699
Haugebu IV kr 3890
Haugebu V kr 3699
Hallelia bustadar kr 5108
Hallelia ungd bustad kr 6312
Sandsøy ungd bustad kr 5862
Sætre ungd bustad kr 6312
Kvamsøy ungd bustad kr 6312Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen