Sande Kommune - www.sande-mr.kommune.no - Forside http://www.sande-mr.kommune.no/ RSS feed fra www.sande-mr.kommune.no - Forside no www.sande-mr.kommune.no <![CDATA[Hurra, no er det språkkafe igjen!]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65129,1&lang=1 2018-08-17T12:47:00+01:00 biblioteket på Larsnes torsdag 6. september
kl. 18.00 – 20.00

]]>
Forside
<![CDATA[Skulestart i Sande]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65124,1&lang=1 2018-08-15T14:27:00+01:00 Lurer du på starttidspunkt for skuledagen?
Og når går bussen?


]]>
Forside
<![CDATA[Grunder med ein forretningside ?]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65123,1&lang=1 2018-08-10T11:56:00+01:00 Forside <![CDATA["Du skal itte trø i graset..." og ikkje kaste søppel der heller]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65118,1&lang=1 2018-08-02T08:13:00+01:00 Husk å ta omsyn både til vekstområde og sikker parkering når du er på leiting etter ein badeplass å kose deg på.
Allemannsrettten gir deg stor fridom, men du har også nokre omsyn du skal ta når du ferdast i naturen.]]>
Forside
<![CDATA[No kjem feiaren]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65112,1&lang=1 2018-07-23T11:01:00+01:00 Feiaren startar i Haugsbygda i veke 31.
]]>
Forside
<![CDATA[Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65111,1&lang=1 2018-07-19T15:04:00+01:00 Arbeidet med avskjeringsgrøft har no starta og denne skal byggast i ei lengd på ca 70 meter ovanfor bustadfeltet.
Det er entrepenør Olav Våge saman med uteseksjonen som skal utføre tiltaket

]]>
Forside
<![CDATA[Oppretting og sikring av gravstøtter]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65108,1&lang=1 2018-07-18T08:49:00+01:00 ]]> Forside <![CDATA[Hamnearbeid i Gjerdsvika - Informasjon til innbyggjarane]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65107,1&lang=1 2018-07-13T09:19:00+01:00
Arbeidet tek til i juli 2018 og vil halde fram til hausten 2019. Arbeidstida vil vere frå 0600 til ca kl 1900 på kvardagar, og kl 0600 til ca 1500 på laurdagar.]]>
Forside
<![CDATA[Jonsokbål i Sande kommune]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65090,1&lang=1 2018-06-18T10:23:00+01:00 Det skal meldast til Sande kommune sin vakttelefon 70029176 eller elektronisk til til Sande kommune.
]]>
Forside
<![CDATA[Oppheving av vatningsforbod]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65086,1&lang=1 2018-06-15T21:16:00+01:00 Forbodet gjaldt abonnentar i delar av Gursken ( Myklebust mot Haugsbygda).
Sande kommune har no kontroll på vassforsyninga i dette området og forbodet vert oppheva.
Teknisk sjef]]>
Forside
<![CDATA[Forbod mot bålbrenning]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65085,1&lang=1 2018-06-15T21:10:00+01:00 Generelt regelverk vil då være gjeldande.

I perioden frå 15. april til 15. september er der eit generelt forbod mot å gjere opp eld i eller i nærleiken av skogsmark.
Ta kontakt med lokalt brannvesen dersom du har spørsmål.]]>
Forside
<![CDATA[NAV Sande- stengt onsdag 20.juni]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65081,1&lang=1 2018-06-13T15:16:00+01:00 Forside <![CDATA[Superfredag 15.juni - Blir du med på Aktivitetsdag på Øya ?]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65080,1&lang=1 2018-06-13T15:04:00+01:00 Det blir boccia og basket og rullestol/ rullator/ gå- løp.

Og sjølvsagt blir det mat og prat både for deltakarar og heiagjengen!

Blir du med? Kom å bli med på fredag 15.juni kl 11.45
]]>
Forside
<![CDATA[Det kan bli nytt hyttefelt på Gota i Gjerdsvika - offentleg høyring]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65077,1&lang=1 2018-06-11T14:08:00+01:00 Planframlegget gjeld eit areal på om lag 5 dekar mellom fylkesvegen og sjøen på gnr.2 bnr.2 og er tenkt nytta til 6 hyttetomter med tilhøyrande tilkomstveg og parkeringsplass.
]]>
Forside
<![CDATA[Kommunestyret]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65075,1&lang=1 2018-06-11T08:20:00+01:00 eInnsyn.

Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes]]>
Forside
<![CDATA[Rådmann Asle Giske sluttar i Sande kommune]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65065,1&lang=1 2018-06-05T14:27:00+01:00 Oddbjørn Indregård har fungert som rådmann i rådmannen sitt sjukefråver, og styrer framleis skuta inntil vidare.]]> Forside <![CDATA[Går du rundt med ein forretnings-ide ?]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65057,1&lang=1 2018-06-04T09:20:00+01:00 Møre og Romsdal fylkeskommune kan tilby kurs for deg.]]> Forside <![CDATA[SMIL-midlar 2018]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65056,1&lang=1 2018-06-04T08:24:00+01:00 måndag 25. juni 2018

SMIL-midlane skal fremje natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapet og redusere forureininga frå jordbruket utover det som kan forventast gjennom vanleg jordbruksdrift.

Det er endring i reglane for kven som kan få SMIL-midlar frå og med 2017.
]]>
Forside
<![CDATA[Tilskot til drenering av jordbruksjord 2018]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65055,1&lang=1 2018-06-04T08:07:00+01:00 1. september 2018
Tilskot kan gjevast til drenering av tidlegare grøfta jordbruksjord. Eigar eller føretak som leiger tidlegare grøfta jordbruksareal kan søkje om tilskot.

]]>
Forside
<![CDATA[Stenging av vass-forsyning]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65047,1&lang=1 2018-05-30T13:27:00+01:00
Håper dette ikkje fører til store ulemper for nokon.

Teknisk sjef
Kjell-Martin Vikene]]>
Forside