Det er klart for eit nytt kull i ÅKP Startup.

Gjennom  fem samlingar får du rettleiing av rådgivarar med erfaring  om korleis du utviklar ideen din, og forstår dine kundar og marknadsbehov.

 Mange saknar dagtilbodet på Øya -som er stengt på grunn av situasjonen vi er i med fare for smittesituasjonar.

Torstein Vattøy er tilbake frå permisjon, og er no spesialist i allmennmedisin.

Han og Asta Sileikiene er såleis på plass, og den tredje legestillinga er lyst ut.

 Klimanettverket til Sunnmøre regionråd oppfordrar alle på Sunnmøre til å seie korleis du meiner din kommune skal oppnå reduksjon av klimagassar i dei kommande åra. Alt du treng å gjere er å gå inn på nettet og seie kva du meiner om desse spørsmåla

 Komande veke skal det gjennomførast møter i nokre av råda og hovudutvala.

På grunn av lite politiske saker til handsaming er Eldrerådsmøtet og møtet i Helse- og oppvekstutvalet avlyst.

 Hurtigbåtruta Ålesund - Stad oppstarta i dag.

 

Nytt næringsretta areal under arbeid i Gjerdsvika.

Tidleg i haust set ÅKP- Ålesund kunnskapspark i gang eit samlingsbasert vekstprogram for reiselivsnæringa. 

Vil du vere med?

 TV-aksjonen i år  skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbetre eksisterende avfallssystem for meir enn 900 000 menneske. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheiter og næringsliv skal vi redusere utslepp av plast til elvar og hav med 7000 tonn årleg. Vi skal samle inn og resirkulere søppel som i dag endar opp i naturen, redusere bruken av unødvendig plast og jobbe for at dei som bestemmer  forpliktar seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030. 

Les meir om aksjonen her.

Bli med på årets viktigste søndagstur 18. oktober!

Skulane i Sande startar måndag 17.august. Før sommarferien vart det innført et trafikklyssystem for skulane, med grønt, gult og raudt nivå for smittesituasjonen.

Ved skulestart er skulane på gult nivå - slik som det var ved skuleslutt i vår - , og denne veka kjem det nye reglar for korleis skulane skal kunne skifte enten til grønt eller raudt nivå - alt etter smittesituasjonen i kommunen.

Krisestaben i Sande har hatt møte vedrørande koronapandemien og teikn på ei oppblomstring av smitte i Norge. Det vert ikkje gjort lokale vedtak om utvida karentenebestemmelsar i Sande førebels. Ein forheld seg inntil vidare til dei nasjonale bestemmelsane, der land med aukande smittetal fort kan bli råka av karentenebestemmelsane.

Kurskalenderen for dei digitale kursa i ÅKP Academy til hausten er no klar. Den inneheld mange spanande kurs i alt frå strategi, endringsleiing og personalleiing, til fagspesifikke kurs innan fiskevelferd, maskinlæring/IoT  og meir.

Med bakgrunn endra smittesituasjon nasjonalt, har vi justert retningslinene for besøk til pasientar ved Sandetun omsorgssenter.

Dette gjeld særleg for besøkande som har vore i utlandet.

 Ingen nye smittetilfelle i Sande.