Vaksineringa i Sande går greitt, men veldig seint då vi får få vaksiner pr. veke.

 Vi treng to nye arbeidstakarar på sjukeheimen.

 Frå 15.februar endrar Sande legesenter opningstid for telefon. Du kan nå dei mellom kl 8.30-15.00 på telefon 70026750.

Onsdag 10.02. vart ein merkedag for Sande kommune, bokstaveleg tala. Den første GPS-merkinga av hjort fann stad på Larsnes, faktisk den aller første på heile «sørøyane». Prosjektet Vesthjort merkar dyr på heile søre Sunnmøre, og vil gi god informasjon om vandringar og trekk.

Påmeldinga har vore open ei stund, men vi vil gjerne at du melder deg på no. Det blir ei spennande digital utgåve i år med digital sending 27. mars, der ein vil vise innslag frå alle dei kreative ungdommane i kommunen. Bli med då vel!

 Kommunen opplever no auka forbruk på vassverka. Ein del frost- tapping vil vere naturleg ved så lave temperaturer. Likevel må vi oppmode om at det er nok med ein veldig liten vass stråle eller hyppig drypping for dei som er engsteleg for at stikkleidningar skal fryse.

 Det felles politirådet for Herøy, Sande og Vanylven var for første gong samla fredag 5. februar.

 Politiet og andre får fortsatt ein del spørsmål om regelverket knytt til innreise til landet.

  Fekk du SMS eller e-post her om dagen,  og har du svara?

 Plenslått på kyrkjegardane er ei av oppgåvene til deg som får sommarjobb ved teknisk sektor

Br

 Starten på 2021 har vore svært utfordrande når det gjeld mykje snø og brøyting av vegar, fortau, gangfelt, plassar og liknande.

 Teknisk sektor  i Sande kommune har fokus på forureingsproblematikk og forsøpling i kommunen.

Denne veka tek vi til å ringe til heimebuande for vaksinering  i veke 6. Vi startar med dei eldste og arbeider oss nedover i alder.

Hjortejakta 2020 vart avslutta 23.12.

Resultatet for Sande vart 151 felte hjort av ei total kvote på 165 dyr. Det vart felt dyr i alle dei aktive hjortevalda.

 I løpet av februar 2021 skal Møre og Romsdal fylkeskommune i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) for første gong gjennomføre ei folkehelseundersøking for å kartlegge befolkninga si eigenvurderte helse, livskvalitet og trivsel.