Dette er rådet frå Erna og regjeringa. 

 

Denne veka er det politiske møter for alle kommunale råd og hovudutval. 

 Sande kommunestyre har i møte 28.04.20 vedteke Planendring med namn Larsnes Mek.

Planvedtaket vert hermed kunngjort i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12.

 Skatteetaten får eit heilskapleg ansvar for fastsetting, innkrevjing og kontroll av skattar og avgifter. Etter 1. november er det ikkje lenger skatteoppkrevjar (kemner) i  Sane kommune.

Nærings-, teknisk- og miljøutvalet i Sande kommune har i møte 29.09.2020 i sak 68/20 vedtatt å legge framlegg til  forskrift om farvassgebyr og forskrift om sakshandsamingsgebyr etter Hamne- og farvasslova ut på høyring.

Endringane gjeld etablering av byggegrenser mot sjø (jf. 100 meters beltet), etablering av byggegrenser mot offentleg veg og etablering av byggegrenser mot vassdrag som har betydning for natur,- kulturmiljø og friluftsinteresser.

 

 Regjeringa kom måndag med nye tiltak i forhold til koronasituasjonen i Norge.

 I etterkant av temaveka om plast i havet, hadde 3.klasse ved Larsnes oppvekstsenter ein fin tur til Oksavika mandag 19.10. Der tok Guttorm imot klassa nede på kaia.  

Den siste måndagen i månaden øver Sande brann og redning på ulike scenario som kan oppstå.

 Sande kommunestyre held møte på Sande rådhus tysdag 27. oktober kl 13.45.

Møte er ope for publikum og presse, så langt vi kan i forhold til dei nasjonale retningslinene for smittevern.

I november 2018 vedtok styringsgruppa for krisesenteret på Sunnmøre å søkje midlar til utarbeiding av ein lokal handlingsplan mot vald i nære relasjonar.

 Sande kommune har i samarbeid med hjortevalda og Herøy og Sande jeger og fiskeforeining starta arbeidet med rullering av kommunal forvaltningsplan for hjort.

Er det kø på telefonen på Sande legesenter eller kanskje du ikkje hugsa å bestille time eller resepten din før det vart ettermiddag eller kveld? 

Bruk appen Helserepons, så ordnar du dette når det passar deg!

Planleggingsdag i barnehagane fredag 23.10. med fokus på språk og språkutvikling for førskulebarna i Sande.

 I samband med det mogelege koronautbrotet på Larsnes skule i førre veke vart det sett i verk førebyggjande strakstiltak frå kriseleiinga. Larsnes skule vart stengd fredag, og alle elevar og tilsette fekk tilbod om å teste seg.