Sande kommune vil ha oversikt på jonsokbåla i kommunen.

 

Sande kommune v/ teknisk sektor skal gjennomføre utbetringsarbeid på vassleidningsnettet i Halleskiftet på Larsnes.

 Vi har fått melding frå Mesta om vegstenging på Kvamsøy 19.juni.

Det blir ny språk-kafé  på biblioteket på Larsnes torsdag 13.juni

kl. 18.00 – 20.00

Sande kommune har ledige stillingar som helse- og omsorgsarbeidarar og  sjukepleiarar.

Vil du jobbe med barn og unge, er det no ledig helsesøsterstilling.

Pleie og omsorg skal markere «Kva er viktig for deg» - dagen fredag 07.06.2019.

Vi set pasienten sine synspunkt i fokus denne dagen.

Pleie og omsorg gjennomfører i desse dagar ei brukarundersøking, både for dei som bur på Sandetun omsorgssenter og dei som bur heime.

Fredag 24.mai var årets aktivitetsdag - SUPERFREDAG - på Øya, Sandetun omsorgssenter.

Sande brannvern hadde overflateredning som tema på øvingsplanen sin no i mai.Kommunen skal ha ein beredskap i samsvar med risiko og sårbarheit innanfor eige geografisk ansvarsområde.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2019 og søknadsfristen er 1.september.

 

Det er ofte mange spennande arrangement som føregår i vår- og sommarhalvåret rundt i bygdene. Det er fint viss du kan gi ei melding om ditt arrangement til Sande kommune.

 

Tenk at det er 20 år sidan Opplæringskontoret på Søre Sunnmøre vart stifta!

Mange lærlingar har blitt gode fagarbeidarar og jobbar no kanskje i kommunene rundt om i distriktet. Kanskje treff du dei i kvardagen din?

Sande kommune får i veke 21 nytt arkivsystem og postlister blir i ei periode framover lagt ut noko forseinka.