Sande kommune tok i bruk digital innbyggardialog hausten 2019 for tenestene praktisk bistand og matombering. No utvidar kommunen tilbodet til også å gjelde helsetenester i heimen ( heimesjukepleie). 

Norsk Sjukepleiarforbund i Sande vil gjerne gjere stas på jordmora vår, Sara Fugledal Wiik.  

 Snart 17.mai ! Det er oppretta ein felles 17.mai-komite i Sande.

Kommunestyremøtet 28.april  kl 16.00 blir gjennomført på Breidablik- Landsbyhuset på Larsnes. Møtet blir streama.

 Rettleiaren som kom om opning av skular seier også noko om skuleskyss. Bruk av skulebuss skal avgrensast mest mogleg.

 No gled vi oss til å ta imot elevane, seier lærarar ved Gursken oppvekstsenter.

Regjeringa har no letta opp litt på tiltaka som vart sett iverk i samband med fare for spreiing av Korona-viruset.


 Sande kommune inviterer til innspel frå næringslivet for å dempe negative konsekvensar av koronakrisa - frist 15.mai

 Vintervedlikehald for kommunale vegari Sande vert no lyst ut på anbod. 

 Kvar vår prøver ein å skaffe seg oversikt på kor mykje hjort som oppheld seg i området.

Grunna auka beredskap mot koronaviruset stengde biblioteket  fredag 13. mars og er framleis stengt . 

Men du kan nytte deg av både "takeaway", karanteket og eit nasjonalt lånekort.

 20.april kom rettleiaren som skal hjelpe lærarar, foreldre og elevar med smittevern i skulekvardagen.

 Fredag 17.april  vart det klart frå Helsedirektoratet at helsestasjonar skal opne for meir normal drift.

 Helsedirektoratet opna opp for at fysioterapitenestene kan starte opp igjen med ein-til-ein behandling frå 20.april. Dette gjeld også for Sande fysioterapi.