Dette temakartet viser eit av områda som NVE har føreslått utpeika som mest eigna område for vindkraft på land.

Sande kommune treng helse- og omsorgsarbeidarar. Er du den vi er på jakt etter?  Sjukepleiarstilling er også ledig.

Kommunene på Søre Sunnmøre har no fått eigen nettportal som fortel om tenestene du får på helsestasjonane.

Måndag 18. mars hadde Sande kulturskule konsert på Gursken oppvekstsenter. Kulturskulen skal ha fleire slike konsertar rundt om på skulane.

Den årlege eldrefesten blir arrangert ilag med husmorlaget på Sandsøya - 27.april kl 13.15 . Kryss av i kalenderen og set av dagen til tur på Sandsøya. 

14. mars hadde Sande og Ulstein kulturskular sitt andre møte i utviklingsprogrammet i regi av Norsk kulturskuleråd.

Denne gongen var skulane samla på rådhuset i Sande. Til stades på møtet var lærarar, rektorar og skuleeigar.

 

Alle parti og gruppe som ønskjer å stille til val, må levere listeforslag til valstyret i den kommuna dei ønskjer å stille til val i.

 

Trond Arne Aglen er på plass som ny rådmann i dag. 

No er det tid for å søkje om SMIL-midlar.

Søknadsfristen er 1.april. 

No er barnehageopptaket ferdig og foreldre må gi melding om ein takkar ja til plassen ein har fått tildelt. 

 

 

Er du den rette for ei av dei ulyste stillingane i barnehage og skule i Sande ? 

Eller vil du bli med i teamet i PPT Sande og Vanylven ?

 

Stoklands AS startar opp runda med slamtømming i Sande neste måndag 11.mars.

 

Frå 18. mars blir det litt endringar på Sande legesenter. Torstein Vattøy går ut i eit års permisjon for å ta sjukehusåret sitt.

Idrettslaga jobbar veldig aktivt med å legge tilrette for at du skal kome deg ut i naturen og få fine opplevingar. Merking av turstiar er eit arbeid som har gått føre seg lenge. No er også sikteplater på "toppane" sett på dagsorden. 

Larsnes sentrum skal områderegulerast. Den nye planen skal legge til rette for framtidig utvikling, og DU kan vere med å gi dine innspel til denne utviklingsprosessen.