Sande kommune har motteke beredskapsvarsel frå fylkesmannen om at det vert svært høg vasstand måndag og tysdag.

 Hovudutvala i Sande skal ha møte tysdag 12. februar. Helse- og oppvekstutvalet sitt møte startar kl 13.45, og Næring, teknisk og miljøutvalet startar kl 16.00. Begge møte skal haldast på Sande Rådhus, Larsnes og er ope for publikum.

 

Sande kommunestyre vedtok i møte den 4. februar, sak K-7/20 å legge "Forskrift om godtgjersle og permisjonar for folkevalde i Sande kommune" ut på høyring. Høyringsfristen er sett til 4. mars. 

Tysdag 11.februar skal Eldrerådet og rådet for personar med nedsett funskjsonsevne ha møte på Sande Rådhus. Møta startar kl 13.30  og er ope for publikum.

 Kva kan helsestasjonen hjelpe ungdom med?

Det mykje omtala Coronaviruset  som har spreidd seg på nyåret, skaper litt spørsmål  og usikkerheit.

Dette har vore eit virus som har fått mykje merksemd i media etter at det vart identifisert av kinesiske myndigheiter i starten av januar.

Det er utlyst eit vikariat i barnevernstenesta for Søre Sunnmøre.