Detalj-reguleringsplan Larsnes sentrum - offentleg ettersyn

 I sak 55/22 vedtok  formannskapet 07.06.22 at reguleringsplanen for Larsnes sentrum skal leggast ut på høyring. 

Høyringsfristen er 12 veker.

I medhald av Plan- og bygningslova § 12-10 vert planframlegget lagt til offentleg ettersyn i tidsrommet 09.06.2022 - 06.09.2022.

Du finn heile saka her.

Høyringssvar og frist

Innspel  til planen slik den ligg kan sendast til

Sande kommune, Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes

eller på

e-post til postmottak@sande-mr.kommune.no  innan  06.09.22

Du kan også skrive ditt høyringssvar her - merk innspelet med saksnr. 19/10524