Godkjenning av mindre endring av vegtrasè i kommunedelplanen for Sande fastlandssamband

Sande kommune sender no saka ut på høyring til eit utval av offentlige mynder.
Høyringsfrist er sett til 6 veker.

Sande kommune har i sak 38/22 gjort følgande vedtak:

  1. Sande formannskap vurderer ikkje endringa av vegtraseen som vist på vedlegg som vesentlig for kommunedelplanen sitt formål, og ser derfor ikkje noko behov for å revidere gjeldande kommunedelplan for Sande Fastlandsamband.
  2. Sande formannskap høyrer saka med eit utval av offentlige mynder før endelig vedtak vert fatta.


Heile saka finn du her.