Koronavirus

  

Oppdatering 07.04.22 kl 12.30

Lite smitte no

Sidan siste oppdatering på smittetal – den siste veka -  er det registrert 18 tilfelle. Alle er vaksne over 16 år.

Det ser ut til at smitten minkar no.

På Sandetun omsorgssenter er smitteutbrotet på den eine avdelinga over no. Ingen vart alvorleg sjuke. Øya har ope i dag.

Vi vil ikkje halde fram med rapportering på smittetal vidare på denne sida, men oppmodar innbyggarane vidare om å registerere smittetilfella her. Slik held vi oversikta på om smitten i samfunnet aukar eller minkar.

Vaksineringa vil halde fram. Om du ikkje har fått første dose er du også velkomen til å få den. Les meir om vaksinering her.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 03.04.22 kl 18.30

Øya stengt i morgon 4.april grunna smittesituasjon

Vi har eit smitteutbrot på Sandetun omsorgssenter, hovudsakleg på ei avdeling. Det er både pasientar og tilsette som har testa positivt siste dagane. Pårørande til dei smitta er informert.

Som ei følgje av utbrotet vert Øya stengt måndag 4. april. Vi vil kome tilbake med meir informasjon etter kvart.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

Oppdatering 31.03.22 kl 10.00

Lite smitte dei siste dagane

Berre 10 personar er smitta dei siste tre dagane , frå 28.-30.mars

 • Vaksne : 7
 • Skulealder : 1
 • Barnehage : 2

Dette stadfestar trenden vi har sett siste dagane - smitten er minkande. Ingen er rapportert alvorleg sjuke.

 

Oppdatering 28.03.22 kl 11.00 

Litt mindre smitte no

21 personar har meldt at dei er smitta av koronaviruset i tidsrommmet frå 24/3 – 27/3 

 • Vaksne: 20
 • Barnehage : 1

Om desse tala held fram å minke i dagane framover, er truleg koronasmitten i Sande på tilbakesteg.

Vi set framleis pris på at du registerer deg om du blir Covid-smitta, slik at vi får følgje med på dette. 

Samstundes minner vi om vaksineringsdagane 30.mars og 6.april. Du må bestille tid til vaksineringa som går føre seg på Sande legesenter.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 24.03.22 kl 09.00

Lite endring i smittetala

Dei siste tre dagane -  21.mars til 23.mars  - er det 32 personar som er registrerte med Covid-19 smitte. Desse har registrert seg på denne sida Testing og registrering.  Vi har framleis ei ganske jamn smittestatus. Smitten er fordelt slik:

 • Vaksne : 25
 • Skulealder . 6
 • Barnehage : 1

Pleie og omsorgssektoren melder at ingen pasienter eller brukarar er smitta. Færre tilsette tester positivt no.

Det har vore stort behov for vikarar, over ei lang periode, så det er framleis utfordrande å ha nok folk på jobb. Dette gjeld alle tenester.

Nasjonalt er korona-smitten på tilbakesteg. Dette håper vi å sjå på våre smittetal også no framover.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 21.03.22 kl 10.00

Smittetala er stabile 

 

Smittestatus 17/3 – 20/3-  totalt 39 stk

 • Vaksne: 31
 • Skulealder: 3
 • Barnehage: 5

 

Oppdatering 17.03.22 kl 09.30

Smittetala er stabile

Frå sistet rapportering har vi fått innmeldt 38 smittetilfelle - dette gjeld tidsrommet frå 14/3 til og med 16/3.

Desse er fordelt slik:

 • Vaksne : 26
 • Skulealder: 3
 • Barnehage: 9

Om du har fått påvist smitte kan du registrere deg på denne sida: Testing og registrering. På førehand takk for at du held oss oppdatert på smittesituasjonen. Slik kan vi følgje med på om smittetala er på veg opp eller ned.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 14.03.22  kl 10.00

Litt mindre smitte pr dag 

 Smittetala for  10/3 – 13/3 er :

 • Vaksne: 31
 • Skulealder: 9
 • Barnehage: 6

Det er litt færre smitta no pr dag. 

Vi reknar med at det i tillegg er nokre som ikkje har registrert seg på denne sida: Testing og registrering. Det er fint om innbyggarane brukar denne sida og registerer seg.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 10.03.22  kl 12.00

Framleis høge smittetal

Smittetala aukar og  frå 7/3 – 9/3 er har vi fått melding om 144 smitta. Dei er fordelt slik:

 • Vaksne: 106
 • Skulealder: 31
 • Barnehage: 7

I tillegg har vi 30 positive PCR testar, så tilsaman 279 smittetilfelle frå førre torsdag.

Vi reknar også med at det kan vere fleire som er smitta og som ikkje har registrert seg. Kommuneoverlegen melder at ingen er alvorleg sjuke, og at smitten no artar seg som ei vanleg influensa/ forkjølelse som gjerne sit i kroppen fleire dagar.

Det er framleis store utfordringar når det gjeld bemanning, og nokre tenester har vorte avlyste.

Av smittetala ser ein at smitten er i alle aldersgrupper. Ein håper at vi er på toppen av smittebølgja og at vi snart er over i normale kvardagar med normaldrift, kommenterer kommunedirektøren.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 07.03.22 kl 13.00

Smitten aukar

Frå siste oppdatering og fram til og med i går 6.mars er det meldt inn 105 personar med Covid-19 smitte. Dei er fordelt slik :

 • Vaksne: 66 
 • Skulealder: 31
 • Barnehage: 8

Vi reknar med at det i tillegg er nokre som ikkje har registrert seg på denne sida: Testing og registrering

Det er også auka smitte blant bebuarar i omsorgstenesta.

Smitten gjer at vi har store utfordringar i forhold til bemanning i alle tenester. Det viser seg at folk generelt er lenger sjuke enn dei 4 isolasjonsdagane, opplyser kommuneoverlege Asta Sileikiene.

Dette gjer at nokre barnehagar i førre veke hadde dagar med redusert opningstid og tilbod til berre delar av gruppa. Dette kan også verte situasjonen vidare om smitten aukar vidare.

Skulane har klart å halde tilboda i gong - også med hjelp av digital undervisning.

Vikartilgongen er svært begrensa for alle tenester, og i enkelte avdelingar er bemanningssituasjonen kritisk - tenester kan difor blir stengt på kort varsel.

No driftar vi som best vi kan med dei ressursane vi har, kommenterer kommunedirektøren.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 03.03.22 kl 10.00

Smittebølgja er godt i gong

Tilsaman 146 personar har meldt inn at dei har positiv sjølvtest den siste veka – altså i perioden 24.februar til og med 2.mars.

 • 100 av desse er er vaksne personar over 16 år
 • 28 er skulebarn
 • 18  barn i barnehagealder

Ingen er alvorleg sjuke.

Smittetala dei siste vekene har vore slik (sidan vi innførte ordninga med rapportering av sjølvtest):

 • v 8: 136
 • v 7:  41
 • v 6:  36
 • v 5:  27

Smitten gjer at vi har utfordringar med å ha nok folk på jobb i dei ulike tenestene. Pleie og omsorgsavdelingane merkar trykket veldig godt no. Berre nokre få av pasientane innanfor heile pleie og omsorg er smitta. Pårørande til desse får eiga melding. Besøkande og personalet held fram med bruk av munnbind for å få til ei smittevernforsvarleg drift.

Haugelia barnehage var stengt på måndag og har hatt redusert opningstid resten av veka slik at dei kan gi eit tilbod. Ein håper at situasjonen vil betre seg over helga.

Sande legesenter er også framleis i ein pressa situasjon med minimal bemanning, men du får svar og hjelp om du har litt tålmod når du ventar på svar på telefonen.

Vi håper at alle har forståing for at tilsette gjer så godt dei kan innanfor dei rammene vi har med mykje smitte rundt om. Så håper vi situasjonen kan betre seg snarast råd, kommenterer kommunedirektør Hammer.  

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 28.02.22, kl 19.00

Høge smittetal i Sande

No har smitten auka kraftig og det merkast over alt i Sande-samfunnet. Frå siste oppdatering og til i dag har vi fått melding om 87 Covid-sjuke personar.

 • 56 av desse er er vaksne personar over 16 år
 • 23 er skulebarn
 • 8  barn i barnehagealder

Haugelia barnehage måtte i dag halde stengt grunna personalmangel. I morgon vil barnehagen vere open frå 7.30 til 15.30, primært for barn av foreldre som har samfunnskritisk arbeid. Dei med tilbod i morgon har fått direkte melding frå einingsleiar. Opningstid vert vurdert frå dag til dag framover.

Legesenteret slit også med bemanningssida denne veka, men førebels ser det ut til at ein der greier å halde hjula i gong – med redusert kapasitet.

Vaksineringa 2. mars går som planlagt for dei som har bestilt tid.

Sjølv om vi no har redusert talet på dagar der Covid-smitta bør halde seg heime, er det utfordrande å halde oppe eit fullgodt tenestetilbod. Sjukefråveret aukar hos oss no, til liks med landet elles, opplyser kommunedirektøren.

På landsbasis har bruken av munnbind gått ned. Rådet om å bruke munnbind der ein ikkje klarere å ha god avstand, må ein gjerne følgje vidare for å evt hindre smitte til sårbare grupper.

Råd om testing av barn og unge

 • Helsedirektoratet anbefaler i utgangspunktet ikkje at barn og unge til og med vidaregåande skule tar sjølvtest ved symptom og heller ikkje at dei får tilbod om bekreftande PCR eller profesjonell hurtigtest tatt på teststasjon.
 • Det er nokre unntak frå denne anbefalinga:
  • Ved behov for vurdering hjå lege, kan det være aktuelt med ein PCR-test, på same måte som ved andre luftvegsinfeksjonar.
  • Det kan og vere aktuelt med testing dersom eit barn eller ein ungdom skal ha vaksine.
  • Dersom eit barn eller ein ungdom treng koronasertifikat, kan det være aktuelt å tilby PCR-test.
 • FHI har oppdatert sine nettsider med råd og informasjon om korona og testing hjå barn og unge:

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

Oppdatering 24.02.22 kl 12.00

Stadig auke i talet på registrerte smitta

Sidan førre oppdatering -18.02 -  er det 135 personar som er registrerte med Covid-19. Dei fleste av desse har testa seg sjølv og registrert smitten elektronisk på denne sida.

 • 99 av desse er er vaksne personar over 16 år
 • 28 er skulebarn
 • 9 barn i barnehagealder

Ein del PCR-testar er tatt denne veka. Ikkje alle har fått svar enno.

Smittesituasjonen som var på omsorgsbustadar tidlegare, er over no. Pleie og omsorgstenestene har framleis ekstra tiltak i gong for å hindre smittespreiing i institusjonane.

Testing

Vi har god tilgang på sjølvtestar på Coop-butikkane i kommunen. Personar med symptom kan hente gratis testar her. Er vi flinke til å registrere elektronisk dei positive testane vi får, har vi eit bilde av korleis situasjonen er. Dette samspelet med innbyggarane er vi glade for.

Vi minner om retningsliner rundt bruken av PCR –test. Desse gruppene kan ta testen:

 • Personar med primær eller sekundær immunsvikt, herunder organtransplanterte og immunsupprimerte.
 • Barn og ungdom mellom 0-16 år.
 • Uvaksinerte og delvaksinerte personer utan oppfriskingsdose
 • Dei som har behov for koronasertifikat.

 

Det har vore høgt press på tenesteapparatet vårt lenge no, og vi har til tider utfordringar med å skaffe nok bemanning i tenestene våre. Dette gjeld barnehage og skule til liks med helse- og omsorgstenestene. Kommuneoverlegen oppfordrar vidare til vaksinering og til å registrere positive sjølvtestar.  Datoar for vaksinering ved Sande legesenter er 2.mars og 16.mars. Les meir og bestill her.

Lurer du på kva som er  dei nasjonale råd og reglar?  Dei finn du her .

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 17.02.22 kl 11.10

Stadig innmeldte smittetilfelle

Det er innmeldt 41 tilfelle av Covid-19 smitte sidan oppdateringa forrige torsdag. Av desse er

 • Vaksne: 38 personar
 • Skulealder:  3 personar
 • Barnehage: Ingen

Vi trur vel at ikkje alle har meldt inn at dei har fått positiv test, så vi har kanskje nokre smittetilfelle i tillegg til desse tala. Ingen er så langt i kjenner til alvorleg sjuke.

Kva gjer vi når vi blir smitta?

 

Her kan du laste ned flytskjemaet (PDF, 81 kB).

Du kan registrere det positive resultatet på dette elektroniske systemet.

Lurt å ha ein test klar

Smittetala er aukande og  mange tiltak er fjerna. Difor må ein rekne det som sannsynleg at ein kan bli utsett for smitte.

Det er no god tilgang på sjølvtestar i kommunen, og ein kan få gratis test  for testing heime når ein mistenker at smitten er kome i hus. Sjølvtestar får du på Coop-butikkane.

Vaksinering

Det er oppsett ny vaksineringsdag 2. mars. Her kan du bestille vaksineringstid.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 16.02.22 kl 17.00

Litt smitte i omsorgsbustadar

Nokre bebuarar i omsorgsbustadar har fått påvist Covid-19 smitte. Ingen av dei er alvorleg sjuke, og ein av dei er allereie ute av isolasjon. Dei fyl dei nasjonale retningslinene som no gjeld for isolasjon i slike tilfelle.

Omsorgstenesta har gjort tiltak for å redusere faren for vidare spreiing av smitte så godt det let seg gjere. Det er ingen smitte påvist på sjukeheimen.

Oppdaterte tal for smittesituasjonen i heile kommunen vil kome i morgon torsdag. 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 14.02.22 kl 13.30

Endringar i koronatiltaka

Regjeringa har gjort vedtak om endringar i tiltaka. Desse kan du lese meir om her. 

Vi minner om oppfordringa til innbyggarane om å registrere smitte på heimesida her, og å bestille seg tid for vaksinering. 

Vaksinering er den viktigaste "medisinen" vi har mot Covid- 19 no når dei fleste andre tiltaka er tatt vekk. 

Ei ny oppdatering på smittetala i kommunen vil vanlegvis kome kvar torsdag framover. 

På førehand takk for at du hjelper oss med å vere oppdaterte! 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

 

Oppdatering 10.02.22 kl 10.15

Smittetala aukar litt

Sidan førre oppdatering er det 36 personar som er registrerte med Covid-19. Dei fleste av desse har testa seg sjølv og registrert smitten elektronisk på denne sida.

31 av desse er er vaksne personar over 16 år

4 er skulebarn

1 barn i barnehagealder

 

Det er få som tek PCR-testar om dagen. Det har truleg samanheng med at vi har god tilgang på sjølvtestar på Coop-butikkane i kommunen.

Personar med symptom og nærkontakter kan framleis hente gratis testar her. Er vi flinke til å registrere elektronisk dei positive testane vi får, har vi eit bilde av korleis situasjonen er. Dette samspelet med innbyggarane er vi glade for.

Kven kan ta PCR?

 • Personar med primær eller sekundær immunsvikt, herunder organtransplanterte og immunsupprimerte.
 • Barn og ungdom mellom 0-16 år.
 • Uvaksinerte og delvaksinerte personer utan oppfriskingsdose som har behov for koronasertifikat.

Har du tatt tre vaksinedosar treng du ikkje ta PCR-test

Har du tatt to vaksinedoser og gått gjennom Covid-19  dei siste tre månadane treng du ikkje ta PCR-test.

 

Det har vore høgt press på tenesteapparatet vårt lenge no, og vi har til tider utfordringar med å skaffe nok bemanning i tenestene. Dette gjeld barnehage og skule til liks med helse- og omsorgstenestene.

Vi håper at situasjonen vil betre seg og at vi slepp å måtte redusere tilboda.

Kommuneoverlegen oppfordrar vidare til vaksinering og til å registrere positive sjølvtestar.

Det er dei nasjonale råd og reglar som gjeld. Følg med på det som blir vedtatt av regjeringa. Kanskje er vi snart over i ein normal kvardag.

Regjeringa har annonsert ny pressekonferanse kl. 10.00 laurdag 12. februar.

Her vil regjeringa legge fram endringar i dei gjeldande koronatiltaka.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 3.februar kl 13.00

Smittetala aukar

Frå sist rapportering  er det 27 personar som er registrert som smitta i vår kommune.

Av desse er 22 personar over 25 år og 5 er under 25 år – ingen barn under 7 år er smitta. Nokre av dei smitta er vaksne som kjem frå utanlandsreise.

Kommuneoverlegen melder at sjølv om det er litt fleire smitta denne veka, er det førebels ikkje noko utbrot i barnehage eller skule.

Om du har symptom eller skal teste deg fordi du er nærkontakt, minner vi  om at du kan få gratis hurtigtest ved Coop-butikkane.

Testar du positivt  bed vi om at du registrerer deg på denne sida. Det er viktig at vi får inn slike meldingar- på denne måten kan vi følgje smittesituasjonen i vår kommune.

Oppfordringa frå kommuneoverlegen er at vi vaksinerer oss og bestiller avtale til dette ved Sande legesenter. 

Det er letta på ein del Covid-19 tiltak nasjonalt. Det er dette vi no skal rette oss etter. Kanskje går vi snart mot «normal kvardag».

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 27.01.22  kl 13.10

Lite registrert smitte

Kommuneoverlegen har hittil denne veka fått stadfesta 5 Covid-19 smitta personar. Desse er stadfesta med PCR-test og er i isolasjon etter dei gjeldande reglar.

Samanlikna med nabokommunane har vi lite smitte. 

Coop-butikkane har sjølvtestar til gratis utdeling for deg som har symptom eller er nærkontakt til ein smitta. Vi har enno testar på «lager»  til dette bruk og er heldige som ikkje har gått tome slik andre kommuner opplever. Vi vil få fleire testar tilgjengelege etter kvart – og bed om at du bruker kjøpt test til andre føremål om du treng det.

Rutiner for nasjonalt test- og smittesporingsarbeid er endra og det vert lagt opp til at vi sjølve skal teste oss og registrere evt smitte sjølve i eit elektronisk system. Det er snart på plass og vi vil annonsere når dette er klart til bruk.

Følg med på aktuelt-sida her  og Facebook.

Vi ventar alle på lettelsar i dei korona-reglane som gjeld. Kanskje går vi snart mot nye og lysare tider.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 21.01.22 kl 14.30

Lite smitte i Sande

Kommuneoverlegen kan opplyse at det er berre 4 vaksne personar som har fått Covid-19  denne veka. Desse er stadfesta med PCR-test. To av dei smitta kjem frå utanlandsreise. Alle sit i isolasjon etter gjeldande reglar.

Kommuneoverlegen rår elles til å følgje dei nasjonale råd og reglar som du kan finne på FHI.

Test deg ved Sande legesenter om du får positiv hurtigtest når du testar deg heime. Hurtigtestar er gratis tilgjengeleg ved Coop-butikkane i kommunen.

Ny vaksinasjonstid ved Breidablik er 26.januar frå kl 15.00 og utover.

Følg dei nasjonale råd og reglar som gjeld når vi  no går inn i helga  og dei nye vekene som kjem! 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 18.01.22 kl 16.20 

Over på grønt nivå - test deg etter dei nye reglane

Det er gjort endring i trafikklysmodellen i Sande.

Vi er over på grønt nivå i barnehage og skule.

Nye reglar innanfor testing og smittesporing kom før helga. Har du oppdatert deg? Du kan lese meir på artikkelen Treng du ta ein koronatest? Testar til utdeling på butikkane

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 14.01.22 kl 13.30

Lite smitte  - nye reglar gjeld

Kommuneoverlegen kan rapportere om 7 stadfesta smitta denne veka. Smitten kjem frå innreise til Norge og desse er i isolasjon etter dei reglar som gjeld.

Nye reglar kjem

Regjeringa presenterte endring i tiltak i går kveld.  Her finn du dei samla.

Tiltaksnivået i barnehager og skular skal igjen avgjerast  lokalt

Gult nivå i trafikklysmodellen gjeld til kommunane har bestemt seg for kva nivå ein vil fortsette på. Ei eventuell endring for Sande kommune vert bestemt tysdag 18. januar og melding til barnehage, skule, tilsette og føresette vil kome etter dette.

Endring i fritidsaktivitetar for barn

Alle barn og unge under 20 år kan no gjennomføre treningar og øvingar som normalt. 

 • Utandørs aktivitetar kan gjennomførast som normalt
 • Anbefaling om gruppestørrelse innandørs  - omtrent 20 personar eller etter klasse/kohort
 • Aktivitet innandørs kan gjennomførast med kontakt der det er nødvendig

Endring i test og smittesporingsarbeidet

Regjeringen gjer endringar i strategien om testing, isolering, sporing og karantene (TISK). 

Det blir no i større grad  opp til den enkelte å teste seg med hurtigtest. Er hurtigtesten positiv er du pålagt å følgje Forskrift om smitteverntiltak  - endra frå 13.januar

 • "Nærkontakter som er hustandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.
 • Disse skal så snart som mulig teste seg med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test. Ved negativt testresultat fra slik test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.
 • Karanteneplikten gjelder ikke personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder.
 • Karanteneplikten gjelder ikke personer som fikk oppfriskningsdose minst 1 uke før nærkontakten, og som tester seg daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.
 • I tillegg gjelder enkelte særskilte unntak for blant annet nøkkelpersonell i kritiske samfunnsfunksjoner.

  Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5). Vær ekstra oppmerksom på symptomer i 10 dager.

Ved symptomer: Bli hjemme og test deg. "

Du er nærkontakt til ein smitta dersom du har vore saman med personen meir enn 15 min med avstand innanfor 2 meter.

Hurtigtestar blir tilgjengelege

Sande kommune vil distribuere ut hurtigtestar slik at innbyggarane  - ved behov for testing  - kan få gratis hurtigtest ved daglegvare-butikkane i krinsane.

Testane blir tilgjengelege på desse stadane frå tysdag 18.01.22

Når skal vi teste oss?

 • Test deg for covid-19 når du har luftvegssymptom
 • Du skal teste deg når du er nærkontakt til ein smitta – les forskrifta ovanfor.

Generelle smittevernråd

Praktiser god hand- og hostehygiene -vaksiner deg – ver heime når du er sjuk- test deg ved symptom - hugs meteren og munnbind!

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 07.01.22  kl 13.55

9 smitta den siste veka

Tilsaman 9 personar er stadfesta smitta  med Covid-19 sidan oppdateringa 30.12.21. Dette inkluderer dei vi melde om på tysdag 04.januar.

4 av dei smitta kjem frå utlandet. Alle er i isolasjon og nærkontaktene er i karantene etter gjeldande retningsliner, opplyser kommuneoverlege Asta Sileikiene. Vi har ikkje opplysningar om at dette er omikron-varianten.

Vi må rekne med litt auka smittetal framover til liks med landet elles. Det er dei gjeldande nasjonale retningslinene vi forheld oss til - og Sande kommune har ingen lokale forskrifter.

-Det er viktig å vaksinere seg, seier kommuneoverlegen, slik kan ein kanskje få eit lettare sjukdomsforløp om ein blir smitta.

Ny vaksineringsdato er 12.januar på Breidablik, Larsnes. 

Test deg ved symptom - så veit både du og omgjevnadane dine korleis ein skal forhalde seg.

Har du positiv hurtigtest, skal du ta PCR test ved Sande legesenter.

Følg reglane - bruk munnbind om du ikkje kan halde meteren -  ver heime om du er sjuk - vaksiner deg!

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 04.01.22 kl  16.45

Fire personar stadfesta smitta hittil denne veka

Det er hittil denne veka stadfesta 4 nye positive prøver etter PCR-test. Alle er vaksne frå ulike familier og smittekjelda er ukjend. Alle er vaksinerte og har milde symptom. Dei sit i isolasjon etter gjeldande regelverk.

Kommuneoverlegen Asta Sileikiene opplyser at ingen har meldt inn positive prøver etter hurtigtestar knytt til skule- og barnehagestart etter nyttår.

Minner om vaksinering på Breidablik i morgon!

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 30.12.21 kl 11.45

Ingen påvist smitte denne veka

Kommuneoverlegen melder om at det ikkje er stadfesta nokon med smitte etter PCR-test denne veka. Det har vore  lite trykk på testing ved Sande legesenter dei siste dagane før jul og i romjula. Kanskje er vi flinke å bruke hurtigtestar heime.

Om du får positiv hurtigtest, skal du kontakte legesenteret og avtale PCR-testing. Dette kan skje frå måndag 3. januar. I morgon -  nyttårsafta -er legesenteret stengt. Dette gjeld også for dei som skal teste seg etter juleferien – tilsette i barnehage og skule/ sfo og skuleelevar.

Vi minner om ny vaksineringsdag rett etter nyttår – 5.januar.

Framleis må vi halde på dei nasjonale råd og retningsliner som gjeld fram til 14.januar.

 Hald meteren –reduser nærkontakter – tenk smittevern – ver heime og ta ein hurtigtest ved symptom og sjukdom -

vis omsyn og omsorg.

Vi håper på ei fin, smittefri nyttårsfeiring!

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

Oppdatering 23.12.21 kl 15.00

Ingen smitta denne veka

Kommuneoverlegen kan opplyse om at det ikkje er stadfesta nokon nye som er smitta av Covid-19 denne veka.  Det er fint å gå inn i julehelga med denne meldinga. 

Vaksineringsteamet hadde siste innspurt før jul i går 22.desember. Med dette er det 1081 som har fått 3.dose og 1855 som har fått to doser. 

Det var berre 161 av 306 potensielle vaksinemottakarar som møtte til vaksinering i går. Ny vaksineringsdato er ikkje fastsett. 

I Sande har vi ikkje eigne lokale vedtak om tiltak, men minner på nytt om nasjonale råd og retningsliner og bed alle om å fortsette dugnaden for å halde smittetrykket nede og slik redusere sjukehusinnleggingar som følge av koronasmitte.

Det er viktig at vi viser omsyn – held avstand – vasker hender – og er heime om vi er sjuke.

Når vi også reduserer talet på personar vi møter i jula, er vi med på å redusere faren for sjukehusinnleggingar om det skulle oppstå smitte.

Med desse oppfordringane går vi inn i julehelga og håper vi alle får ei god julefeiring! 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 17.11.21 kl 11.00

Berre ein person smitta denne veka

Kommuneoverlegen opplyser at det er berre ein person som har fått stadfesta korona-smitte med PCR-test denne veka. Sande legesenter melder at det er jamt trykk på testing. I veke 50 har rundt 40 personar tatt PCR-test.

Mange har også fått 3.dose med vaksine denne veka. Her er tala på vaksinerte. Det blir ny vaksinering på Breidablik neste onsdag 22.desember. Om du nettopp har bestemt deg for å bli vaksinert, kan du møte opp der.

Her kan du også få dose 2 eller 3 om du er innanfor tidsintervalla.

I Sande har vi ikkje eigne lokale vedtak om tiltak , men minner på nytt om  nasjonale råd og retningsliner og bed alle om å fortsette dugnaden for å halde smittetrykket nede og slik redusere sjukehusinnleggingar som følge av koronasmitte.

God adventstid vidare: Vis omsyn – hald avstand – vask hender – ver heime om du er sjuk.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering tysdag 14.12.21 kl 16.50

Berre ein ny smitta – nye retningsliner frå i morgon

Kommuneoverlegen melder i dag om ein stadfesta  Covid-smitta etter PCR-test.

Det er kome nye nasjonale råd og og forskriftsfesta tiltak  frå natt til 15.desember for å redusere smitten i samfunnet og hindre fleire sjukehusinnleggingar med alvorleg sjuke Covid-smitta.

Her er nokre viktige endringar i tillegg til di som kom før helga:

 • Barnehagar og skular og sfo må frå 16.desember gå over på gult nivå slik vi hadde tidlegare i pandemien - skal gjelde i minst 4 veker. Ein må vere budd på å gå over på raudt nivå om det trengs.
 • I arbeidslivet må ein sørge for å halde meteren og bruke munnbind om ikkje det let seg gjere. Heimekontor skal takast i bruk om det er mogeleg.
 • Auka fart i vaksinering med 3.dose til alle over 45 år før midten av januar. Mindre tidsintervall mellom dose 2 og 3 for denne gruppa – ned til 4,5 mnd.
 • Nye reglar for arrangement i fritida både for barn og vaksne.
 • Ingen endra reglar for besøk i jula.
 • Karantenereglar er forenkla for alle typer Covid-smitte.

Alle endringane finn du her:  https://www.helsenorge.no/koronavirus/

Dei kommunale tenestene går som normalt med dei restriksjonar som vi er pålagde.

For ALLE gjeld regelen om 1 m avstand, og bruk av munnbind der ein ikkje greier det.

Så gjeld også oppfordringa om å ta omsyn og vise omsorg.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 10.12.21 kl 17.00

12 smitta personar denne veka

I veke 49 har vi fått stadfesta med PCR-test tilsaman 12 Covid-smitta personar, opplyser kommuneoverlegen. (Det er altså 1 person i tillegg til det vi melde på onsdag). Ingen av desse er innlagt på sjukehus.

Det er ikkje avdekt ny smitte på Sandetun omsorgssenter - eller i skule / barnehage.

Vi meiner å ha kontroll på smittevegar, men oppmodar sterkt om at ALLE fyl dei nasjonale råd og reglar.

 • Kommuneoverlegen oppmodar sterkt om at vi tek imot tilbod om vaksine- vaksinering er annonsert på Breidablik onsdag 15.des.
 • Vi må halde avstand og bruke munnbind der vi ikkje klare å halde avstand på minst ein meter.
 • Fyl råda om å redusere talet på nærkontakter

Det er veldig mange innlagde på sjukehusa i Møre og Romsdal. Om vi er med på dugnaden og reduserer sosial kontakt og dermed kanskje også smittespreiing, kan vi vere med å redusere trykket på intensivplassar og helsetilbodet generelt.

Regelen om max 50 personar på offentlege arrangement utan faste tilviste plassar betyr at julefestane i skule og barnehage går ut, og må erstattast med mindre samlingar, eller avlysning – noko avdelingane bestemmer lokalt.

Ein går ut i frå at alle som har planlagt arrangement no framover rettar seg etter dei retningslinene som er gjeldande, og anten endrar, avlys eller utset dei samlingane ein har planlagt.

Avslutningsvis oppmodar kommuneoverlegen Asta Sileikiene om at du sjøvsagt testar deg om du har symptom. Har du positiv hurtigtest SKAL du kome til PCR-testing.

Vis omsyn – og ver heime når du er sjuk!

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 08.12.21 kl 21.00

Fleire smittetilfelle i Sande

Denne veka har vi så langt fått meldt 11 Covid-smitta personar. Det er to uvaksinerte blant dei PCR-stadfesta smittetilfella.

Ingen fleire er så langt påvist smitta etter «utbrotet» ved Sandetun omsorgssenter før helga. Rutiner for vidare testing av aktuelle held fram. Sandetun omsorgssenter er ope for friske besøkande som bruker munnbind.

Det er heller ikkje så langt vi kjenner til nokon smitta etter kommunestyremøtet i førre veke.

Frå midnatt – altså 9.desember- har vi fått nye nasjonale råd og reglar som vi skal følgje.

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/

Det er viktig at vi set oss inn i desse og fyl dei slik at vi kan hindre smitte i samfunnet og dermed minke trykket på helseføretaka i vårt distrikt. Sjukehusinnleggingar har auka mykje denne veka, og helseføretak og alle helseavdelingar lokalt er no hardt pressa.

Hald avstand – 1m -  og bruk munnbind der du ikkje kan klare «å halde meteren».

No må vi alle gjere ein innsats!

 

Minner også om at det er ny vaksineringsdag på Breidablik på onsdag 15. desember. Fyl med i lokalpresse og her på sida slik at du kan kome til vaksinering!

Fint viss ein minner kvarandre om datoen, og at det er viktig at vi får tatt vaksinen når vi får tilbod om den. Helsemyndigheiter erfarer at ein om ein er vaksinert, er det mindre sjans for å bli alvorleg sjuk. Du kan sjekke kva som var siste vaksinedato ved å logge deg inn på Helsenorge.no.

Fredag vil vi kome med ny oppdaterting på smittesituasjonen.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 06.12.21 kl 13.05.

Sandetun omsorgssenter ope igjen frå 07.12.21

Sandetun omsorgssenter har normal drift igjen og er ope for besøkande frå i morgon 7.desember.

Leiinga ønsker velkomen heilt friske personar utan nokon symptom på sjukdom og oppmodar besøkande om å bruke munnbind.

 

KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113.

 

Oppdatering 05.12.21 kl 19.25

Helse og omsorg – ein ny tilsett smitta

Etter situasjonen fredag der vi melde om at ein tilsett i pleie og omsorg fekk påvist Covid19-smitte, er det meldt om ein ny tilsett som er smitta. Dei to tilsette er ikkje busette i Sande og det er bukommunene deira som syter for smittesporing og oppfølging av desse.

Alle tilsette og bebuarar som var i kontakt med dei smitta har blitt testa med hurtigtest, og det er ikkje funne noko smitte.

Sandetun omsorgssenter blir stengt for besøkande til og med måndag - det same med Øya aktivitetssenter. Ny oppdatering på dette vil kome i løpet av måndag.

Sandetun omsorgssenter fyl nasjonale retningsliner og  rutiner for vidare testing blant tilsette, nærkontakter og bebuarar i Sande utover veka. Rutinene er sette i verk, og ein håper med dette å ha kontroll på situasjonen.

KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113.Oppdatering 03.12.21 kl 21.30

 

Oppdatering 03.12.21 kl 21.00

Ein person smitta - omsorgssenteret stengt for besøkande

Kommuneoverlegen melder i kveld om ein Covid-smitta tilsett ved Sandetun omsorgssenter.

Det vert i morgon sett i gong testing av personale og bebuarar, og Sandetun omsorgsenter er stengt for besøkande til og med måndag 06.12.21.

KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113.

 

03.12.21

Ingen nye smitta

Den siste veka har det ikkje vore stadfesta nokon med Covid-smitte i Sande, opplyser kommuneoverlegen Asta Sileikiene. Det er godt nytt!

Denne veka har ein også gjennomført vaksinering på Breidablik. Aldersgruppa heilt ned til 51 år har fått tilbod om vaksine. Vi er såleis godt i gong med å vaksine med 3.dose -  også for dei som er under 65 år.

Av 240 aktuelle personar til vaksinering var det berre 157 som møtte. Det har vore annonsert i lokalpresse, heimeside og på facebook.

Mykje ressursar er avsette til vaksinering og kommuneoverlegen oppfordrar sterkt alle om å vaksinere seg. Alle som har bestemt seg for å vaksinere seg får 1., 2. eller 3.dose ved neste vaksineringsdag den 15.desember. Det er berre å møte opp når dette blir annonsert. Sjekk på helsenorge.no kva tid du fekk siste dose  - om du har gløymt det!


Med smitten etter julefesten på Frogner/Aker Brygge kan Norge ha fått den første registrerte massesmittehendinga i verda med Omikron-varianten. Utviklinga kan komme til å gå svært raskt. Det er ikkje kunnskap om korvidt vaksinering  begrensar smitte med Omikron-varianten. Vaksinering kan hjelpe mot alvorleg sjukdom, seier kommuneoverlegen. Det er difor viktig å vaksinere seg.  

 

Det er viktig at du set deg inn i dei nye nasjonale råd og reglar som gjeld frå i dag 3.desember.

 • Sei ja til vaksine
 • ver heime og test deg når du er sjuk
 • bruk munnbind der du ikkje kan halde avstand

Sande kommune har ikkje innført lokale tiltak som er strengare enn dei nasjonale.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

Oppdatering 26.11.21

Framleis litt smitte i samfunnet

Kommuneoverlegen melder om tilsaman 2 Covid-19 tilfelle denne veka.  Ein eldre person har truleg fått smitte via kjelde i Ulstein kommune. I tillegg har så ein familiemedlem vorte smitta. Begge personane er i isolasjon.

Kommuneoverlegen i Herøy  melder om at ein Covid-positiv i Herøy var på Sandemessa søndag. Om nokon som var på Sandemessa søndag kjenner på symptom, må ein teste seg og vere heime.

 

Vi har ikkje innført noko lokal forskrift i vår kommune og det er såleis nasjonale retningsliner som gjeld.

 

 Minner elles om endringane i Covid-forskrift som er endra frå 16.november.

«Endringen innebærer:

 • I ny § 7a innføres en plikt for person over 18 år som har vært i nærkontakt med person i samme husstand eller tilsvarende nære som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2, til å teste seg hver dag med antigen hurtigtest, eller annenhver dag med PCR-test, i syv dager fra nærkontakten fant sted. Testplikten gjelder også ved nærkontakt som har funnet sted mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene på smitte. Der den bekreftet smittede ikke har symptomer på smitte skal husstandsmedlemmer og tilsvarende nære teste seg syv dager fra den smittede testet positivt første gang.
 • Testplikt gjelder ikke for husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære som er fullvaksinert mot SARS-CoV-2, jf. § 3 sjette ledd, eller som ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, med varighet fra avisolering til 12 måneder etter prøvedato, jf. § 3 femte ledd nr. 3.
 • Person med testplikt som tester positivt med antigen hurtigtest skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for å ta PCR-test.
 • Forskriften trer i kraft 16. november 2021 kl. 24:00.»

KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113.

 

Oppdatering 19.11.21

Få smitta denne veka

Siste veka er det berre stadfesta 2 smitta personar med Covid-19. Begge kom frå utlandet. Dei er i isolasjon og er ikkje alvorleg sjuke, opplyser kommuneoverlegen.

Regjeringa varsla i dag nye nasjonale tiltak som vi skal forhalde oss til:

Helseministeren minner oss elles om at vi skal vere heime når vi er sjuke ved milde symptom og droppe handhelsing.

Kommuneoverlegen minner om at du skal teste deg ved symptom  og i samsvar med endringane i Covid-forskrifta.

Covid-19-forskriften er endra frå 16.november

«Endringen innebærer:

 • I ny § 7a innføres en plikt for person over 18 år som har vært i nærkontakt med person i samme husstand eller tilsvarende nære som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2, til å teste seg hver dag med antigen hurtigtest, eller annenhver dag med PCR-test, i syv dager fra nærkontakten fant sted. Testplikten gjelder også ved nærkontakt som har funnet sted mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene på smitte. Der den bekreftet smittede ikke har symptomer på smitte skal husstandsmedlemmer og tilsvarende nære teste seg syv dager fra den smittede testet positivt første gang.
 • Testplikt gjelder ikke for husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære som er fullvaksinert mot SARS-CoV-2, jf. § 3 sjette ledd, eller som ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, med varighet fra avisolering til 12 måneder etter prøvedato, jf. § 3 femte ledd nr. 3.
 • Person med testplikt som tester positivt med antigen hurtigtest skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for å ta PCR-test.
 • Forskriften trer i kraft 16. november 2021 kl. 24:00.»

KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 12.11. kl 14.00.
Smittetala går ned i Sande

Kommuneoverlegen melder om 4 nye smittetilfelle sist veke. 

Ingen er alvorleg sjuke og alle er i isolasjon. 

Det er viktig at alle med symptom held seg heime og tek ein test enten med sjøltest eller ved å kontakte legesenteret. Får du positiv sjøltest bør du kontakte legesenteret for å ta PCR-test.

Kommuneoverlegen fyl situasjonen tett og oppmodar alle:

Om du ønsker kan du også bruke hurtigtestar som du får kjøpt på apotek. Får du utslag på denne, bør du bestille time for testing ved Sande legesenter.

Sande kommune vil komande veke tilby 3. dose koronavaksine til dei over 70 år, sjå eigen artikkel om tid og stad. 

KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 05.11 kl 14.00

Framleis smitte i lokalsamfunnet
 

Kommuneoverlegen melder om 14 nye smittetilfelle siste veke (30.10 - 05.11).

Samtlege smitta gjennomfører isolasjon og ingen er alvorleg sjuke. Det er viktig at alle med symptom held seg heime og tek ein test enten med sjøltest eller ved å kontakte legesenteret. Får du positiv sjøltest bør du kontakte legesenteret for å ta PCR-test.

Kommuneoverlegen fyl situasjonen tett og oppmodar alle:

Om du ønsker kan du også bruke hurtigtestar som du får kjøpt på apotek. Får du utslag på denne, bør du bestille time for testing ved Sande legesenter.

KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 29.10 kl 14.00

Litt stigande smitte siste veka

Kommuneoverlegen melder om 21 nye smittetilfelle siste veke (22.10 – 29.10).

Blant dei smitta er det 4 barn. Det er ikkje meldt om fleire nye smittetilfelle i skule og barnehage etter forrige helg.

Samtlege smitta gjennomfører isolasjon og ingen er alvorleg sjuke. Det er viktig at alle med symptom held seg heime og tek ein test enten med sjøltest eller ved å kontakte legesenteret. Får du positiv sjøltest bør du kontakte legesenteret for å ta PCR-test.

Kommuneoverlegen fyl situasjonen tett og oppmodar alle:

Det er forkjølelse  i samfunnet  – noko som er heilt normalt for årstida.

Vi minner også om influensavaksineringa som startar i alle bygdelag neste veke. Tid og stad for vaksinering kan du lese her.

Om du ønsker kan du også bruke hurtigtestar som du får kjøpt på apotek. Får du utslag på denne, bør du bestille time for testing ved Sande legesenter.

KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 22.10. kl 15.00

Framleis smitte i lokalmiljøet

Kommuneoverlegen melder om at det denne veka – måndag til og med fredag – er meldt om 13 smittetilfelle.

6 av desse er knytt til Myklebust verft og 7 er tilknytta skulen (4 elevar og 3 foreldre).

Det er i dag ikkje meldt at nokon av desse er alvorleg sjuke.

I veka som snart er omme, er det testa tilsaman  78 personar.

Kommuneoverlegen følgjer sjølvsagt situasjonen -  sjølv om vi har nedjustert TISK .

Skulen har prøvd å informere heimane så langt ein kan. Det viktige for alle er no å følgje flytskjemaet som viser korleis ein skal opptre når ein blir sjuk.

Flytskjema 

Det er forkjølelse  i samfunnet  – heilt normalt for årstida.

Om du ønsker kan du også bruke hurtigtestar som du får kjøpt på apotek. Får du utslag på denne, bør du bestille time for  testing ved Sande legesenter.

12 personar i Sande har fått 3.dosen med vaksine.

KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

Oppdatering 19.10 kl 23.00 

Nye smittetilfelle

Kommuneoverlegen melder om to nye smittetilfelle etter PCR test og to nye smittetilfelle etter hurtigtest blant elevar ved Gursken oppvekstsenter tysdag kveld. Nære elevar som kan vere eksponert for smitte har fått tilbod om hurtigtest onsdag før skulestart.

Det blir normal skulegang ved Gursken oppvekstsenter onsdag.

Men husk:

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering  15.10 kl 15.50

Smitte-tala går framleis ned

Denne veka har kommunelegen fått stadfesta-  med PCR-test  -6 tilfelle av Covid-19 sidan måndag ettermiddag.  Av dei som tidlegare er meldt smitta, er no dei fleste friskmelde og ingen er alvorleg sjuke.

Med god innsats frå alle partar har ein rimeleg god kontroll på utbrotet som starta for 3 veker sidan.

Kommuneoverlegen minner likevel om at

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 11.10 kl 18.45

Smitte-tala går ned

Sande kommune vel å kome med ei oppdatering etter helga.

Sidan laurdag er det stadfesta tre nye Covid-smitta personar, stadfestar kommuneoverlege Asta.

Smittetala i dette utbrotet er på veg ned, og ingen er alvorleg sjuke. Mange er på plass på jobb igjen.

Bedriftene har jobba veldig godt med testing og smittevern og har gjort ein kjempeinnsats.

 

Mange av dei smitta i dette utbrotet hadde ikkje vaksinert seg så kommuneoverlege Asta Sileikiene minner på nytt om kor viktig det er med vaksine. Kommunen har vaksine tilgjengeleg og det er berre å bestille time på 70026750.

Om du er vaksinert er det mindre sannsynleg at du blir veldig sjuk- nokre har ikkje symptom i det heile. Tenk på at du med vaksine vernar ikkje berre deg sjølv, men også dei sårbare gruppene.

 

Når skal eg teste meg?

Om du har symptom skal du teste deg.

Uvaksinerte husstandsmedlemmar til ein koronasjuk skal teste seg. Så illustrasjon nedanfor. 

Er du husstandmedlem og har fått 1. dose vaksine for minst 3 veker sidan- test deg -gjerne straks. Sjå illustrasjon nedanfor.

Er du fullvaksinert treng du ikkje teste deg.

Er du nærkontakt til ein  som er smitta og får SYMPTOM- test deg med ein gong. Følg med på eiga helse i 10 dagar – sjå meir i illustrasjonen under her.

Sande legesenter testar deg  om du er i ein slik situasjon.

 

Hurtigtestar er tilgjengeleg i varehandelen no – og om du vil kan du kjøpe desse for å kunne teste deg dersom du er usikker.

Kva gjer du når du blir sjuk ?

Hausten er komen og det er vanleg å få litt luftvegsymptom.

Flytskjemaet frå FHI er ein fin illustrasjon som kan vere til god hjelp både på arbeidsplassen og heime.

Flytskjema Ny oppdatering vil kome  mot slutten av veka

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 09.10 kl 21.00

5 personar smitta i dag

5 nye smittetilfeller er stadfesta etter PCR-test fredag.
Kommuneoverlegen har fått stadfesta 3 nye smittetilfeller dag -  arbeidarar på Myklebust verft -  etter PCR- test i går. Alle er i isolasjon.

Ein elev ved Gursken oppvekstsenter er stadfesta smitta etter PCR-test i går. Smittekjelda er utbrot ved Myklebust verft.. Nærkontakter har fått tilbod om testing i dag.

Ein person er stadfesta smitta i Sande etter PCR-test i går. Vedkomande er sett i isolasjon og smittekjelda her er importsmitte frå utlandet.

Smittesporing er fullført. Mange er testa på legesenteret i dag og mange har fått med seg sjølvtestar for vidare overvåking i heimen dei komande dagane.

Kommuneoverlegen oppmodar alle om å teste seg ved symptom og vere ekstra varsom ute i samfunnet.

Det betyr at vi må 

 • vaske hender
 • vere heime om du er sjuk
 • test deg ved symptom

Følg flytskjemaet  om du er sjuk - det finn du  her.  (PDF, 105 kB)

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 08.10 kl 17.00

Mange smitta denne veka

Totalt 78 personar er smitta i samband med utbrotet ved Myklebust verft.

2 av dei smitta er ikkje tilsette ved verftet, men har tilknytning dit. Samtlege smitta sit i isolasjon.
Kommuneoverlegen opplyser at tala på nye smitta pr dag ved verftet går ned.

Myklebust verft  har teke situasjonen på største alvor og innført strengare reglar på arbeidsplassen enn det retningslinene seier. Kvar tilsett vert testa kvar dag med hurtigtest for evt å avdekke smitte. Kommuneleiinga og kommuneoverlegen fyl situasjonen tett - og vurderer fortløpande det som skjer.

Dette dei nasjonale føringane som gjeld.

Sjølvsagt vil vi at alle er merksame og gjer gode vurderingar på korleis ein opptrer i Sandesamfunnet i denne situasjonen.

Det blir heile tida  gjort risikovurderingar på pleie og omsorgssektoren i forhold til å gi trygg og god pleie til dei som treng det. Såleis også i denne situasjonen. Omsorgssenteret er ope for alle, men vil ha besøk berre om du er heilt frisk.

Om det er nokon som ikkje er vaksinerte, kan ein framleis få vaksine ved å kontakte Sande legesenter - tlf 70026750 – for å bestille time.

Følg elles dei generelle råda om :

 • vaske hender
 • vere heime om du er sjuk
 • test deg ved symptom

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 05.10 kl 10.00

Framleis smittesituasjon

Kommuneoverlegen melder i dag at vi framleis har smitte i Sandesamfunnet og at utbrotet forrige veke ikkje er over. Vi har fått nye smitta  i helga og vi forventar nye positive tilfelle utover veka. Dette er  basert på at at at fleire har fått positiv hurtigtest før dei kjem til PCR-testing.

Saman med bedrifter som er involverte utfører  Sande legesenter eit omfattande testarbeid for å få kontroll på situasjonen. Det er også nokre tilfelle av smitte elles i samfunnet - utanom bedriftene.

Kommuneoverlegen minner difor om at vi framleis må ha fokus på generelle smittevernsreglar:

 • Teste deg ved symptom
 • Vere heime når du er sjuk
 • Hand- og hostehygiene er viktig

Her er illustrasjon som kan hjelpe deg å forstå kva du må gjere om du ikkje føler deg i form.Flytskjema 

 

Tenk smittevern – vis omsyn og ver med på å hindre at smitten kjem ut av kontroll!

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering fredag 01.10.  kl 13.00 

Mange smitta

Kommuneoverlegen melder om at tilsaman 25  personar - inkludert tidlegare melde den siste veka - er stadfesta smitta  etter PCR- test i  samband med eit utbrot ved ei bedrift og underleverandørar til denne bedrifta i Sande. Smittekjelda er dei tidlegare melde tilfella denne veka. Omfattande testing held fram. I gruppa med smitta er det både vaksinerte og uvaksinerte - dei fleste har lite symptom. Ingen er alvorleg sjuke.

Kommuneoverlegen har tett samarbeid med dei som er involverte i situasjonen og ein har kontroll over situasjonen så langt. Ingen lokal føreskrift er innført.

Det er no innført nye retningsliner for korleis du skal opptre dersom du kjenner på symptom og skal teste deg - les meir her.

 

Følg elles dei generelle råda om :

 • vaske hender
 • vere heime om du er sjuk
 • test deg ved symptom

Sande kommune vil elles legge ut informasjon om situasjonen ein gong pr veke  no framover.

Det gjer vi med bakgrunn i at vi også i vår kommune har ein høg % vaksinerte i befolkninga og at vi såleis ikkje vil bli så sjuke av evt smitte.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 29.09. kl 16.00 

4 personar smitta 

4 nye personar er smitta etter PCR test, stadfestar kommuneoverlegen. I tillegg har 5 testa positivt etter hurtigtest i dag. Dei smitta er satt i isolasjon og omfattande testing er sett i gong.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 26.09. kl 21.00

6 personar smitta

Kommuneoverlegen melder i kveld om seks smittetilfeller etter det positive tilfellet vi meldte om fredag.  Ingen nye personar vert sett i karantene i samband med dette.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 24.09. kl 15.00 

Ein person smitta

Kommuneoverlegen har fått melding om at ein person er stadfesta smitta etter å ha tatt PCR-test. Vedkomande er fullvaksinert. I samband med dette er det tatt mange testar i dag. Svar på testane er venta i løpet av helga.

Totalt denne veka er 84 testa.

Frå i morgon laurdag har regjeringa bestemt at vi skal gå over til ein normal kvardag med auka beredskap. Dette kan du lese meir om her.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 15.09. kl 11.00 

Ingen ny smitte

83 PCR-testar vart tatt førre veke og ingen smitte er oppdaga. Det er vi glade for.  Det har vore utført eit stort arbeid med vaksinering i kommunen og truleg er det difor vi ikkje har utbrot.

Her finn du oversikt på vaksinasjonstala i Sande.

Minner likevel om dei generelle smittevernsreglane - hald avstand, hald hendene reine og bli heime dersom du er sjuk. 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113 

 

Oppdatering 09.09. kl 08.15 

Ein ny person smitta

Kommuneoverlegen fekk seint i går kveld melding om eit nytt smittetilfelle etter PCR-test. Vedkomande er vaksinert med to doser, men har likevel blitt smitta. Smittekjelda er den same som dei 3 siste tilfella i Sande. Vedkomande har, etter pålegg frå kommuneoverlegen, vore i karantene og der er ingen nye nærkontakter.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113 

 

Oppdatering 07.09.21 kl 08.45

Ingen nye smitta

Dei siste dagane har vi ikkje fått melding om ny smitte i Sande. 90 personar testa seg i førre veke. Det er flott at vi fyl regelen om å teste ved symptom eller når vi blir pålagt å teste oss.

Vaksineringa held fram denne veka med vaksinering av den yngste aldersgruppa i tillegg til vaksinering av dei som skal ha dose to.

Ta kontakt med Sande legesenter –tlf 70026750 – for bestilling av vaksinering.

Og så minner vi på nytt om smittevernsreglane som er så viktige: hald avstand, vask hender og ver heime om du er sjuk.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113 

 

Oppdatering 03.09. kl 21.15

3 personar smitta

Kommuneoverlegen melder om 3 positive koronaprøver etter PCR- test i går. Alle er nærkontakter av koronapositiv forrige torsdag. Dei tre som er smitta er alle vaksinert og har milde symptom.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113 

 

Oppdatering 02.09. kl 13.50

Ingen nye smitta

I distriktet rundt er det oppdaga ein del smitte, men førebels har vi gått fri i vår kommune. 114 testar vart tatt forrige veke. Det betyr at vi held oppe fokuset. 

Ved symptom oppmodar vi om at du kjem og testar deg, er meldinga frå kommuneoverlege Asta Sileikieine. - Det er slik vi kan avdekke og stoppe utbrot.

Asta Sileikiene oppmodar også veldig klart om at dei som ikkje har vaksinert seg, bør gjere det. Vi har klar Pfizervaksine til deg. 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113 

 

Oppdatering 28.08.  kl 21.45

Ingen nye smitta

Alle testane som vart tatt fredag - som følge av den positive prøven torsdag -  er negative i følge kommuneoverlegen. Ingen ny smitte i Sande.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113 

 

Oppdatering 26.08.kl 22.00

Ein person smitta i Sande

Kommuneoverlegen har i kveld fått melding om at ein person i Sande er stadfesta smitta. Smittekjelda er ukjend.  Til no er det definert seks nærkontakter,  men dette talet kan auke utover kvelden når smittesporing er fullført.

Testing av nærkontakter blir utført i morgon. Tilsaman 36 personar  har fått melding om å kome til testing i morgon i samband med denne situasjonen.

Det er framleis behov for å minne om dei generelle smittevernsreglane :

 • vaske hender
 • halde avstand
 • vere heime om du er sjuk

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113 

 

 

Oppdatering  20.08 kl 16.45

16- og 17 åringar får vaksine

Sande legesenter ringer neste veke ut for å kalle inn 16- og 17 åringar til vaksinering. Dei som skal ha dose 2 får også tilbod om å framskunde vaksinedatoen sin.

Gjengen i helse og omsorg står på for å få vaksinert flest mogeleg. I tillegg til testing er dette viktig for å halde vekk og evt oppdage smitte.

Det vart tatt 84 koronatestar denne veka- så sandssokningen held fokuset!  Bra jobba alle saman!

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113 

 

Oppdatering 18.08. kl 12.50 

Ein person smitta

Ein person på veg til Sande har testa positivt for korona. Vedkomande kom frå utlandet i går og testa positivt ved ankomst til Norge. Personen sit no i  isolasjon på Torp, Sandefjord. Den smitta har ein nærkontakt som sit i karantene i Sande.

Minner om at testing ved Sande legesenter kan avtalast på 70026750. Forrige veke vart det tatt 135 testar ved kontoret. Testing ved symptom er det som kan avdekke smitte!

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113 

 

 

Oppdatering 15.08. kl 19.30

Ingen fleire smitta 

Det er gjennomført mykje testing gjennom helga for å identifisere og hindre smitte.

Det er ikkje fleire positive testar og alle er ute av karantene etter negative testar også i dag.

Det er tidlegare i veka avlagt to positive testar på to ulike personar som kom reisande frå utlandet. Dei er testa etter dette og har no avlagt negativ test. Kommuneoverlegen meiner det positive utslaget skuldast tidlegare gjennomgått Covid.

Alle er ute av karantene og barnehagen på Kvamsøy er open som normalt måndag.

Kommuneleiinga takkar innbyggarane som har vore involverte, for innsatsen for å kartlegge situasjonen.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113 

 

 

Oppdatering 12.08. kl 21.00

Ein person stadfesta smitta i Sande

Ein person er stadfesta smitta med korona etter PCR-test.

Vedkomande har fleire nærkontakter då han har møtt på jobb, og det blir jobba med smittesporing no i kveld. Evt nærkontakter får melding i kveld om å møte til testing i morgon.

Som følge av dette held Kvamsøy barnehage stengt i morgon. Tilsette og føresette blir kontakta no i kveld og får avtale om tid for testing.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113 

 

Oppdatering 11.08. kl 21.45

Ingen smitte påvist

Akkurat no fekk kommuneoverlegen melding om at alle prøvene som vart tatt i går var negative- så flott!

Det var ei god nyheit på onsdagskvelden!

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113 

 

Oppdatering 11.08. kl 21.00

Den positive hurtigtesten i går var falsk positiv

PCR-test for denne personen vart analysert i dag og var negativ. Det vil sei at personen har ikkje vorte smitta av korona. 

Vi har ikkje fått status for alle testane som vart tatt i går ettermiddag.  Det er i kveld ikkje meldt om noko smitte og vi håper på smittefritt resultat etter at dei er ferdig analyserte. 

Smitten aukar elles i landet og det er grunn til å minne om generelle smittevernsreglane i dag også!  Test deg om du kjenner på symptom!

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113 

 

Oppdatering 10.08. kl 18.35

Ein person med positiv hurtigtest

Ein person med symptom har testa positivt etter hurtigtest i Sande i dag. Vedkomande har også tatt PCR-test. Denne blir køyrt til Molde for analyse i ettermiddag.  Evt smittekjelde er førebels ukjend.

Det er tatt 59 testar i dag, nokre få av dei er nærkontakter til den som hadde positiv hurtigtest. Hittil har ingen hatt positivt utslag på hurtigtest som er tatt i tillegg til PCR-test. Desse testane blir også køyrt til Molde i ettermiddag og svara frå PCR-testane er venta i morgon.

I forrige veke vart det tatt 112 testar tilsaman. Dette viser at vi har fått med oss den viktige bodskapen om å teste oss ved symptom. Ingen av desse  hadde positiv test.

Hald avstand - vask hender - ver heime om du er sjuk!

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113 

 

 

Oppdatering 03.08.kl 11.00

Presiseringar om evt smittestad

Det er no avklart at nokre av dei smitta personane vi melde om i går berre hadde vore på Isehaugs kafeteria/ Johans pub og ikkje vore deltakande på andre arrangement på Stryn Gummibåtfestival.  Det er difor viktig at dei som har vore på denne staden i gitt tidsrom laurdag 31.07 kl 1600- 0100 tek ein test ved å kontakte Sande legesenter for avtale.

-Sjølv om du har fått negativt svar på korona-test, bør du vere merksam på symptom dei 10 komande dagane, minner kommunelege Asta Sileikiene om. Vi har no 7 personar som er smitta og dette er etter forholda eit stort smitteutbrot i vår kommune.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 02.08.kl 20.10 

Deltok du på festival i Stryn i helga? Test deg!

Smittesporinga viser at fleire av dei seks smitta vi melde om tidlegare i kveld, deltok på Stryn Gummibåfestival sist helg. Kommuneoverlegen har vore i kontakt med sin kollega i Stryn og orientert om saka. Det kan ha vore fleire deltakarar på festivalen frå vår kommune som framleis ikkje er testa.

Kommuneoverlegen bed difor om at personar frå Sande som deltok på festivalen som gjestar på Isehaug kaféteria/ Johans pub i tidsrommet kl 1600- 0100 bør teste seg. Alle som var på desse plassane i oppgitt tidsrom bør teste seg, uavhengig av symptom. Ta kontakt med Sande legesenter i morgon for å få ein test.

Sjølv om du har fått negativt svar på korona-test, bør du vere merksam på symptom dei 10 komande dagane, minner kommunelege Asta Sileikiene om.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 02.08. kl 18.45

6 personar stadfesta smitta

Etter at 72 personar vart testa i går, melder kommuneoverlegen om at seks personar er stadfesta smitta. Dei sit no i isolasjon. Det er definert 15 nye nærkontakter av desse, i tillegg til fleire nærkontakter som vart testa allerede i går. Alle dei 15 er testa i dag og dei sit no i karantene. Testane er på veg i eigen bil til Molde for analyse.

Fleire av dei som er smitta er vaksinert med ein eller to doser med vaksine. Ingen av dei smitta er sjuke, men har lette symptom.

Framleis er det nokre av testane frå i går som ikkje er ferdig analysert. Fleire positive testsvar kan kome utover kvelden.

Tilsaman 121 testar vart tatt førre veke- medrekna søndagen.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 01.08. kl 16.00

Ein personsmitta av korona - Sandetun omsorgssenter stengt for besøk

Ein innbyggjar i Sande har testa positivt for Covid -19. Smitten er relatert til utbrotet i Ørsta/Volda men er ikkje 1 av dei 6 kontaktene vi tidlegare hadde definert.

I samband med dette har vi ein person som arbeider på Sandetun omsorgssenter som er definert som nærkontakt. Pasientar og personell i aktuell avdeling blir testa i dag.I påvente av svar på testar vert omsorgssenteret stengt for ordinært besøk, i første omgang til og med 2. august. 

Totalt 60 personar blir testa i dag, opplyser kommuneoverlegen.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 31.07. kl 21.50

Ingen smitte blant dei som sat i ventekarantene

I kveld stadfestar kommuneoverlegen at ingen av dei seks personane som vart sett i ventekarantene, er smitta. Det er vi glad for. Vi sluttar oss til den sterke oppmodinga frå kommunane med store smitteutbrot- om å vere med på dugnaden for å unngå meir smitteutbreiing

Vurder situasjonen framover og gjer gode vurderingar på kvar du ferdast. Er du ikkje vaksinert, må du vere ekstra varsam!

Og så var det dei enkle reglane som vi alle kan no: halde avstand, vere heime når du er sjuk og å vaske hender.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 29.07 kl 16.15

Nokre sandssokningar i ventekarantene etter utbrot i Volda /Ørsta området

Det har siste dagane vore eit utbrot med koronavirus i desse nabokommunene. Nokre sandssokningar er difor i ventekarantene og vi håper at vi slepp smittesituasjon i vår kommune.

Vi er glad for at så mange er vaksinerte- dette vil hjelpe veldig på om vi no skulle få eit utbrot. Kommuneoverlegen  oppmodar difor alle som ikkje har fått tilbod om vaksine om å ta kontakt for vaksinering- ring 70026750 eller bruk Helserespons.no

Hugs også på dei gode smittevernsreglane om å halde avstand- vere heime når du er sjuk og å vaske hender.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 23.07. kl 21.40

Ingen ny smitte

Det vart tatt 29 testar denne veka. Det er fint viss vi testar oss ved symptom - dette må vi halde fram med. 1355 personar har fått to dosar  vaksine ved Sande legesenter og er såleis fullvaksinert. Legesenteret  bed deg om å ta kontakt dersom du vil ha vaksine - bruke Helserepons eller tlf 70026750. 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 16.07.21 kl 23.00

Ingen ny smitte

Sandssokningen tek ikkje ferie frå testing. I forrige veke vart det tatt 85 testar- og ingen smitte vart påvist.Dette viser at vi tek ein test når vi lurer på om det er allergi eller sommarforkjølesle eller når vi må ha ein negativ test for å kome ut i turnusarbeid. Der er slik kv i må halde fram- ta ein test når du er usikker  på kva dette er- slik kan vi stoppe eventuelle utbrot.

Frå i dag 16.juli er det kome nokre endringer i innreiserestriksjoner og karantenehotell for flere land og områder i Europa, og flere nye lilla land  Gjer deg kjend med dette om det er aktuelt for deg.

Og dette er faktisk dei beste råda om ein er i Norge eller i utlandet

vaske hender -  halde avstand  -  vere heime om du er sjuk

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring

 

 

 

Oppdatering 06.07  kl 08.30

Ingen ny smitte 

39 personar testa seg i veke 26 og ingen smitte er påvist. Dette viser at mange tek testen for å vere på den sikre sida når ein kjenner på symptom. Sande legesenter  - 70026750 - gjer avtale med deg om du treng ein test. 

Du har sikkert fått med deg at Trinn 4 i gjenopningsplanen er utsett - les meir her.   

Difor er det desse nasjonale tiltaka som gjeld- også i Sande.

 

Skal du ut å reise i sommar? Les meir om koronasertifikat-ordninga.

Og dette er faktisk dei beste råda om ein er i Norge eller i utlandet

vaske hender -  halde avstand  -  vere heime om du er sjuk

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 29.06  kl 08.30

Ingen ny smitte 

Det vart utført 45 testar i veke 25. Mange må teste seg for å ha negativ test når ein mønstrar på båt eller skal inn i sin jobbturnus. I tillegg har vi no fått med oss at det er lurt å ta ein test når ein får forkjølelse. Sande legesenter gjer avtale med deg om du treng ein test. 

Ingen ny smitte er påvist, men det er grunn til å minne kvarandre om dei viktige smittevernsreglane

vaske hender -  halde avstand  -  vere heime om du er sjuk

Skal du ut å reise i sommar? Les meir om koronasertifikat-ordninga.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 18.06  kl 12.00

Ingen ny smitte 

Sandssokningane testar seg jamnt og trutt om dei kjenner på det minste symptom. Det vart utført 48 testar denne veka. 

Ingen ny smitte er påvist- vi håper heile Norge kan opnast meir og meir. Følg med på regjeringa.no  der Erna no kjem med ei pressemelding kl 13.00. Her er dei nye nasjonale råd og reglar.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 11.06  kl 20.15

Alle nærkontaktene har negativ test. Ingen ny smitte.

Alle som vart testa etter positiv test i går har negative testar. Smittesporinga er no avslutta.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

 

 

Oppdatering 10.06   kl 20.25 

5 av nærkontakene har negativ test

Kommuneoverlegen opplyser at 5 av dei 11 testane som vart tatt i ettermiddag er negative   - og dermed ingen smitte blant desse. Vi kjem med oppdaterte opplysningar når vi har status på dei andre. 

Det er framleis "avstand, vaske hender og halde seg heime når ein er sjuk" som gjeld.  Tre enkle, men viktige råd å hugse på.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 10.06. kl 15.30

Nytt smittetilfelle

Kommuneoverlegen er varsla om eit nytt smittetilfelle i Sande. I samband med dette vert 11 nærkontakter og arbeidskollegaer i eit leigefirma testa for korona i ettermiddag. Så langt melder kommuneoverlegen at smittesporingsarbeidet er oversiktleg.

Leigefirmaet har oppdrag i ei nabokommune, og involverte der er kontakta og informerte.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 08.06. kl 13.00

Ingen nye smittetilfelle

Sande legesenter opplyser at det i forrige veke vart tatt 36 testar og ingen smitte påvist. Vaksineringa går etter planen og du kan følgje med på planlagde aktivitetar her.

Hugs handvask og avstand og hald deg heime om du er sjuk - så held vi kanskje smitten borte i Sande !

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 28.05. kl 10.00

Ingen nye smittetilfelle

Sande legesenter opplyser at folk er flinke å kome og teste seg . I forrige veke vart det tatt 41 testar ved legesenteret. Mange er også vaksinerte no, men likevel må vi halde fram med å teste oss og føgje nasjonale tiltak, reglar og råd.

Hugs handvask og avstand og hald deg heime om du er sjuk - så held vi kanskje smitten borte i Sande !

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 18.05.kl 08.20

Ingen nye smittetilfelle

Det har vore langhelg og mange har vore på reise i samband med fridagar. Sande legesenter oppmodar om at ein testar seg når ein er tilbake i kommunen og du kan gjere avtale om testing på telefon 70026750.

I forrige veke vart det tatt 37 testar.

Smittetala i Norge går ned og vi håper alle at det skal fortsette.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 11.05.kl 09.00

Ingen nye smittetilfelle

Sist veke var det 16  personar som testa seg - og ingen smitte vart påvist. Det er tilreisande arbeidarar og den yngre garde som testar seg mest i Sande, opplyser Sande legesenter.

740 personar har no fått ei dose vaksine mot koronaviruset. 

Terskelen for å teste seg bør vere lav og du får raskt ein avtale når du kontaktar Sande legesenter - tlf 70026750.

Følg dei enkle og gode smittevernsreglane og dei siste oppdateringane med dei nasjonale råda. Det er desse vi rettar oss etter i Sande.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 06.05.kl 14.00

Ingen nye smittetilfelle

Sist veke var det 42 personar som testa seg - og ingen smitte vart påvist.

Terskelen for å teste seg bør vere lav og du får raskt ein avtale når du kontaktar Sande legesenter - tlf 70026750.

Følg dei enkle og gode smittevernsreglane og dei siste oppdateringane med dei nasjonale råda. Det er desse vi rettar oss etter i Sande.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 28.04.21 kl 09.00

Ingen nye smittetilfelle

Det er ikkje påvist smittetilfelle i Sande siste veka. Det er flott! 

60 personar har testa seg. Ved symptom må alle ha lav terskel for å bestille ein test hos Sande legesenter. Det er på denne måten vi får avdekt smitte og kan få kontroll på den. 

I tillegg må vi ha fokus på dei enkle men viktige smittevernsreglane 

 • å halde avstand
 • vaske eller sprite hender
 • vere heime om ein er sjuk

Minner også om at det er smitteutbrot i Ålesund. Vi oppmodar om at ein utset unødvendige reiser til dette området.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 21.04.21 kl 08.15

Eit nytt smittetilfelle 

Kommuneoverlegen melde seint i går kveld om eit nytt tilfelle av smitte med Covid-19 . Personen kom frå utlandet og tok test på flyplass. Denne var negativ. Etter å ha tatt ny test ved Sande legesenter 19.04 fekk vi melding i går kveld  om at denne var positiv.

4 nærkontakter sit i karantene. Det blir jobba vidare med å definere fleire mulige nærkontakter.

Sjølv om vi siste vekene ikkje har hatt smitte tilfelle, er det likevel grunn til å minne om

 • å halde avstand
 • vaske eller sprite hender
 • vere heime om ein er sjuk
 • ta kontakt for testing om du skulle ha symptom eller lurer på om du kan ha vore utsett for smitte.

I veke 15 tok Sande legesenter 35 testar. Dei testar deg når du tek kontakt og gjer avtale om dette. 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

 

Oppdatering 14.04.21 kl 12.45

Eit nytt smittetilfelle i dag

Kommuneoverlegen i Sande  melder i dag om at ein person er smitta av Covid -19. Personen  testa seg 12.04. etter innreise til Norge. Den smitta er no i  isolasjon og 2 nærkontakter sit i karantene. Vedkomande har tidlegare vore smitta med Covid-19 og dette kan ha gitt utslag på testen. Kommuneoverlegen vurderer at situasjonen er under kontroll.

Det er likevel grunn til å minne om

 • å halde avstand
 • vaske eller sprite hender
 • vere heime om ein er sjuk
 • ta kontakt for testing om du skulle ha symptom eller lurer på om du kan ha vore utsett for smitte.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 08.04.21 kl 14.00 

Mange testar seg - ingen ny smitte

Sande legesenter melder om at mange testar seg no etter påske.

I påskeveka vart det tatt 345 testar totalt - då vi hadde eit utbrot med smitte. Legesenteret tek fleire testar no etter påske og oppmodar alle om å ha lav terskel om å ta kontakt dersom ein kjenner på symptom eller har vore på reise.

 

 VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 05.04.21 kl 21.30

Ingen nye smitta i dag

Som vi melde i går vart det tatt 12 testar ved Sande legekontor og vi melde i går kveld at ein av desse var positiv. No er dei andre 11 testane analyserte og ingen av dei viste noko smitte. Det er vi glade for! 

Tilsaman har vi altså fått påvist 9 smittetilfelle i påskeveka- og desse høyrer til i to familiar. Med all testing som er gjennomført i tilknytning til smittesporing  og nærkontakter håper vi å ha kontroll på situasjonen.

Hald fokus vidare og følg råd og retningslinjer som vi tidlegare har oppmoda om, så trur vi at dette går bra!

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 04.04.21 kl 21.45

Ein ny  person er smitta

Kommuneoverlegen melder om 1 nytt smittetilfelle i kveld. Den smitta høyrer til i  same husstand som er smitta tidlegare denne veka og sit i isolasjon. Vedkomande har ingen nye nærkontakter. Det er tatt 12 testar ved Sande legesenter i dag. Den positive testen er ein av dei 12 testane frå i dag. Det er venta svar på resten av prøvene i morgon måndag. 

Vi minner om 

 • Hald to meter avstand til personar utanom eigen husstand
 • Vask hender ofte med såpe og vatn. Nytt handsprit dersom vatn og såpe ikkje er tilgjengeleg
 • Hald deg heime og test deg om du har symptom på luftvegsinfeksjon – også milde. Bestill test ved Sande legesenter  -70026750 - open kvardagar mellom kl 8.30-15.00

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 04.04.21 kl  15.10 

Ingen nye smitta i dag

Totalt er 8 personar er smitta av Covid -19 – koronaviruset -  denne veka.

Dei smitta høyrer til to familiar. Det har vore mykje testing for å finne smitten og for å få stoppe den.

Mange testar

Tilsaman 265  testar er tatt på nokre få timar to dagar denne veka. Det vil sei at over 10 % av Sande sine innbyggarar er testa på kort tid. Det er utruleg flott at innbyggarane har vore med på denne dugnaden. Det er mange som har kome og testa seg som eit førevar- tiltak  - både fordi dei vart oppmoda  - og nokon kom av seg sjølve. Nærkontaktene testa seg og dei som har hatt symptom har også testa seg. På denne måten har vi klart å få oversikt og sjølvsagt også fått stadfesta smitte. Vi trur no at vi har fått stoppa viruset si vandring i påskelabyrinten- og det med god hjelp frå alle som har testa seg, dei som står i test-apparatet og dei som jobbar med alle andre forhold rundt dette. Tusen takk alle saman!

Av dei siste 75 testane som vart tatt 2.april var det ein positiv. Dei andre hadde ikkje smitte. 10 nærkontakter av denne er såleis enno i karantene til og med  torsdag neste veke. Dei andre nærkontaktene  som testa seg tidlegare i veka  er ute av karantene 2.påskedag.

 

Kontakt og råd frå FHI

Kommuneoverlegen har vore i kontakt med FHI for å få stadfesta at vi kan opne skular og barnehagar. FHI er imponert over korleis barnehagar, skular og lokalsamfunnet elles har stilt opp til testing. FHI seier at tidspunkt for testing etter smitteutbrota har vore heilt rette i forhold til når personar har vore eksponerte for kontakt med den som då evt viste seg å vere smitta. FHI rår til at barnehagar og  skulane held ope med same trafikklysnivå som før påskeferien. Smitten har gått frå familie til familie og ikkje i skule eller barnehage.  FHI seier at den situasjonen vi er i no og det gode test- og smittesporingsarbeidet som er gjort,  ikkje gir heimel i Covid-forskrifta til å stenge skule eller barnehage.

 

Barnehagar og skular har vanleg drift frå 6.april

Kriseleiinga hadde møte laurdag kveld for å vurdere situasjonen etter å ha fått svar på alle testane, og støttar FHI og kommuneoverlegen si vurdering av at barnehagar og skular kan opne igjen. På dette grunnlag blir det skule og barnehage på gult nivå i trafikklysmodellen etter påske.

Tilsette og føresette er orienterte om dette i e-post tidlegare i dag søndag 1.påskedag. 

 

Test deg om du er usikker

Vi forstår at mange kjenner seg litt utrygge på situasjonen. Det er normalt. Men faglege vurderingar frå FHI og kommuneoverlege og dei mange negative testane må gjere oss trygge på at vi no har fått isolert og stoppa smitten. Alt tyder på at smitten har gått frå hus til hus og ikkje i skule/ barnehage.

Kjenner ein på små symptom og er usikker på om ein kan vere smitta skal terskelen for å bestille testing ved legesenteret vere lav. Har du vore på reise bør du også teste deg.  Ein test kan gjere deg/ familien din trygge og meir avslappa i kvardagen, og Sande legesenter er der for deg alle kvardagar om du treng å ta ei prøve. 

 

Følg dei nasjonale råda vidare

Vi oppfordrar også til at ein held seg til dei same folka på fritida, både barn og vaksne - så håper vi det blir gode vårdagar framover.

 

Vaksinering held fram

Sande kommune oppmodar om at du tek imot tilbodet om vaksinering når det kjem. 8.april blir 66 nye personar vaksinerte i Sande. Desse er i gruppa fødde 1943 -1946.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 03.04.21 kl 21.30

Ingen nye smitta i dag 

Vi har fått svar på alle dei 75 testane som Sande legesenter tok i gårI går melde vi om at ein av desse var positive- altså ein smitta. Idag kan vi stadfeste at dei andre 74 ikkje viste smitte og det er vi glade for. Framleis har vi ikkje svar på om dette er eit mutert virus.

Kriseleiinga har hatt møte i kveld og drøfta situasjonen, spesielt med tanke på barnehage- og skuledrift etter påske. Vi kjem tilbake med informasjon om dette i morgon. 

God påske der du er ! 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 02.04.21 kl  22.45   

Ein person til er smitta

Kommuneoverlegen har i kveld fått melding om at ein person til er smitta. Den smitta var allereie i karantene og er no i isolasjon.  Det blir i kveld jobba med smittesporing. Det er 10 nærkontakter til denne smitta personen. Smittekilda er relatert til kjent utbrot i Sande frå tidlegare i veka.

Det er venta svar på resten av prøvene i morgon føremiddag. Mange har fått svar på sine no i kveld.

Ordførar har kalla inn til møte i kriseleiinga i morgon ettermiddag, og vi vil kome med meir informasjon etter møtet.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

 

Oppdatering 02.04.21 kl 13.45

Mange testa i dag 

Sande legesenter har gjennomført 75 testar i dag. Testane er no på veg til Molde. Det er håp om testresultat i morgen ettermiddag.

Kommuneoverlegen stadfestar at berre 1 av dei 190 testane frå onsdag var positiv. Alle desse testane er ferdig analyserte.

Kriseleiinga har møte så snart svar på testane frå i dag ligg føre. Dette for å ta stilling til korleis skule og barnehage skal driftast etter påske.

Sande kommune takkar alle for innsatsen i dag også!

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 01.04.21 kl 20.15   

1 ny person smitta

Kommuneoverlegen melder om 1 nytt smittetilfelle i dag. Smittekilde er kjent og relatert til smittetilfelle som er meldt tidlegare i veka. Den smitta sit i isolasjon og smittesporing er fullført. Nærkontaktene har anten allereie testa seg eller skal testast i morgon. Vi har førebels ikkje noko informasjon om at dette er eit mutert virus.

Mange av dei som testa seg i går, har fått tilbakemelding om negativ test - vi har førebels ikkje oversikt på om alle testane er analyserte. Dei som i går vart definerte som nærkontakter sit vidare i karantene til den er utgått for den enkelte. Dei som tok test onsdag som eit «føre var –tiltak» og har fått negativ test er ikkje i karantene lenger.

Vidare smittesporing og testing

Barn og tilsette ved to avdelingar på Hauemarkja barnehage møter i morgon til testing ved Sande legesenter. Barnehagen har sendt melding til dei føresette og tilsette dette gjeld. Dette som eit «føre var-tiltak» for å stoppe evt smitte som kan ha vore innom her. Ei av nærkontaktene til ein smitta jobbar i barnehagen.

Andre som  kjenner på symptom kan i morgon 2. april bestillle tid for testing på telefon  70026750 i tidsrommet kl 09.00-10.30. Testarbeidet startar frå kl 10.30. Du kan også bestille tid på  www.helserespons.no 

Vi bed om at alle som skal testast sit i bilane til vi tek kontakt - slik vi held god orden under testinga.

Kva kan vi gjere?

Påska vart kanskje annleis for mange av sandsokningane, og vi føler alle med dei som er smitta eller sit i karantene. Den friske sandssokningen kan hjelpe til i denne situasjonen med å halde på avstands—og hygienereglane og halde seg heime om ein er sjuk. Ein telefonsamtale eller tilbod om å hjelpe til er også fint for den som treng litt oppfølging.

Fyl dei nasjonale råda og retningslinene – så stoppar vi dette viruset. Vi trur at dette går bra!

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 31.03. kl 20.15    

To nye personar har fått påvist smitte

Kommuneoverlegen melder om to nye tilfelle i dag.

Den eine er nærkontakt til ein av av dei smitta vi melde om i går (same husstand), så dette var ikkje heilt uventa. Sat i karantene og sit no i isolasjon.

Den andre personen vart testa måndag og stadfesta smitta i dag. Smittesporing er i gang. Ikkje avklart smittekjelde. Kan ha samanheng med tilfella over, men er ikkje avklara. Sit i isolasjon.

Mange testa

190 personar er på grunnlag av smitten som er oppdaga, kalla inn til testing og testane er sendt med ekstrabil til Molde for å få eit raskt svar. Testsvar er venta om 2-3 dagar. Testsvar er tilgjengeleg på helsenorge.no. Ved positiv prøve blir ein også oppringt av kommunen sitt smittesporingsteam.

Mange har vore til testing i dag og Sande kommune takkar for positiv respons og deltaking slik at vi kan få gjort det vi kan for å få kontroll på situasjonen.

Smittesporing

Kommuneoverlegen har vore i kontakt med FHI for rettleiing i smittesporingsarbeidet. Følgande er difor bestemt:

 • Nærkontakter skal testast og  vere i karantene i 10 dagar etter eksponering for smitte.
 • Elevar på 6. og 7. trinn og dei involverte tilsette ved Larsnes oppvekstsenter er definerte som nærkontakter. Denne omdefineringa skjer som konsekvens av ny stadfesta smitte i dag. Medlemmar i same husstand som nærkontaktene skal gå i ventekarantene fram til negativt testsvar for nærkontakta ligg føre. Ny vurdering dersom positivt testsvar for nærkontakta.

Som eit «føre var»-tiltak ber kommuneoverlegen i tillegg om følgande:

 • Sande kommune har oppmoda personar som har vore i nærleiken av smitta personar, men som ikkje er er definert som nærkontakter om å teste seg og site i karantene fram til negativt testsvar.
 • Elevar ved 8.-10. trinn ved Gursken oppvekstsenter er ikkje definert som nærkontakter pga tid frå eksponering og fram til symptom hos dei smitta. Sande kommune har likevel valt å testa alle elevane i denne gruppa og ber dei site i karantene fram til negativt testsvar ligg føre.  Kommunen oppmodar også husstandane til elevane om å halde seg heime og unngå nærkontakter fram til testsvar for elevane ligg før og  som eit «føre var»-prinsipp.

Kvar kjem smitten frå?

Smitteteamet jobbar med å spore kvar smitten kjem frå, men har førebels ikkje eit heilt sikkert svar. 

Skuletilbodet etter påske

Kommunen vil følge smitteutviklinga tett, og seinast 2. påskedag kome med informasjon om korleis skulekvardagen blir etter påske.

Testing

Dersom du får symptom på Covid-19, også etter nyleg avlagt test, bør du unngå nærkontakter og kontakte kommunen for å bestille (ny) test.

Kommunen vil legge til rette for testing 2.april  - Langfredag. Fyl med på heimesidene/ facebook for tidspunkt og korleis du bestiller test.

Vis omsorg

Det er krevande å leve med usikkerheita som er rundt oss no. Tusen takk til alle for tolmodet de viser! Hugs også å vise omsorg for dei som er utsett for smitte. Smitte kan råke alle og det er viktig å vise omsorg for kvarande i den situasjonen vi er i.

God påske med omsyn og avstand!

Les deg opp på god informasjon

Viser elles til reglane som gjeld og som du finn på Folkehelseinstituttet sine sider:

Reglar som gjeld når du skal site i karantene

Kven blir definert som nærkontakt?

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 31.03 kl 10.00

Mange blir testa i dag 

Mange personar vert testa i dag med mål om å få raskt kontroll over smittesituasjonen som oppsto i går kveld.

Kommuneoverlegen presiserer i dag at elevar og lærarar frå 6. og 7.trinn på Larsnes og 9.trinn på Gursken er ikkje definert som nærkontakter. Dei blir bedne om å teste seg i dag og vere i karantene fram til testsvar. Personar i same husstand blir også bedne om å vere heime fram til testsvar ligg føre.

Smitteteamet jobbar med å spore kvar smitten kjem frå, men har førebels ikkje eit heilt sikkert svar. 

Hugs avstandsreglar og munnbind der det trengs! 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

 

Oppdatering 30.03. kl 22.30 

4 personar smitta - mange nærkontakter blir testa i morgon

Kommuneoverlegen fekk i kveld melding om fire nye smittetilfelle i Sande.

Smittesporing er i gang og testing av nærkontakter blir gjennomført i morgen kl 10. Testane blir køyrde til Molde med det same. Dei som blir testa skal vere i karantene. Familien til nærkontaktene held seg i ventekarantene. Desse skal ikkje på jobb/ skule eller ha anna kontakt med andre inntil negative prøvesvar frå nærkontaktene ligg føre. 

Vi vil kome med oppdatert informasjon etter kvart. 

I kveld er det grunn til å minne om at det er viktig å ha få kontakter - få eller ingen besøk - bruke munnbind når du er i sosial kontakt der du ikkje kan halde avstand på minst 2 meter. 

God handhygiene er også godt smittevern. Vis omsyn og avstand - så går dette bra! 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 30.03. kl 12.30 

Ingen ny smitte - hald avstand

I veke 12 var det 69 personar som testa seg. Vi har ikkje fått påvist noko smitte sidan midten av mars og håper at dette kan halde fram. 

Det er likevel ingen grunn til å ta påskeferie frå korona-reglar. Vi minner om at det er viktig å halde avstandsregelen -  bruke munnbind der du ikkje får halde 2 meter avstand - ha få nærkontakter og  begrense besøk . 

Les alle nasjonale råda her.

Blir du sjuk, skal du vere heime . Du kan kontakte legevakt på tlf. 116 117ved behov.

 

Oppdatering 22.03. kl 15.30 

Koronaråd- og reglar for påska i Sande 

Vi ynskjer deg velkomen til Sande i påska, men vil at du skal planlegge litt opphaldet ditt.

Les meir om råd og reglar her.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 17.03.kl 12.45

Status vaksinering og testing. 

I veke 10 var det 135 personar som no er fullvaksinerte med 2 dosar vaksine. 345 personar har fått 1.dose. Denne veka blir det vaksinert 36 personar og neste veke 42 personar med Pfizer-vaksina. No er det risikogruppe 3 med personar i aldergruppa 75 - 84 som står for tur. 

I veke 10 vart 33 personar testa for Covid-19. 

Sande legesenter har god kapasitet og du får avtale testing på 70026750 i tidsromet 8.30-15.00

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 16.03.kl 15.30

Ingen nye smitta meldt etter helga

Sande kommune har heller ikkje i dag fått melding om nye smitta etter at veldig mange tok korona-test i går. Det er vi glade for.

Veldig mange av dei som sat i ventekarantene og tok test i går føremiddag, fekk svar allereie same kveld, og er på plass på jobb og skule i vanleg kvardag. Nærkontaktene er framleis i karantene slik dei skal etter reglane.

Har du symptom og lurer på om du kan vere smitta må du ikkje nøle med å bestille tid for testing- på 70026750.

Som du forstår er mutert virus veldig smittsamt, og får vi den sorten til Sande må vi vere raske å reagere for å få kontroll.

Lag deg ein god dag med

 • god avstand
 • gode smittevernsreglar
 • gode ord til andre

Ver heime om du er sjuk.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 15.03.kl 15.00

Ingen ny påvist smitte i dag.

 

Det har i dag vore testa 67 nye personar i samband med den smittesituasjonen vi fekk i helga, opplyser Sande legesenter. Desse prøvene får vi truleg resultat på i morgon ettermiddag/ kveld.

Nærkontaktene til den smitta personen skal framleis site i karantene, medan dei som fekk pålagt ventekarantene  i går, må vere i ro heime til dei har fått eit negativt svar- altså er «koronafrie».

Førebels ser det ut som vi har kontroll på situasjonen.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 14.03.21 kl 22.00

Mange i ventekarantene

Kriseleiinga har hatt møte i kveld søndag 14.mars. og sett på smittesporinga som er gjort i samband med at ein person har fått påvist smitte. Det er ikkje stadfesta at personen er smitta av eit mutert virus, men ein reknar dette som sannsynleg og har gjort følgjande:

 

Vi har definert alle nærkontakter til den smitta. For å vere føre var har vi bedt alle som har vore i kontakt med nærkontaktene om å vere i ventekarantene og halde seg heime frå arbeid og skule i morgon til prøvesvar ligg føre. Dei blir også bedt om å kome å teste seg ved legesenteret i morgon .Vi håper dermed å ha god kontroll og dermed hindre smitte vidare i samfunnet.

 

Ein av nærkontaktene var på e-sportsamling på Larsnes på  fredag. E-sport deltakarar pluss familien må i ventekarantene til prøvesvar frå denne nærkontakta ligg føre.

Dette gjeld elevar i 5. 6. og 7.årstrinn som møtte denne kvelden. Dei skal ikkje møte på skule og jobb i morgon, og får melding om dette frå skulen. Desse skal møte til testing i morgon på Sande legesenter. Ta kontakt i morgon tidleg på 70026750 for å avtale tid.

 

Skular og barnehagane held ope som vanleg i morgon 15.mars. Dei som skal halde seg heime frå Larsnes oppvekstsenter -  grunna smittesporinga som er gjort i kveld, får direkte melding om dette.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 14.03.21 kl 19.25

Møte i krisestaben i kveld grunna smittesituasjonen.

Sande kommune vurderer tiltak knytt til smittesituasjonen. Ordføraren har kalla inn til møte i ein avgrensa krisestab kl 21 og det blir gitt meir informasjon i etterkant av dette møtet.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 14.03.21 kl 17.50

Ein av nærkontaktene er smitta.

Sande kommune har i ettermiddaga fått stadfesta at 1 av dei 6 nærkontaktene har testa positivt på Covid-19. Sande kommune arbeider med smittesporing. Vi kjem tilbake med meir informasjon etterkvart.

Her finn du dei samla råda frå regjering og departement. Vis varsemd og omsyn!

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 14.03.21 kl 11.10

Fleire ungdomar sett i karantene etter utbrot i Volda.

6 elevar på videregående skule, busett i Sande, er i karantene som nærkontakter. Dette på grunn av utbrudd av mutert virus i Volda. Alle dei seks er friske og vart testa i går. Familiemedlemmane til dei seks er av kommunelegen oppmoda om å gå i ventekarantene.

Sande kommune oppmodar alle om å vise omsyn til kvarandre, halde avstandsreglar og ha god handhygiene. Viruset kjem nærare og nærare.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

 

Oppdatering 10.03.21 kl 15.30

Ingen ny smitte påvist  

I veke 9 var det 25 personar som testa seg for covid-19 ved Sande legesenter.

Har du symptom må du vere rask å ta kontakt på 70026750 for testing. Vi er opptatt av å kunne avdekke smitte raskt for å sette inn tiltak tidleg og få kontroll, slik Erna har råda oss til. Situasjonen nasjonalt er alvorleg med høge smittetal i ulike regionar og vi håper å ikkje kome i slike smittesituasjonar.

 Har du vore på reise og er uroa for om du kunne ha vore i kontakt med smitta personar, skal du og ta kontakt.

Det er ikkje påvist nokon med smitte i Sande sidan 30.januar og vi håper at denne positive situasjonen held fram.

Hald også fram med dei enkle og nyttige smittevernsreglane: 

 • halde avstand
 • vaske hender
 • vere heime når du er sjuk

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 03.03.21 kl 13.45

Ingen ny smitte påvist  

I veke 8 var det berre 10 personar som testa seg for covid-19 ved Sande legesenter.

Har du symptom må terskelen for å teste seg vere lav. Har du vore på reise og er uroa for om du kunne ha vore i kontakt med smitta personar, skal du og ta kontakt.

Testing er viktig for å stoppe evt utbrot og få kontroll. Dette har vi sett i fleire kommunar no i år.

Det er ikkje påvist nokon med smitte i Sande sidan 30.januar og vi håper at denne positive situasjonen held fram.

Hald også fram med dei enkle og nyttige smittevernsreglane: 

 • halde avstand
 • vaske hender
 • vere heime når du er sjuk

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

Oppdatering 25.02.21 kl 12.00

Heldigvis ingen ny smitte påvist  

I veke 7 var det berre 17 personar som testa seg for covid-19 ved Sande legesenter.

Har du symptom må terskelen for å teste seg vere lav. Har du vore på reise og er uroa for om du kunne ha vore i kontakt med smitta personar, skal du og ta kontakt.

Testing er viktig for å stoppe evt utbrot og få kontroll. Dette har vi sett i fleire kommunar no i år.

Det er ikkje påvist nokon med smitte i Sande sidan 30.januar og vi håper at denne positive situasjonen held fram.

Hald også fram med dei enkle og nyttige smittevernsreglane: 

 • halde avstand
 • vaske hender
 • vere heime når du er sjuk

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 17.02.21 kl 19.00

Ingen ny smitte denne veka 

I veke 6 var det berre 20 personar som testa seg for covid-19 ved Sande legesenter. Det er viktig å få testa seg dersom ein kjenner på symptom  eller er uroa for om ein har blitt smitta. Testing er viktig for å stoppe evt utbrot og få kontroll. Dette har vi sett i fleire kommunar no i år.

Det er ikkje påvist nokon med smitte i Sande sidan 30.januar og vi håper at denne positive situasjonen held fram.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 03.02.21 kl 14.30

Ingen ny smitte denne veka 

Det er ikkje påvist fleire med positive koronatestar denne veka. Det er vi glade for.

Sande legesenter melder at dei har god kapasitet til testing dersom det er nokon som kjenner på symptom.

Hittil i år er det teke ca 140 testar.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 30.01.21 kl 16.15

Nytt smittetilfelle - kom frå utlandet

Kommuneoverlegen fekk i dag melding om eit nytt korona-smittetilfelle. Den smitta kom frå utlandet og alle sju nærkontakter er i karantene.

Og vi minner på nytt om å :

 • halde avstand
 • vaske hender
 • vere heime når du er sjuk

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 23.01.21  kl 20.00 

Ingen nye smitta - test deg om du kjem frå visse område på austlandet. 

Nye smitteverntiltak på austlandet – kva gjer du lokalt?

Og alle må vi hugse:

 • halde avstand
 • vaske hender
 • vere heme når du er sjuk

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

Oppdatering 18.01.21  kl 17.00

Sandetun opnar for besøk igjen onsdag 

Her er reglane for besøk

Ungdomsskulen går over på gult  etter trafikklysmodellen og  barn og unge kan trene som normalt inne. Du kan ta imot inntil 5 gjestar heime - men blir oppmoda om ikkje å ha så mykje sosial kontakt. 

Vaksineringa i Sande og i landet elles er i gong og er starten på slutten for pandemien, trur regjeringa. Medan vi lenar oss på det håpet bed vi om at du  held fram med å

 • halde avstand
 • vaske hender
 • vere heme når du er sjuk

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 15.01.21  kl 10.30

3 nærkontakter er smitta

3 av nærkontaktene til den smitta vi melde om i går, har fått positiv koronatest. Alle var i går flytta til eigna karantenestad i Herøy og må no site i isolasjon der.

Smittesporinga i Sande avdekte at alle personane passerte grensa utan å teste seg innanfor 24 timar slik regelverket seier. Sande kommune melde frå til politiet sin operasjonssentral i går. Politiet fyl opp saka vidare.

Testing, karantene eller isolasjon – her kan du lese meir.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

 

Oppdatering 14.01.2021 kl 14.30

Smittetilfelle nr 4 i år - følg nasjonale råd og reglar 

Kommuneoverlegen fekk i dag, torsdag, melding om ein person som er kome frå utlandet har avlagt positiv test for korona. Vedkomande vart testa 12. januar og sit no i isolasjon. Fire nærkontakter sit i karantene og blir oppfølgde med testing i ettermiddag av Sande legesenter.

Sande kommune minner på nytt om avstandsreglane og god hand- og hostehygiene. Ver heime om du er sjuk!

Følg dei nasjonale råd og reglar og ver også merksam på den oppdateringa på råd og reglar som vil kome frå regjeringa over helga.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 11.01.2021 kl 19.25

Nytt smittetilfelle - hald fokus og avstand

Kommuneoverlegen fekk i dag, måndag, melding om ein person som er komt frå utlandet har avlagt positiv test for korona. Vedkomande vart testa ved ankomst Norge 8. januar og sit no i isolasjon. Tre nærkontakter sit i karantene.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

 

Oppdatering 07.01.2021 kl 11.50

Nytt smittetilfelle - hald fokus og avstand

Kommuneoverlegen fekk i dag melding om at ein tilreisande frå utlandet er kome til Sande med koronasmitte. Vedkomande testa seg på flyplass ved ankomst til Norge. Der er to nærkontakter til den smitta. Den smitta og nærkontaktene har to forskjellege lokasjonar dei oppheld seg på -  slik at dei kan gjennomføre isolasjon og karantene.

Vi har altså fått to smittetilfelle på nyåret. Det er grunn til å minne om å halde avstand og vere nøye med handvask og reinhald. 

No er det viktig å halde på dei nasjonale råda om å ha sosial avstand.

Rettar alle seg etter desse råda både på arbeidsplass og i dagleglivet elles, kan vi  sleppe større utfordringar med koronasmitte. 

Ta raskt kontakt med legesenteret for testing om du skulle kjenne på symptom. 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 06.01.2021 kl 22.10

Ein person smitta - hald fokus og avstand

Kommuneoverlegen fekk i dag melding om at ein person som er kome frå utlandet har avlagt positiv test for Covid-19.Personen  vart testa måndag ved ankomst Norge. Den smitta sit no i isolasjon og har ingen nærkontakter.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

 

Oppdatering 01.01.2021 kl 13.45

Ingen nye smittetilfelle  - hald fokus og avstand

Sande kommune har heller ikkje julehøgtida eller romjula fått melding om nye smittetilfelle. 

Vaksinering mot korona-viruset i Sande vil etter planen starte i veke 1.

Alle reisande som kjem frå utlandet skal teste seg.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

l reisande på norsk, engelsk og kinesisk

Informasjonsark retta mot dei som i jobben kjem 

Kontakt

Bård Dalen
helse- og omsorgssjef
E-post
Mobil 482 46 331
Kari Johanne Skarmyr
einingsleiar
E-post
Mobil 959 18 965
Pleie og omsorg