Kulturpris


Pixabay  Sparebanken Møre og Sande kommune deler kvart år ut kulturprisen for Sande. 

Prisen vert utdelt på eit passande arrangement  på slutten av året. 

Prisen er på kr 20 000,-

Sande kommune ynskjer å få inn forslag kandidatar til kulturprisen for Sande kvart år. Fristen er sett til 20.oktober og vert også annonsert i  lokalpressa.

Kven kan få kulturprisen?

Kulturprisen kan gjevast til einskildpersonar, lag eller organisasjonar i Sande kommune.

Desse skal ha vist vedvarande evne og vilje til å yte kulturinnsats utover det vanlege. Kulturarbeid kan definerast vidt. 

Framlegg på kandidatar til kultuprisen kan fremjast av einskildpersonar, lag og organisasjonar.

Framlegget skal vere skriftleg og med grunngjeving.

Her finn du skjema som du skal fylle ut dersom du vil kome med forlag til nokon DU meiner fortener prisen

 

Kven bestemmer kven som skal få prisen? 

Det er sett ned ei nemnd som vurderer forslag til kulturpris-kandidatar. 

Nemnda er sett saman av tre politisk valde representantar og ein representant frå Sparebanken Møre.

Frist for innspel: 

20.oktober er frist for innsending av forslag til kulturpris. 

Kontakt

Elin Almestad
konsulent
E-post
Mobil 473 77 895