Kystsoneplan - høyring

 Kommunane Hareid, Herøy, Sande, Vanylven og Ulstein har gått saman om å utarbeide ein interkommunal kystsoneplan på kommuneplan-nivå. Planframlegget er no klart.

Formannskapet  vedtok i sak FSK-135/21 å sende interkommunal kystsoneplan for Ytre Søre Sunnmøre 2022-2027, ut på høyring og legg den ut til offentleg ettersyn, med heimel i plan og bygningslova(pbl) § 9 og § 11-14.

Her finn du planen med omtale, føresegner, retningsliner og andre tilhøyrande dokument

Høyringssvar og frist

Høyringsuttale kan sendast til Sande kommune, Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes

eller på

e-post til postmottak@sande-mr.kommune.no  innan  21. januar 2022

Du kan også skrive ditt høyringssvar her. Merk med saksnr. 21/ 1008