På saklista

Det vert møte i Sande Formannskap, tysdag 23. november 2021, kl 13.45 på Sande Rådhus.

Møtet er ope for presse og publikum, så langt sakene ikkje er unnateke offentlegheita. 

På saklista finn vi sak om Interkommunal Kystsoneplan, samarbeidsavtale om samfunnsbåten (u.off), nye rutetider i forbindelse med sommarferge i rute 01 og avtale om Bergsnev Vassverk (u.off).

I tillegg skal formannskapet tilrå budsjett for 2022 og økonomiplan for 2023 - 2025. 

Du kan lese alle sakspapira her.