Reguleringsplan for Larsnes sentrum - endringar etter 1. gongs utlegging - avgrensa høyring.

Reguleringsplanen var lagt ut til 1. gongs offentleg ettersyn i tida 14.06.2022 - 06.09.2022.

Innkomne kommentarar og motsegner er no handsama av kommunen og har ført til nokre mindre endringar i planen.

Endringspunkta er merka i kart

Larsnes sentrum - Endringar etter 1.gongsutlysing

Her ligg kartet i PDF-format med teiknforklaringar. (PDF, 3 MB)

Her finn du fleire saksopplysingar.

Og her finn du heile saka.

Sande kommune meiner at endringane ikkje rokkar ved det prinsipielle grunnlaget i forslaget som vart lagt fram i 1. gongs høyring. 
Hovudtrekka i nytt forslag viser at det er teke omsyn til grunngjeving for motsegner og ivaretaking av interesser i innspel frå andre berørte partar.

 

Høyringssvar og frist

Innspel  til planen slik den ligg kan sendast til

Sande kommune, Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes

eller på

e-post til postmottak@sande-mr.kommune.no  innan  03.02.23

Du kan også skrive ditt høyringssvar her - merk innspelet med saksnr. 19/10524