Skare - grensegang

17. januar 2022 vart det rekvirert oppmålingsforretning for klarlegging av grense mellom gnr 64 bnr 2, bnr 5 og gnr 64 bnr 3 i Sande kommune.

Skare Sandsøya Sande kommune. Svein Holmen Arealplanlegging   

Rekvisasjonen omhandla kartlegging av grense frå fylkesvegen (snuplass)  på Skare og vidare mellom eigedomane til sjø så langt privat eigedomsrett gjeld.  Kartforretning i terreng vart gjennomført 23 januar 2022.

Ein har i samband med kartforretninga ikkje oppnådd semje mellom partane i forhold til denne grensa.

Sande kommune v/teknisk sektor har derfor avslutta denne saka.

Eigararar av gnr 64 bnr 2 har vidare fremja saka til jordskifteretten.

Teknisk sektor