Vindkraftutbygging - aktuelt i vårt område?

Dette temakartet viser eit av områda som NVE har føreslått utpeika som mest eigna område for vindkraft på land.

Sande kommune har motteke høyringsbrev frå Olje- og Energidepartementet om NVE - Norges vassdrags- og
energidirektorat - sitt  forslag til ei nasjonal ramme for vindkraft på land.

I brevet som kommunen har motteke (PDF, 124 kB) blir kommunen bede om å kome med uttale på denne høyringa. 
 

Departement, kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, natur- og friluftsorganisasjonar  og andre blir bede om å kome med sine uttalar. 

Administrasjonen tek sikte på å ha klart eit forslag til politisk handsaming  den 1.juni, slik at uttalen skal nå fristen som er sett - 1.august 2019.