Lover og overordna retningsliner

Det sentrale regelverket for offentlege arkiv er Arkivlova og Arkivforskrifta, samt Riksarkivarens forskrift. I tillegg finst det relevante paragrafar i offentleglova, forvaltningslova m.fl. som er viktige for forvaltning og bruk av arkiv.

Meir om dette finn du på arkivverket.no her

Arkivlova

Arkivlova i fulltekst på Lovdata.

«Bestemmelsene i arkivloven skal sikre en helhetlig samfunnsdokumentasjon. Formålet er å ta vare på arkiv som inneholder rettighetsdokumentasjon eller har verdi for forskning, kultur og forvaltning» (henta frå arkivverket.no)

Forskrift til arkivlova

Arkivforskrifta i fulltekst på Lovdata

«Arkivforskriften gir overordnede bestemmelser om arkiv i offentlige organer. Hensikten er realisering av arkivlovens formål. Revidert forskrift trådte i kraft 1/1 2018.» (henta frå arkivverket.no)

Riksarkivarens forskrift

Riksarkivarens forskrift i fulltekst på Lovdata.

«Riksarkivarens forskrift gir utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om arkivrutiner, arkivlokaler, lagringsmedier, avleveringsrutiner m.v. Revidert forskrift trådte i kraft 01.01.2020.» (henta frå arkivverket.no)

Andre relevante lover

Forvaltningslova - fulltekst på Lovdata.

Offentleglova - fulltekst på Lovdata.

Personopplysningslova fulltekst på Lovdata og personopplysningsforskrifta fulltekst på Lovdata.

Sikkerhetslova fulltekst på Lovdata og

Beskyttelesesinstryksen fulltekst på Lovdata.

Åndsverklova fulltekst på Lovdata.

Helselovgivning:

Helsepersonelloven fulltekst på Lovdata.

og pasientjournalforskriften fulltekst på Lovdata.

Helseregisterloven fulltekst på Lovdata.

Helseforetaksloven fulltekst på Lovdata.

Spesialisthelsetjenesteloven fulltekst på Lovdata.

eForvaltningsforskriften i fulltekst på Lovdata.