Krav til arkivlokale

Rom som offentlege organ nyttar til arkivlokale skal gi arkivmaterialet vern mot skade frå vatn og fukt, brann og anna skadeleg varme, og mot skadeleg påverknad frå klima, miljø og skadedyr. Lokala skal òg verne arkiva mot skadeverk, innbrot og uautorisert tilgang. (Henta frå Kulturdepartementet si forskrift om arkiv §7)

For meir detaljert krav til arkivlokale sjå Riksarkivarens forskrift §2-1 til §2-11.