Eigedomsopplysningar- stykkprisliste

Skal du bestille opplysningar om eigedomar i Sande kan du bruke dette bestillingsskjemaet.

Prisliste for denne tenesta er slik: 

Eigedomsopplysningar prisliste 2020
Eigedomsopplysningar prisliste 2020
Opplysningar /kopiar Pris eks mva
MAtrikkelbrev inntil 10 sider 185
Matrikkelbrev over 10 sider 365
Situasjonsplan 1:1000 A4 farge 65
Situasjonsplan 1: 1000 A3 farge 115
Utgreiing av uklare eigedomsforhold for å finne storleik og kvar den ligg (ikkje kartforretning) 480 pr time
Utsnitt av reguleringsplan med reguleringsvedtekter 180
Leidningskart som syner leidningar og orientering om eigedomen er påkobla offentleg leidningsnett eller har privat septiktank 115
Opplysningar om kommunale avgifter 115
Opplysningar om kommunale restansar 65
Godkjende bygningsteikningar 290
Mellombels bruksløyve/ ferdigattest 115
Opplysningar om godkjende , men ikkje igongsette prosjekt på naboeigedomar 235
Eigedomsinformasjon (matrikkel/ grunnboksinformasjon) 235
Byggevedtak / byggeløyve 180
Seksjoneringsløyve 235
Naboliste 115
Digital kartfil ( DVG) 792