Eigedomspakke - servicepakke - pris og levering

Eigedomsmeklarar og andre kan bestille opplysningar om eigedomar. 

Bestilling av eigedomsopplysningar - servicepakke
Bestilling av eigedomsopplysningar - servicepakke
Opplysningar
Målebrev evt.skyldkifte og situasjonskart med grenser og areal
Leidningskart som syner offentlege leidningar , og opplysningar om eigedomen er tilknytt offentleg leidningsnett eller har eigen septiktank
Kopi av reguleringsplan med reguleringsføreskrifter/ kommuneplan
Opplysningar om kva kommunale avgifter som kviler på eigedomen
Opplysningar om restansar på kommunale avgifter
Kopi av godkjende bygningsteikningar( plan-snitt- og fasadeteikningar)
Mellombels bruksløyve/ ferdigattest
Opplysningar om godkjende, men ikkje igongsette prosjekt på eigedomar

 

Når du bestiller eigedomsopplysningar - servicepakke -  gjeld desse prisane etter leveringstid: 

1 - 3 dagar

4 - 6 dagar

7 - 10 dagar

11 dagar eller meir

kr. 1 750,- kr. 1 450,- kr. 1 150,- kr. 0,-
       

 

Bestilling av eigedomspakke