Søknad om endring av gitt løyve

Søknad om endring av gitt løyve

Har du har søkt kommunen om løyve til tiltak og fått svar kan du bygge. Om du ser at du vil gjere vesentlege endingar må du søkje om dette.

Kven kan få tenesta?  

Den som har søkt og fått vedtak kan søkje om endring av tiltak.

Kva kan du forvente?

Du kan forvente at saka di vert handsama etter gjeldande lovverk.

Kva kostar det?

Endring av gitt løyve, reviderte teikningar, tillegg, endringar, fornya byggeløyve - prisar 2023
Reviderte teikningar/mindre tillegg/endringar som krev handsaming Endringar , fornya byggeløyve som krev handsaming
2250 4180

Alle satsar er inkl. mva, og alle beløp er i kroner. 

Korleis får du tenesta/ korleis søkjer du?

Søknad om endring skal leverast i eige skjema.

Husk å ta med naudsynt dokumentasjon.

Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan 3 veker.

Nyttige lenke:

Plan og bygningslova

Kontakt

Trond-Fredrik Hoddevik
byggesaksbehandlar
E-post