Kommunale bustadtomter

Sande kommune opplever stor aktivitet i næringslivet og stor etterspurnad etter husvære.
Aktiviteten rundt husbygging har også auka dei siste åra, og vi erfarer at mange er interesserte i å etablere seg i Sande.


Sande kommune har nokre ledige kommunale tomter som er byggeklare, og nokre private utbyggarar arbeider med planer for klargjering av bustadtomter og bustadar.

Kvar finn eg ledige tomter?

Oppdatert oversikt på kommunale tomter, finn du på  www.sunnmørskart.no

(Vel kartgrunnlag til venstre på sida og kryss av for sal av tomter på høgre sida).

Det finst også tomter på privat grunn. Då må du ta kontakt med private utbyggarar.

Her finn du oversikt på  evt ledige tomter på privat grunn og eigedomar til sals. 

Kva kostar tomtene?

Tomtekostnad er sammensett av:

  • Kjøpesum
  • Dokumentavgift
  • Tinglysing skjøte
  • Oppmåling
  • Tinglysing matrikkelbrev
  • Saksbehandling

I Sande kommune har dei fleste kommunale tomter EIN tomtepris - kr 50 pr m2
Priseksempel:
Tomt på 1000 m2 med eit ordinært stort hus - ca kr 95 000.-( totalt)

For Haugelia Vest er prisen for tomt  er  kr 270,-  pr m2.


Kva kostnadar det å byggje?

Når du skal byggje bustadhus får du kostnader til:

  • Søknad om byggeløyve, ansvarsrettar
  • Utstikkingsgebyr
  • Tilknyting vatn/avløp.

 

Byggesaker- prisar 2020
Type byggesak Grunnbeløp Gebyr pr m2 BRA Gebyr pr m2 0-200 Gebyr pr m2 over 200
Bustad- og fritidsbygg - ei brukseining, garasje etc 1140 26
Bustad- og fritidsbygg - rekke, kjede, horisontaldelt m.m. 1140 29
Bustad- og fritidsbygg - tilbygg, påbygg 1140 32
Bustad- og fritidsbygg - ombygging/endra bruksareal 1140 6
Bustad- og fritidsbygg - fasadeendring (skifte av vindauge etc) 1140
Andre bygg §20-1 - Nybygg 1140 56 14
Andre bygg §20-1 - Tilbygg/påbygg 1140 28 11
Andre bygg §20-1 - Ombygging/bruksendring 1140 17 11
Tiltak - inkl. landbruk etter §20-2 a, b og d 1140 11
Tiltak - til/påbygg og bruksendringar etter §20-2 a, b og d 1140 13 3
Mellombelse bygningar - etter §20-2 c, fullt gebyr tilsvarande andre bygg 1140 54 14
Rev. Teikningar/tillegg/endringar/fornya byggeløyve 1140 3 5
Heis, tekniske installasjonar, skilt, støttemur, master 1140
Piper, fyringanlegg 1140
Utandørsanlegg/anlegg av ein viss størrelse 3700
Andre søknadspliktige tiltak etter §20-1 (mindre bygg, div. anlegg) 1140 28
Utplassering av bygg/anlegg 3130
Kontroll av utstikking 1566
Søknad om godkjenning av foretak (har ikkje sentral godkjennng 1.gong) 2288
Ansvarsrettar 1141
Anlegg i strandsona - hamn, fiskerianlegg, molo, flytebrygge, kai 2562
Anlegg i strandsona - søknad om justering, fornying av løyve 1140
Sakshandsaming av lokal godkjenning etter godkj byggemelding 570
Søknad om igongsettingsløyve - eit gebyr pr søknad 1853


Ta gjerne kontakt for meir informasjon.

Kontakt

Geir Eide
ingeniør
E-post
Mobil 941 48 609