Kommunale bustadtomter

Sande kommune opplever stor aktivitet i næringslivet og stor etterspurnad etter husvære.
Aktiviteten rundt husbygging har også auka dei siste åra, og vi erfarer at mange er interesserte i å etablere seg i Sande.


Sande kommune har nokre ledige kommunale tomter som er byggeklare, og nokre private utbyggarar arbeider med planer for klargjering av bustadtomter og bustadar.

Kvar finn eg ledige tomter?

Oppdatert oversikt på kommunale tomter, finn du på  www.sunnmørskart.no

(Vel kartgrunnlag til venstre på sida og kryss av for sal av tomter på høgre sida).

Det finst også tomter på privat grunn. Då må du ta kontakt med private utbyggarar.

Her finn du oversikt på  evt ledige tomter på privat grunn og eigedomar til sals. 

Kva kostar tomtene?

Kvadratmeterspris (m2) for nye bustadfelt vert i utgangspunktet fastsetjast med basis i kva det kostar å opparbeide bustadfeltet inklusive grunnervervskostnadar. Nye bustadfelt vert taksert før ein legg tomtene ut for sal.

I eldre bustadfelt har vi fortsatt nokre tomter som er subsidiert. Tomteprisen er her sett til kr 50/ m2.  


Kva kostar det å byggje?

Når du skal byggje bustadhus får du kostnader til:

  • Søknad om byggeløyve, ansvarsrettar
  • Utstikkingsgebyr
  • Tilknyting vatn/avløp.
Byggekostnadar 2023
Type byggesak Grunnbeløp
Nybygg, einebustad 16010
Gebyr avløp bustadhus - 2023
Tilknytningsavgift Årsgebyr -Bustad under 250m2-abonnement og forbruk Årsgebyr -bustad over 250m2 -abonnement og forbruk Fritidshus
21078,08 4266,35 4763,55 2630,38
Gebyr vatn - 2023
Tilknytningsavgift Hus under 250m2 Hus over 250m2 Fritidsbustad
20025,32 7322,60 8311,49 4603,10


Ta gjerne kontakt for meir informasjon.

Kontakt

Geir Eide
ingeniør
E-post
Ronny Prozenko
avdelingsingeniør kart/GIS
E-post