Omsorgsbustad

Ein omsorgsbustad er ein bustad som er fysisk tilrettelagt, med mellom anna universell utforming slik at den skal vere tilpassa personar som har nedsett funksjonsnivå.

Bustaden skal vere slik at den eller dei som bur der skal ha høve til helse- og omsorgstenester.

Omsorgsbustaden er bebuaren sin heim og helse- og omsorgstenester blir gitt på same måte som for andre heimebuande.

Sande kommune har ulike omsorgsbustader:

For brukarar med heildøgns helse- og omsorgstenester:

  • Sørhagen og Haugetun som er lokalisert i Sandetun omsorgssenter
  • Elvebakken -for dei som treng omfattande tenester

For brukarar som treng helse- og omsorgstenester:

  • Elverom

Ein kan ikkje søkje på spesifikk bustad, men  bustad vert tildelt etter ei kartlegging av behov for omsorg.

Det er primært innbyggjarar frå Sande som kan få tildelt omsorgsbustad.

Den bustaden du bur i kan kanskje tilretteleggast. Kommunen kan føreslå ei slik tilpasning der det er aktuelt.

Ein omsorgsbustad er for deg som ikkje greier å ta vare på deg sjølv heile døgnet sjølv om du får helse- og omsorgstenester frå kommunen.

 

Kven blir prioritert?

Dersom talet på søkjarar er større enn omsorgsbustadar kommunen har til disposisjon, vert det gjort ei prioritering. Ved prioriteringa skal det leggast vekt på grad av hjelpebehov, og spesielt behovet for helse- og omsorgstenester.

Søkjar som etter ei samla vurdering har størst behov for omsorgsbustad og helse- og omsorgstenester , skal prioriterast.

Dessutan må ein ta særleg omsyn til personar som har spesielle behov for tilpassa bustad, for å forhindre eller utsette institusjonsplass.

Dersom eigna bustad ikkje er ledig, vert søkjar sett på venteliste.

 

Korleis søkjer eg?

Du kan bruke det elektroniske søknadsskjemaet som du finn her.

 

Kva kostar ein bustad?

Omsorgsbustadar - 2020
Husvære Stad soverom Pris
Elvebakken Larsnes 1 6932
Elverom Larsnes 1-2 6795
Sørhagen Larsnes 1 8250
Haugetun Larsnes 1 6932

 

Når får eg svar?

Vi behandlar søknaden din så fort som råd. Du får svar innan 4 veker.

Kontakt

Kari Johanne Skarmyr
einingsleiar
E-post
Mobil 959 18 965
Pleie og omsorg