Økonomi

Dei kommunale satsane for ulike tenester vert årleg fastsett av kommunestyret. Vedtak om kommunale satsar for i år ligg ved.

Betaling for opphald på sjukeheim er regulert av staten, meir info om dette kan du få ved å kontakte konsulenten i sektoren.

Generelle spørsmål knytt til økonomi kan rettast til einingsleiar.

Betaling for heimehjelp - 2023

Betaling for heimehjelp - 2023
Abonnement heimehjelp Pris pr mnd Pris
Abonnement heimehjelp inntil 2G Etter forskrift
Abonnement heimehjelp 2-3 G 1475
Abonnement heimehjelp 3-4 G 1845
Abonnement heimehjelp 4-5 G 2215
Abonnement heimehjelp over 5 G 2500
Abonnement heimehjelp timar sjølvkost 420 pr time

 

Diverse tenester i helse og omsorg -2023

Diverse tenester i helse og omsorg -2023
Teneste pris pr stk Pris pr dag/døgn abonnement pr mnd Anna
Korttidsopphald Etter forskrift
Dagopphald institusjon Etter forskrift
Nattopphald institusjon Etter forskrift
Avlastningsplass Etter forskrift
Dagsentertilbod inkl. mat kr 175
Tøy og vask av tøy i omsorgsbustadar kr 445
Nedvask omsorgsbustadar kr 4950
Langtidsplass sjukeheim Etter sentral forskrift
Fysioterapi Etter sentral forskrift
Mat - fullkost kr 190
Mat - frukost, lunsj, kvelds kr 65
Mat- middag kr 115
Influsensavaksine kr 200
Pneumokoovaksine kr 400