Økonomi

Dei kommunale satsane for ulike tenester vert årleg fastsett av kommunestyret. Vedtak om kommunale satsar for i år ligg ved.

Betaling for opphald på sjukeheim er regulert av staten, meir info om dette kan du få ved å kontakte konsulenten i sektoren.

Generelle spørsmål knytt til økonomi kan rettast til einingsleiar.

Betaling for heimehjelp - 2022

Betaling for heimehjelp - 2022
Abonnement heimehjelp Pris pr mnd Pris
Abonnement heimehjelp inntil 2G Etter forskrift
Abonnement heimehjelp 2-3 G 1400
Abonnement heimehjelp 3-4 G 1750
Abonnement heimehjelp 4-5 G 2100
Abonnement heimehjelp over 5 G 2375
Abonnement heimehjelp timar sjølvkost 400 pr time

 

Diverse tenester i helse og omsorg -2022

Diverse tenester i helse og omsorg -2022
Teneste pris pr stk Pris pr dag/døgn abonnement pr mnd Anna
Korttidsopphald Etter forskrift
Dagopphald institusjon Etter forskrift
Nattopphald institusjon Etter forskrift
Avlastningsplass Etter forskrift
Dagsentertilbod inkl. mat kr 170
Tøy og vask av tøy i omsorgsbustadar kr 425
Nedvask omsorgsbustadar kr 4750
Langtidsplass sjukeheim Etter sentral forskrift
Fysioterapi Etter sentral forskrift
Mat - fullkost kr 180
Mat - frukost, lunsj, kvelds kr 60
Mat- middag kr 110
Influsensavaksine kr 200
Pneumokoovaksine kr 400