Økonomi

Dei kommunale satsane for ulike tenester vert årleg fastsett av kommunestyret. Vedtak om kommunale satsar for i år ligg ved.

Betaling for opphald på sjukeheim er regulert av staten, meir info om dette kan du få ved å kontakte konsulenten i sektoren.

Generelle spørsmål knytt til økonomi kan rettast til einingsleiar.

Betaling for heimehjelp - 2021

Betaling for heimehjelp - 2021
Abonnement heimehjelp Pris pr mnd Pris
Abonnement heimehjelp inntil 2G Etter forskrift
Abonnement heimehjelp 2-3 G 1400
Abonnement heimehjelp 3-4 G 1700
Abonnement heimehjelp 4-5 G 2000
Abonnement heimehjelp over 5 G 2300
Abonnement heimehjelp timar sjølvkost 395 pr time

 

Diverse tenester i helse og omsorg -2021

Diverse tenester i helse og omsorg -2021
Teneste pris pr stk Pris pr dag/døgn abonnement pr mnd Anna
Korttidsopphald Etter forskrift
Dagopphald institusjon Etter forskrift
Nattopphald institusjon Etter forskrift
Avlastningsplass Etter forskrift
Dagsentertilbod inkl. mat kr 170
Dagsenter aktivisering kr 80
Tøy og vask av tøy i omsorgsbustadar kr 400
Nedvask omsorgsbustadar kr 4500
Leige av lagerplass kr 400
Langtidsplass sjukeheim Etter sentral forskrift
Fysioterapi Etter sentral forskrift
Mat - fullkost kr 180
Mat - frukost, lunsj, kvelds kr 60
Mat- middag kr 110
Influsensavaksine kr 200
Pneumokoovaksine kr 400