Psykisk helse og rus

Psykiske helseproblem og rusmiddelproblem skjer i alle aldersgrupper og i alle deler av befolkninga. Ein del klarer å handtere situasjonen ved eigen innsats og med støtte frå familie og nettverk. Andre har behov for hjelp frå helsetenesta.

Kva er teneste for psykisk helse og rus?


Tenesta er eit lågterskeltilbod og ein integrert del av dei øvrige helse- og omsorgstenestene.

 

Kven kan få tilbod om denne tenesta?

Dei tilsette gir hjelp og støtte til personar med vanskar knytt til psykisk helse og rus, og deira pårørande.

Om tenesta

Tenesta høyrer inn under bu- og habiliteringstenesta i kommuna. Vi gir individuell oppfølging i heimen eller i samtalar på eit kontor. Med fokus på førebygging gir vi også oppfylging av unge personar.

Dei som tek imot hjelp får tildelt ei primærkontakt og det vert skrive eit vedtak med timetal og innhald i hjelpetiltaket.

Målsetjinga er:

 • å gi hjelp og støtte
 • å førebygge og redusere problemutvikling
 • å fremje meistring av eige liv
 • å betre levekåra

Kva hjelp kan vi tilby:

 • støttesamtalar
 • oppfølging i bustad
 • følgje til eller formidle kontakt med andre instansar i hjelpeapparatet
 • fremje sak om tvangsvedtak for Fylkesnemnda- rus
 • tilvising og oppfølging saman med rusbehandling i 2.linjetenesta
 • oppsøkande verksemd ved bekymringsmeldingar
 • oppfølging av pårørande, informasjon, råd og rettleiing
 • Ta Tak- interkommunalt pårørandekurs i samarbeid med KoRus og 2.linjetenesta
 • heimesjukepleie- medisinutlevering og anna hjelp