Avlastningsplass

For personar og familier som har eit særleg tyngande omsorgsarbeid kan det vere aktuelt å bruke ein avlastningsplass. Når den som treng omsorg er på avlastningsplassen, har familien/ omsorgspersonen høve til å kunne ta ferie og få litt fritid der ein kan delta i vanlege aktivitetar i samfunnet.

Bruk av ein avlastningsplass kan vere med på å hindre at familie/ omsorgspersonar blir for slitne til å klare kvardagen.

Kva er ein avlastingsplass?

Ein avlastningsplass gir deg den daglege omsorga og pleie som du treng under opphaldet.

Tidspunkt for opphaldet og tenesta vert avtalt med deg og/ eller dei pårørande.

 

Kva kostar ein avlastingsplass?

Ein avlastningsplass er gratis.

Om du i tillegg treng andre tenester, til dømes fysioterapi, legetilsyn og frisør, må du betale for dette etter eigne satsar.

 

 

Korleis søkjer eg?

Du kan søkje på elektronisk skjema her.

 

Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan fire veker.

Kontakt

Kari Johanne Skarmyr
einingsleiar
E-post
Mobil 959 18 965
Pleie og omsorg