Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

BPA ( brukarstyrt personleg assistent) er ei ordning for deg som har stort behov for praktisk bistand. Ordninga medverkar til større ansvar for eige liv.

I BPA-ordninga er du sjølv - eller nære pårørande -  arbeidsleiar.

Kva er BPA?

BPA er ein alternativ måte å organisere desse tenestene på:

  • praktisk og personleg hjelp i dagleglivet
  • støttekontakt
  • avlasting for barn under 18 år

Ei god rettesnor er at det folk vanlegvis greier sjølv, kan også ein assistent gjere, så lenge det skjer på ein forsvarleg måte.

Kven kan få BPA?

Ordninga er meint for deg som har langvarig og stort behov for hjelp i kvardagen. Ordninga er meint for deg under 67 år, som har behov for hjelp meir enn 25 timar per veke.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis, men nokre av tenestene som er inkludert i BPA-ordninga må du framleis betale for. Det gjeld timane som blir nytta til reinhald og klevask.

Betaling for heimehjelp - 2019
Betaling for heimehjelp - 2019
Abonnement heimehjelp Pris pr mnd Pris
Abonnement heimehjelp inntil 2G Etter forskrift
Abonnement heimehjelp 2-3 G 1300
Abonnement heimehjelp 3-4 G 1600
Abonnement heimehjelp 4-5 G 1900
Abonnement heimehjelp over 5 G 2200
Abonnement heimehjelp timar sjølvkost 380 pr time
Tenester i heimen 2019
Tenester i heimen 2019
Teneste Pris pr mnd
Vask av tøy 350,00

Korleis søkjer du?

Du søkjer i dette  søknadsskjemaet .

Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du vil få brev dersom det tek lenger tid enn fire veker.

Kontakt

Kari Johanne Skarmyr
einingsleiar
E-post
Mobil 959 18 965
Pleie og omsorg
Wenche Brit Thorseth
einingsleiar
E-post
Telefon 70 02 67 40
Mobil 916 25 895