Omsorgsstønad

Dersom du har omfattande  og særleg tyngande omsorgsoppgåver heime, kan du ha rett til omsorgsstønad. Det kan vere omsorg gitt til både barn og vaksne, i alle livsfasar.

Kommunen kan gi omsorgsstønad som pårørandestøtte til personar som utfører eit særleg tyngande omsorgsarbeid.

Du kan lese meir om dette i Helse og omsorgstenestelova

Omsorgsstønaden kan gjere det mogeleg for private og pårørande  å stå for omsorgsarbeidet.

 

Kven kan søkje?

Familiemedlemmar eller andre som utfører tenesta kan søkje.

Ved vurdering av søknad skal det mellom anna leggast særleg vekt på fylgjande moment:

  • Det vert gjort ei grundig kartlegging og vurdering av den som treng omsorga. Det vil sei kva hjelpetiltak og tilbod har personen frå før.
  • Den som mottek omsorga må vere heilt avhengig av praktisk og eller personleg hjelp for å kunne bu heime.
  • Om omsorgsarbeidet følgjer til inntektstap for søkjaren.

Les meir om omsorgsstønad på helsenorge.no sine sider

 

Korleis søkjer eg?

Du kan søkje på elektronisk skjema her.

 

Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan fire veker.

Kontakt

Marianne Hauge
einingsleiar
E-post
Telefon 70 02 67 40
Mobil 916 38 306