Støttekontakt

 

Dersom du treng hjelp og assistanse for å kome deg ut til fritidsaktivitet, kulturtilbod eller vere med i sosiale samanhengar kan du søkje om å få støttekontakt som kan hjelpe deg.

Ei støttekontakt kan vere med å gi deg ei meiningsfull fritid, sosialt samvær, venskapeleg hjelp og rådgjeving.

Støttekontakta tilbyr også følgje til ulike fritidsaktivitetar. Fritidstilbodet skal baserast på dine ønske, behov og forutsetningar. Praktiske gjeremål og transport er ikkje primære oppgåver for støttekontakta.

Støttekontaktene må skrive under på at dei har teieplikt. Teieplikta gjeld også etter at støttekontaktperioden er avslutta.

 

Kven kan få støttekontakt?

Støttekontakt vert tildelt personar og familiar som har behov for dette på grunn av nedsett funksjonsnivå, alder eller sosiale problem. Støttekontakt kan også tildelast dei som treng personleg hjelp for å ha eit sosialt og aktivt liv.


Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Korleis søkjer du?

Her finn du det elektroniske søknadsskjemaet
 

Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan fire veker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kontakt

Marianne Hauge
einingsleiar
E-post
Telefon 70 02 67 40
Mobil 916 38 306
Kari Johanne Skarmyr
einingsleiar
E-post
Mobil 959 18 965
Pleie og omsorg