Kulturmidlar

Sande kommune kan yte tilskot til lag, organisasjonar og andre som driv eller vil starte opp kulturverksemd i Sande kommune. 

På budsjettet 2019 er det ikkje løyvd midlar til slike tilskot -difor kan ein ikkje søkje på dette i år.

Sande kommune kan vanlegvis - etter søknad  - yte tilskot til personar, organisasjonar, foreiningar, lag og institusjonar som driv eller vil starte opp kulturverksemd for barn og unge (0-20 år) i Sande kommune.

Det kan søkjast om tilskot til drift og til starttilskot til nye tiltak.

Frist for å søkje kulturmidlar er vanlegvis 15. april kvart år, men då det ikkje er løyvd midilar - blir det inga tildeling i 2019 . 

Du finn fleire opplysningar i Retningslinene for tildeling av kulturmidlar.

 

Korleis søkje?

Her finn du det elektroniske søknadsskjemaet for kulturmidlar.

Hugs å legge ved dei vedlegga som blir krevd.

 

Når får vi svar på søknaden? 

Søknadane om kulturmidlar blir handsama i Helse og oppvekstutvalet rett etter at søknadsfristen er ute. 

 

Minner også om at

  • Sande kommune gir  rettleiing og handsamar søknadar om statlege spelemidlar til anlegg og område for idrett og friluftsliv. 
  • Spelemidlar til idrettsføremål skal medverke til at ein større del av folket får høve til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Kontakt

Elin Almestad
konsulent
E-post
Mobil 473 77 895