Høyring - Etablering av akvakulturlokalitet - matfisk torsk - ved Dysjaneset på Kvamsøy

 Sande kommune har motteke søknad frå Sunnmøre Torsk AS - org.nr 925795550 om etablering av akvakulturlokalitet - matfisk torsk - ved Dysjaneset på Kvamsøya.

Det er søkt om ei biomasse på 3599 tonn MTB. Omsøkt lokalitet ligg i eit område som er sett av til akvakultur i gjeldande kommuneplan.

Møre og Romsdal fylkeskommune har bedt kommuna om å legge søknaden ut til offentleg innsyn, i 4 veker. Kommunen skal så uttale seg om søknaden og sende inn alle innkomne merknadar til fylkeskommuna. 


Uttale vert å sendt til Sande kommune, Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes eller på epost

Høyringsfrist er sett til fredag 22. april 2022.

 Sande kommune har motteke søknad frå Sunnmøre Torsk AS - org.nr 925795550 om etablering av akvakulturlokalitet - matfisk torsk - ved Dysjaneset på Kvamsøya.

Her kan du lese om alle høyringar og kunngjeringar som er offentlege, og som du kan gi tilbakemelding på innan oppgitt frist. Dersom du ikkje finn noko informasjon om saker her, er det for tida ingen høyringar eller kunngjeringar i Sande kommune.