Nærings-, teknisk- og miljøutvalet i Sande kommune har i møte 24.03.21  i sak  24/21  vedtatt å legge framlegg til  forskrift om farvassgebyr og forskrift om sakshandsamingsgebyr etter Hamne- og farvasslova ut på høyring.

Endringane gjeld etablering av byggegrenser mot sjø (jf. 100 meters beltet), etablering av byggegrenser mot offentleg veg og etablering av byggegrenser mot vassdrag som har betydning for natur,- kulturmiljø og friluftsinteresser.

 

Her kan du lese om alle høyringar og kunngjeringar som er offentlege, og som du kan gi tilbakemelding på innan oppgitt frist. Dersom du ikkje finn noko informasjon om saker her, er det for tida ingen høyringar eller kunngjeringar i Sande kommune.