I sak 55/22 vedtok  formannskapet 07.06.22 at reguleringsplanen for Larsnes sentrum skal leggast ut på høyring. 

Høyringsfristen er 12 veker.

 Sande kommune har motteke søknad frå Sunnmøre Torsk AS - org.nr 925795550 om etablering av akvakulturlokalitet - matfisk torsk - ved Dysjaneset på Kvamsøya.

Her kan du lese om alle høyringar og kunngjeringar som er offentlege, og som du kan gi tilbakemelding på innan oppgitt frist. Dersom du ikkje finn noko informasjon om saker her, er det for tida ingen høyringar eller kunngjeringar i Sande kommune.