Revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Turveg-arbeid på Kvamsøy Tove C Kvamme Sande kommune skal starte arbeidet med den årlege revisjonen av handlingsdelen til kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet. Ein vedteken plan/ handlingsdel er ein føresetnad for å søkje om offentleg delfinansiering via ordninga med spelemidlar.

Vi inviterer med dette organisasjonar, lag og privatpersonar om å kome med innspel til tiltak/ anlegg retta mot idrett og fysisk aktivitet. Innspel skal sendast til Sande kommune elektronisk  eller gjennom brevpost.

Fristar

Innspel  kan sendast til Sande kommune, Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes

eller på

e-post til postmottak@sande-mr.kommune.no  innan  24. september 2021

Du kan også skrive ditt høyringssvar her-  bruk saksnummer 19/11374 når du svarar.

Sande kommune skal starte arbeidet med den årlege revisjonen av handlingsdelen til kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet. Ein vedteken plan/ handlingsdel er ein føresetnad for å søkje om offentleg delfinansiering via ordninga med spelemidlar.

Endringane gjeld etablering av byggegrenser mot sjø (jf. 100 meters beltet), etablering av byggegrenser mot offentleg veg og etablering av byggegrenser mot vassdrag som har betydning for natur,- kulturmiljø og friluftsinteresser.

 

Her kan du lese om alle høyringar og kunngjeringar som er offentlege, og som du kan gi tilbakemelding på innan oppgitt frist. Dersom du ikkje finn noko informasjon om saker her, er det for tida ingen høyringar eller kunngjeringar i Sande kommune.