I samsvar med reglane i PBL§12-3 og §12-8 vil vi med dette gjere kjent at det vert sett i gang arbeid
med privat detaljregulering for gnr/brnr 15/2 i Vik, Gursken, Sande kommune.

 Sande kommune jobbar med ein ny og oppdatert reguleringsplan for Larsnes sentrum og varsla i medhald av plan- og bygningslova § 12‑8 oppstart av reguleringsarbeid i februar 2019. Reguleringsplanen skal legge til rette for framtidig utvikling av kommunesenteret.

Endringane gjeld etablering av byggegrenser mot sjø (jf. 100 meters beltet), etablering av byggegrenser mot offentleg veg og etablering av byggegrenser mot vassdrag som har betydning for natur,- kulturmiljø og friluftsinteresser.

 

Her kan du lese om alle høyringar og kunngjeringar som er offentlege, og som du kan gi tilbakemelding på innan oppgitt frist. Dersom du ikkje finn noko informasjon om saker her, er det for tida ingen høyringar eller kunngjeringar i Sande kommune.