Kommunane Hareid, Herøy, Sande, Vanylven og Ulstein har gått saman om å utarbeide ein interkommunal kystsoneplan på kommuneplan-nivå. Planframlegget er no klart.

Sande formannskap har i sak 123/21 fatta vedtak om å sende framlegg til temaplan for trafikktryggleik ut på høyring og offentleg ettersyn.

Endringane gjeld etablering av byggegrenser mot sjø (jf. 100 meters beltet), etablering av byggegrenser mot offentleg veg og etablering av byggegrenser mot vassdrag som har betydning for natur,- kulturmiljø og friluftsinteresser.

 

Her kan du lese om alle høyringar og kunngjeringar som er offentlege, og som du kan gi tilbakemelding på innan oppgitt frist. Dersom du ikkje finn noko informasjon om saker her, er det for tida ingen høyringar eller kunngjeringar i Sande kommune.