Sande kommunestyre har i sak 21/23 i  møte 21.03.2023 vedteke detaljereguleringsplan for Hallekrysset – Honndalskrysset.

Vedtaket vert med  dette kunngjort i samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-12.

Sande kommunestyre har i  sak 22/23 i møte 21.03.2023 godkjent detaljreguleringsplan Larsnes sentrum.

Vedtaket vert med dette kunngjort i samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-12.

Sande kommune bed om innspel på forslag til ruteendringar  i ferje/ båtsambandet som går til Åram, Voksa og Kvamsøy. Det er 3 ulike forhold vi legg ut på høyring.

Her kan du lese om alle høyringar og kunngjeringar som er offentlege, og som du kan gi tilbakemelding på innan oppgitt frist. Dersom du ikkje finn noko informasjon om saker her, er det for tida ingen høyringar eller kunngjeringar i Sande kommune.