I november 2018 vedtok styringsgruppa for krisesenteret på Sunnmøre å søkje midlar til utarbeiding av ein lokal handlingsplan mot vald i nære relasjonar.

 Sande kommune har i samarbeid med hjortevalda og Herøy og Sande jeger og fiskeforeining starta arbeidet med rullering av kommunal forvaltningsplan for hjort.

Her kan du lese om alle høyringar og kunngjeringar som er offentlege, og som du kan gi tilbakemelding på innan oppgitt frist. Dersom du ikkje finn noko informasjon om saker her, er det for tida ingen høyringar eller kunngjeringar i Sande kommune.