Plansak for offentleg ettersyn - Detaljregulering for Skare

Klikk for stort bileteSkare Sandsøya Sande kommune. Svein Holmen Arealplanlegging  Detaljregulering for Skare på Sandsøya - eit fint område ut mot havet.

19/11316 -  Plansak for offentleg ettersyn - Detaljregulering for Skare.

Sande formannskap godkjende  i møte 19.mai i sak FSK - 51/20  den framlagde detaljreguleringsplanen for Skare
m/ reguleringsføresegner datert 16. aug. 2019, sist justert 22. feb 2020 og plankart datert 10. feb 2018 sist justert 20. feb 2020.


Planframlegg med føresegner og tilhøyrande saksdokument vert  med dette lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med § 12-10 i Plan og bygningslova.
Formannskapet planlegg, så langt mogleg, å gjennomføre synfaring på
planområdet før sluttbehandlinga av saka

Her finn du alle dokumenta i høyringa: 

 

Du kan elles sjå heile saka her

Merknader til saka kan sendast til Sande kommune,Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes

eller på

e-post til postmottak@sande-mr.kommune.no  innan  10.07.2020

Du kan også skrive ditt høyringssvar her.