Bålbrenning

Sande kommune har ikkje innført lokal forskrift for når og kvar innbyggjarane i Sande kan brenne bål.
Dette inneber at generelt lovverk gjeld.

I generelt lovverk er det i perioden 15 april til 15 september eit generelt forbod mot å gjere opp eld i eller i nærheita av skogsmark.

Her finn du forskrifta.

Dette vil også gjelde i samband med brenning av jonsokbål eller andre bål i sommarhalvåret.

Her kan du lese meir om bålbrenning på tur.

 

Må eg søkje om å brenne bål ?

Her finn du det elektroniske søknadsskjemaet du brukar dersom du skal brenne bål.

Bål i sommarhalvåret bør etablerast i strandsona eller andre område der det ikkje er fare for spreiing til skogsmark eller anna utmark.
Det skal elles vere ein ansvarleg for bålet.

Det er forbod mot å brenne plast og anna søppel.
Ta omsyn til skogbrannfare og vindforhold.
Ha egna sløkkjemidlar lett tilgjengeleg.

Ta kontakt med Sande kommune på vakttelefon 700 29 176 eller
brannsjefen på mob 908 82 170 for spørsmål knytt til bålbrenning