Siste 10 fra Sande
Ambu på service
Spesielt flyttelass over Drageskaret tysdagskvelden
Kommunedelplan Sande Fastlandssamband
Tilskot til drenering av jordbruksjord 2015 - utvida søknadsfrist
SMIL-midlar 2015 - utvida søknadsfrist
Kven kan røyste?
Røyste i utlandet?
Kva tid kan eg røyste ?
Sommar-opningstid
Forside
Utsikt frå Drageskaret
30.06.2015
Ambu på service
Minner om at denne veka er Ambu ute av ordinær drift grunna årleg vedlikehald.

30.06.2015
Spesielt flyttelass over Drageskaret tysdagskvelden
Eit noko spesielt transportoppdrag køyrde tysdagskvelden over Drageskaret.
Den kommunale bustaden "Bjørnebo" vart flytta for å gi plass for nye administrasjonslokale for Hauemarkja barnehage, den private barnehagen på Larsnes. Den nye plasseringa for huset er gokart-bana på Leikong.
Les meir...

29.06.2015
Kommunedelplan Sande Fastlandssamband
Sande formannskap har i sak F-58/15 vedteke å sende forslag til kommunedelplan Sande Fastlandssamband ut på høyring og offentleg ettersyn, jf § 11-14 i Plan- og bygningslova.
Les meir...

29.06.2015
Tilskot til drenering av jordbruksjord 2015 - utvida søknadsfrist
Tilskot til drenering av jordbruksjord kan gjevast til drenering av tidlegare grøfta jordbruksjord. Eigar eller føretak som leiger tidlegare grøfta jordbruksareal kan søkje om tilskot.

Søknadsfristen for tilskot til drenering av jordbruksjord for 2015 er utvida til 20. august 2015.
Les meir...

29.06.2015
SMIL-midlar 2015 - utvida søknadsfrist
SMIL-midlane skal fremje natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapet og redusere forureininga frå jordbruket utover det som kan forventast gjennom vanleg jordbruksdrift.

Søknadsfristen for Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket, SMIL-midlar, for 2015 er utvida til 20. august 2015.
Les meir...

29.06.2015
Kva tid kan eg røyste ?
Ordinær førehandsrøysting startar 10. august, og røystemottaket er ved Servicekontoret på Sande Rådhus, Larsnes. For dei som ikkje har høve til å røyste på valting eller i ordinær førehandsrøystingsperiode er det opna for tidlegrøysting frå 1. juli.
Veljarar kan avtale tid med servicekontoret og få røyste her.
Les meir...

26.06.2015
Sommar-opningstid
Som tidlegare år vert det litt kortare opningstid på rådhuset nokre veker om sommaren.
Frå veke 27 til og med veke 31 vert opningstida 9:30 -15: 00 måndag til fredag.

Servicekontoret nyttar høvet til å ynskje alle ein god sommar!

23.06.2015
Kommunestyret
Her finn du protokollen frå møtet i Sande kommunestyre den 18. juni 2015
Les meir...

19.06.2015
Jonsokbål
Sande kommune har ikkje innført lokal forskrift for når og kvar innbyggjarane i Sande kan brenne bål.
Dette inneber at generelt lovverk gjeld.

Les meir...

19.06.2015
Asle John Giske tilsett som rådmann i Sande
Kommunestyret vedtok i går samrøystes å tilsetje Asle John Giske i stillinga som rådmann i Sande.


Les meir...

19.06.2015
Bård Dalen konstituert som rådmann
Bård Dalen konstituert rådmann

Kommunalleiar Bård Dalen har vore fungerande rådmann sidan Asbjørn Moltudal slutta i stillinga 31.05.2015. I kommunestyremøte i går vedtok kommunestyret samrøystes at Bård Dalen vert konstituert i stillinga som rådmann fram til ny rådmann tiltrer.Les meir...

19.06.2015
Formannskapet
Her finn du protokollen frå møte i Sande formannskap den 18. juni 2015.
Les meir...

19.06.2015
Strengare reglar for bruk av plantevernmidlar
Ny forskrift om plantevernmidlar tok til å gjelde 1. juni 2015. Denne forskrifta har endringar som vedkjem alle brukarar og forhandlarar av plantevernmidlar i Noreg.
Les meir...

17.06.2015
Formannskapsmøte 18.06.15 kl 11.00
Her finn du innkalling til formannskapsmøte 18.06.15 kl 11:00
Sakspapir finn du vedlagt her.

Les meir...

16.06.2015
Formannskapet - Nabomøte med Herøy
Det vert halde fellesmøte mellom formannskapa i Sande og Herøy, onsdag 24. juni 2015 kl 14.00.
Møtet vert halde på Sande Rådhus, Larsnes.
Les meir...

16.06.2015
Kald og våt vår - meld frå til kommunen ved muleg avlingssvikt
Mange gardbrukarar opplever dårlege veksttilhøve på grunn av kaldt og vått vêr.
Det er høve til å søkje erstatning etter klimabetinga avlingssvikt.
Les meir...

Tidlegare artiklar:
11.06.15 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
Sentralbordløysinga i Sande redusert måndag føremiddag 15.juni
Formannskapet
Kommunestyret
Bli med på Sande folkebibliotek sin lesekonkurranse i sommar!
Ledig stilling som systemansvarleg i SSIKT, ny søknadsfrist
Ambu ute av drift i veke 27
3 nye fagarbeidarar i Sande kommune
Formannskap
Brannøving med fokus på trafikkulukker
Møte i naturforvaltningsnemnda utsett
Ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt og bussruter
Driftsutvalet
04.06.15 Naturforvaltningsnemnda
18.05.15 Ungdomsrådet
Lagring av rundballar og anna langs offentleg veg
Hjorteteljingane 2015
Driftsutvalet
Valstyret
Formannskapet
Asbjørn Moltudal sluttar som rådmann i Sande
Ledig stilling som rådmann i Sande - søknadsfrist i dag 19.mai
Holtane Vassverk Gursken.
07.05.15 Naturforvaltningsnemnda
Påminning - nye opningstider på Nav Sande
Høyring - Søknad om løyve til tiltak ved Larsnes Med Verksted as i Sande kommune
Ledige stillingar i Sande
Bustadsosial handlingsplan - høyringsfrist 29.mai
Kommunestyret
Formannskapet
Formannskapet
SANDE KOMMUNE
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 08.00 - 15.30
Sommarope v 27-31: 9.30-15.00
Send e-post
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
Sande kommune si kriseleiing
SANDE NÆRINGSFORUM
Tlf 70026736 måndag, tysdag og onsdag
Rådhuset
6084 Larsnes
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag og torsdag 09.30 - 14.00
Sande bibliotek
Les mer...
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les mer...
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...