Siste 10 fra Sande
Driftsutvalet - Protokoll
Formannskapet - Protokoll
Om e-post til kommunen
Korleis orientere seg på heimesida?
Verdas aktivitetsdag blir markert 8.mai i Sande
Opningstid i påskeveka
Ansvarlig for nettsidene
Utskrifter
Sande kommune si heimeside
Forside
Utsikt frå Drageskaret
14.04.2014
Opningstid i påskeveka
Rådhuset har vanleg opningtid måndag og tysdag: kl 08.00-15.30
onsdag kl 08.00- 12.00.
Sande legesenter har vanleg opningstid måndag og tysdag : kl 08.00-15.00
onsdag kl 08.00-12.00
Biblioteket har vanlege opningstider måndag og tysdag: kl 10.30-18.00,
men stengt onsdag 16.april
Nav Sande har vanleg opningstid i dag måndag: kl 9.30- 14.00.
tysdag som vanleg stengt og onsdag ope frå 9.30 til 12.00

God påskehelg til alle !

15.04.2014
Driftsutvalet - Protokoll
Her finn du protokollen frå møtet i Driftsutvalet i Sande den 10. april 2014.
Les meir...

15.04.2014
Formannskapet - Protokoll
Her finn du protokollen frå møtet i Sande formannskap den 8. april 2014.
Les meir...

14.04.2014
Verdas aktivitetsdag blir markert 8.mai i Sande
Verdas helseorganisasjon (WHO) markerer verdas aktivitetsdag den 10.mai kvart år, og i Sande ynskjer vi å markere dagen torsdag 8.mai.

Folkehelsekoordinator og frivilligsentralen planlegg denne dagen saman med eldrerådet, helselaget, pensjonistforbundet og handicapforbundet. Ungdomsrådet er også med. Det blir såleis eit lite arrangement på Larsnes. Vi inviterer skular og barnehagar, bebuarar og brukarar ved Sandetun sjukeheim og sjølvsagt alle andre som vil delta

Les meir...

11.04.2014
15.april og bålbrenningsforbod
I periodar med tørt vêr er det generelt fare for gras-, lyng- og skogbrannar. Våren er ”høgsesong” i så måte, og på Søre Sunnmøre er det diverre årlege utmarksbrannar. Desse kan få store negative følgjer både for folk, dyr, bygningar, skog og anna.

Les meir...

10.04.2014
Hjorteteljing 2014
Det blir gjennomført hjorteteljing i kommunane Ørsta, Volda, Vanylven, Hareid, Ulstein, Herøy og Sande

12.04 2014 kl. 00.00 - 06.00
03.05.2014 kl. 00.00 - 06.00

Teljingane blir gjennomført på same tid i alle kommunane og på same måte som tidlegare år.

10.04.2014
Høyring nye buss- og hurtigbåtruter i høve Garnes-prosjektet - Høyringsfrist 22.april
Møre og Romsdal fylkeskommune har i samarbeid med kommunane og næringslivet i ruteområdet gjennomført eit planleggingsprosjekt med tanke på å betre kollektivtilbodet i området. Prosjektgruppa for Garnes-prosjektet har utarbeidd eit forslag til nye bussruter og korigerte hurtigbåtruter gjeldande frå måndag 18.august.

Les meir...

08.04.2014
Brannutdanning for deltids-brannpersonell
Førre veke var 5 av våre brannmannskap i Ålesund og gjennomførte den såkalla praksisveka. Praksisveke består av ca 45 timar intensiv opplæring, der deltakarane skal få praktisere det ein har lært gjennom teoriundervisning i klasserommet gjennom ein lang haust og vinter.Les meir...

04.04.2014
Formannskapet
Her finn du sakspapira til møte i Sande formannskap den 8. april 2014. Møtet vert halde på Sande Rådhus og startar kl 13.45.
Les meir...

03.04.2014
Driftsutvalet
Her finn du sakspapira til møte i Driftsutvalet den 10. april 2014. Møtet vert halde på Sande Rådhus, og startar kl 16.00.
Les meir...

02.04.2014
25.03.14 Protokoll ungdomsrådet
Her finn du protokollen frå møte i ungdomsrådet 25.03.14.
Les meir...

01.04.2014
Kan du hjelpe oss med å få oversikt på aktivitetar som finst i kommunen?
Folkehelsekoordinatoren minner om oppfordringa som gjekk til alle lag og organisasjonar for kort tid tilbake.
Ho arbeider med å få til ei oversikt over alle aktivitetar for barn, unge og eldre som går føre seg i kvardagen. Det er fint viss informasjonen kan kome raskt inn,
helst før påske, slik at oversikta kan publiserast på heimesida og i andre fora snarast råd!
Les meir...

31.03.2014
Bråtebrenning
Vi har registrert stor aktivitet når det gjeld bråtebrenning i Sande og det er derfor viktig med klargjering av reglar.
Det føreligg eit generellt forbod mot open eld i og ved skogsmark frå 15. april til 15. september.
Sande kommune har ikkje innført forskrift som regulerer og innskjerper dette ytterlegare.

Les meir...

28.03.2014
Tilskot til drenering av jordbruksjord 2014
Søknadsfrist for tilskot til drenering av jordbruksjord for 2014 er 28. april 2014.

Tilskot kan gjevast til drenering av tidlegare grøfta jordbruksjord.

Eigar eller føretak som leiger tidlegare grøfta jordbruksareal kan søkje om tilskot.
Les meir...

28.03.2014
Sande kommune - Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp
Sande kommunestyre vedtok i møte den 11.02.2014 å innføre KS sine standard abonnementsvilkår for vatn og avløp med verknad frå same dato.

Abonnementsvilkåra har som føremål å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i samband med tilknyting til offentleg vatn- og avløpsanlegg.


Les meir...

28.03.2014
Heimetenesta på tur til Frey-stasjonen i Oksavika.
Sande kommune satser i 2014 ekstra på arbeidsmiljø og trivselstiltak for medarbeidarane. Det er bestemt at det skal vere fokus på aktivitetar og trivsel. Det er oppretta arbeidsmiljøteam i alle einingar, der tillitsvalde, verneombod og leiar er med. I samband med dette arrangerte arbeidsmiljøteamet i Heimetenesta tur til Freystasjonen i Oksavika mandag 24. mars.
Les meir...

Tidlegare artiklar:
SMIL-midlar 2014
Kommunestyret - Protokoll
20.03.14 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
Vassutkopling på Sandsøya
Formannskapet - Protokoll
Presentasjon av "Ung data" -undersøkinga
Framlegg til endring av vernegrensa for Nupafjellet naturreservat - høyring
"Aktivitetsplan" for alle i Sande
Foreldrerettleiing til foreldre som treng hjelp til barna sine
NAV Sande er stengt fredag 21.mars
Fagdagar om drenering
Open sauefjøs 1-2-3 på Nordfjordeid
Kommunestyret
20.03.14 Naturforvaltningsnemnda
Formannskapet
Formannskapet - Protokoll
Janne H. Knotten. Ny helsefagarbeidar i Sande kommune.
Driftsutvalet - Protokoll
Dagtilbod til eldre på Sandsøya
Energi-sparetiltak gir gode gevinstar
Resultat frå radonmålingar i kommunale bygg
Formannskapet
Forvaltningsplanar for tre naturreservat i Sande
Influensasesongen i gong?
Formannskapet - protokoll
Driftsutvalet
Flytting av kvoteåret for kumjølk
Formannskapet
Jobb som ferievikar?
Forbodet mot bruk av open eld oppheva
Team for funksjonshemma elevar i skulen
SANDE KOMMUNE
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 08.00 - 15.30
Sommarope v 27-31: 9.30-15.00
Send e-post
SANDE NÆRINGSFORUM
Tlf 70026736 måndag, tysdag og torsdag
Rådhuset
6084 Larsnes
Sande Frivilligsentral
Tlf 91698729
Tysdag, onsdag og torsdag kl 10-14
Heimesida til Sande frivilligsentral
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
09.30 - 14.00
Frå 21.febr 2013 - stengt tysdag og torsdag
Sande bibliotek
Les mer...
Miljøservice as - Slamtømming
Alarmtelefon for barn og unge
Lensmannen i Herøy og Sande
Les meir...