Siste 10 fra Sande
Innsendte listeframlegg
Har du behov for kontakt med sjømannslege?
Eldrerådet
Tildeling av minnemedalje for innsats under andre verdskrig
Sande kulturskule - søknadsfrist 10.april
Tilskot til drenering av jordbruksjord 2015
Driftsutvalet
SMIL-midlar 2015
Opningstider i påska
Forside
Utsikt frå Drageskaret
26.03.2015
Opningstider i påska
Påskehøgtida nærmar seg, og i samband med høgtidsdagane er det litt endring i opningstider ved ulike avdelingar.
Les meir...

30.03.2015
Har du behov for kontakt med sjømannslege?
Asta Sileikiene ved Sande legesenter er sjømannslege. Ved behov for sjømannslegeattest og offshoreattester ta kontakt med legekontoret.

30.03.2015
Eldrerådet
Her ligg Protokoll frå møte i eldrerådet 19.03.2015
Les meir...

30.03.2015
Tildeling av minnemedalje for innsats under andre verdskrig
Det er i år 70 år sidan andre verdskrig var over. Regjeringa har bestemt at vi skal markere dette jubileet med blant anna å heidre dei få veteranane som enno er blant oss og som ofra mykje og tok stor risiko gjennom sivil og militær innsats.

Les meir...

30.03.2015
Sande kulturskule - søknadsfrist 10.april
No er det tid for å søkje plass i kulturskulen til neste skuleår.
Dei fleste undervisningstilboda er lagt til Gursken , men det kan bli gitt song- og pianotilbod på Kvamsøy, samt songtilbod på Larsnes. I tillegg samarbeider ein med dei andre nabokommunene om å gi tilbod på til dømes fiolin, trekkspel, tverrfløyte, teikning/maling, drama/ teater.
Les meir...

29.03.2015
Tilskot til drenering av jordbruksjord 2015
Søknadsfrist for tilskot til drenering av jordbruksjord for 2015 er 28. april 2015
Tilskot kan gjevast til drenering av tidlegare grøfta jordbruksjord.
Eigar eller føretak som leiger tidlegare grøfta jordbruksareal kan søkje om tilskot.
Les meir...

27.03.2015
Driftsutvalet
Her finn du innkalling og sakspapir til møte i Driftsutvalet den 9. april. Møtestart kl 16.00 og vert halde på Sande rådhus. Møtet startar med møte i styringsgruppa for bustadsosial plan, før ordinært møte i Driftsutvalet.
Les meir...

27.03.2015
SMIL-midlar 2015
Søknadsfrist for Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket, SMIL-midlar, for 2015 er 27. april 2015.
SMIL-midlane skal fremje natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapet og redusere forureininga frå jordbruket utover det som kan forventast gjennom vanleg jordbruksdrift.

Les meir...

26.03.2015
Formannskapet
Her finn du protokollen frå møte i Sande Formannskap den 24. mars 2015.
Les meir...

25.03.2015
Rekruttering av fosterheimar
For å dekke behovet for fosterheimar treng ein omlag 50 nye heimar på Sunnmøre i år.
23. mars startar Bufetat og Fosterhjemsrekruttering Ålesund ei tre vekers nasjonal kampanje for å synleggjere behovet for fosterheimar og den viktige oppgåva fosterfamiliane gjer.
Les meir...

23.03.2015
Sande kommune - Kommunedelplan Rovdefjordbrua, 2.gongs høyring og offentlig ettersyn
I medhald av §11-14 i Plan- og bygningslova vert forslag til kommunedelplan Rovdefjordbrua sendt ut på 2. gongs høyring og offentleg ettersyn.


Les meir...

23.03.2015
Sande med i utprøving av lærarspesialistar
Sande kommune har som den eine av to kommunar i Møre og Romsdal fått innvilga søknad om å delta i regjeringa si utprøving av funksjonen som lærarspesialist. I alt 31 kommunar/ fylkeskommunar av 59 søkjarar skal delta, og Sande får delta med inntil 6 stillingar innanfor norsk og realfag.

Les meir...

19.03.2015
Kommunestyret
Her finn du protokollen frå møte i Sande kommunestyre den 17. mars 2015.
Les meir...

19.03.2015
Formannskapet
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande formannskap den 24. mars 2015. Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande Rådhus, Larsnes.
Les meir...

19.03.2015
Formannskapet
Her finn du protokollen frå møtet i Sande formannskap den 17. mars 2015.
Les meir...

19.03.2015
24.02.2015 Sande Næringsforum KF - Protokoll
Les meir...

Tidlegare artiklar:
Ambu endrar rutetabellen sin
Sikringsarbeid på Sandshamn molo
Namnekonkurranse
Barnehagedagen 2015 markert i Haugelia barnehage
Kommunestyret
Formannskapet
Fast lærarjobb i Sande?
Vinter er vakkert
Kommunestyreval 2015
Høyring av forslag til regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi
"Ta eit tak" 2014-15 - Brannførebyggande tiltak - tilskot til el-kontroll
Driftsutvalet
Jobbmesse for Sunnmørsregionen 11.mars
Fotoforedrag på biblioteket
Ope møte om bustadsosial plan
Ombygging Sandetun sjukeheim ligg no ute på DOFFIN.NO
Formannskapet
Driftsutvalet
Invitasjon til ope møte om bustadsosial handlingsplan
Protokoll Naturforvaltningsnemnda
Undervisningsstilling - inntil 100 % vikariat ved Gursken oppvekstsenter
LARSNES idrettshall - utviding gymsal anbod
Sande kommune treng kanskje DEG?
Søre Sunnmøre først ute med marine grunnkart
Produksjonstilskot - Amnesti for driftsfellesskap
Formannskapet
Fylkesmannen på kommunebesøk i Sande
Naturforvaltningsnemnda
Kommunestyret
Nye retningsliner for tildeling av kulturmidlar gjeldande frå 2015
Brannøving til sjøs
SANDE KOMMUNE
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 08.00 - 15.30
Sommarope v 27-31: 9.30-15.00
Send e-post
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
Sande kommune si kriseleiing
SANDE NÆRINGSFORUM
Tlf 70026736 måndag, tysdag og onsdag
Rådhuset
6084 Larsnes
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 09.30 - 14.00
Sommarope: v 27-33:
måndag og fredag 09.30 -14:00
Sande bibliotek
Les mer...
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les mer...
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...