Medverknad

I Sande kommune har vi fokus på reell medverknad. Det er viktig for å yte tenester med høg kvalitet. Brukaren sine erfaringar og behov skal liggje til grunn i utforminga av tenestene.  Å medverke inneber å ta del i ein prosess, med reell innverknad på avgjerd eller handling. Brukaren si stemme skal komme med både på individnivå, etatsnivå og kommunalt nivå. 

Medverknad på individnivå

Medverknad for den enkelte brukar inneber å kunne påverke eige hjelpe- eller behandlingstilbod. Medverknad på individnivå skjer i dei samanhengar der den enkelte brukar er i dialog med fagpersonar om forhold knytt til eigne behov. Ein føresetnad for reell medverknad er at forvaltning, fagprofesjonar og behandlingsapparat er medvitne og kritiske til eigen maktposisjon og legg myndiggjering av brukaren til grunn for arbeidet sitt.  Den einskilde tilsette er forplikta til å ta omsyn til dette, jfr. Medverknad - viktige moment (PDF, 392 kB).

Medverknad på individnivå har mange formål:

  • Medverknad kan bidra til å treffe betre i forhold til utforminga og gjennomføringa av både generelle og individuelle tilbod. 
  • Medverknad har ein eigenverdi i at den som søkjer hjelp, på lik linje med andre, gjerne vil styre over viktige delar av eige liv, ta i mot hjelp på eigne premissar, og bli sett og respektert i kraft av sin eigenverdi. 
  • Dersom ein brukar kan påverke livssituasjonen sin gjennom eigne val og ressursar, vil det kunne påverke sjølvbiletet på ein positiv måte, og dermed styrke motivasjonen og utbytet av hjelpa. 

Born sin rett til medverknad

Born sin rett til medverknad handlar om å ta dei på alvor. Retten er nedfelt i Barnekonvensjonen. Medverknad tyder i praksis å kunne vere med på å påverke innhaldet i eigen livssituasjon, bli sett, høyrd og lytta til, og ha høve til å velje og påverke eigen kvardag.

Alle born har rett til å bli høyrde i alt som handlar om dei. Det betyr at born mellom 0 og 18 år har rett til å uttale seg om det som dei er og vert involverte i. Retten deira til å seie si meining gjeld i heimen, i barnehagen, på skulen, i kommunen og i fridtida. 

Retten til å bli høyrde betyr ikkje nødvendigvis at dei har rett til å bestemme, men dei har rett til å delta og uttale seg når noko skal bestemmast. 

Nyttige lenker:

Barn og unge og medverknad - rettleiar 

Handbok for medverknad

Medverknad på etatsnivå

Medverknad på etatsnivå inneber at brukarar er med å påverke, utforme og kvalitetssikre heile tenesta på eit overordna nivå. Dette vert gjort mellom anna gjennom ulike brukarundersøkingar og ved å nytte brukarrepresentant i prosjekt og utvikling av tilbod.  Det handlar også om at den einskilde tilsette er forplikta på å lytte til og fange opp innspel frå brukarane som kan endre praksis til det betre. Fora som klasseråd, elevråd, foreldreråd, samarbeidsutval mm. er oppretta nettopp for å ta i vare medverknadsretten og uttaleretten til desse gruppene. Dei skal brukast!

Medverknad på kommunalt nivå

Både born/unge og foreldre har rett til å medverke, og tenestene har plikt til å involvere den det gjeld. Medverknad er ein lovfesta rett, og er dermed ikkje noko tenesteapparatet kan velje å forhalde seg til eller ikkje. Medverknad er nedfelt i fleire lover, mellom andre Lov om pasient- og brukarrettar, Lov om kommunale helse- og omsorgstenester og Lov om arbeids- og velferdsforvaltninga. Difor har også Sande kommune oppretta politiske utval for ulike interessegrupper: Råd for funksjonshemma, Eldrerådet, Ungdomsrådet. Desse råda skal uttale seg i alle saker som gjeld deira interessegrupper, før vidare politisk handsaming. Drøftingar med arbeidstakarorganisasjonane er sett i system, og vi har faste samarbeidsmøte mellom administrativ toppleiing og organisasjonane. Høyringar og folkemøte er også aktivt i bruk i Sande, gjerne i planleggingsprosessar. Medverknad har som mål å betre kvaliteten på tenestene ved at brukarane får reell innflytelse på val og utforming av tenestetilbod.