Tenester

Her finn du oversikt på tenester for barn og unge i Sande kommune.

Helsestasjon- og skulehelsetenesta

Helsestasjonen og skulehelsetenesta

Sande helsestasjon held til å fyrste etasje på nygla, i same bygg som legekontoret. Dei gir tenester til born og ungdom i alderen 0-20 år og deira føresette, og til gravide.

Tlf: 70026760 

Leiande helsesjukepleiar
Janne H. Jonasmo
janne.helgoy.jonasmo@sande-mr.kommune.no

 

Gravid

Er du gravid, eller planlegg å verte det, får du tilbod om familieplanlegging eller svangerskapskontroll hos jordmor på helsestasjonen. Jordmor tilbyr også heimebesøk etter fødsel. Du kan også velje å gå til fastlege dersom du ynskjer dette. Tilbodet er gratis. 

Meir informasjon her

Jordmor i Sande
Sara F. Wiik
sara.fugledal.wiik@sande-mr.kommune.no
Tlf: 91529730

Send gjerne SMS for å avtale time, så får du svar, eller jordmor ringer deg når ho kan. 

 

Spedbarn 0 månadar til 5 år 

Helsestasjonen er Sande sitt helsefremjande og førebyggjande tilbod til alle born og deira føresette. Tilbodet er gratis. Helsesjukepleiar og helsestasjonslege tilbyr regelmessig oppfølging, og kan tilvise born og familier med spesielle behov til andre helsetenester. Helsestasjonen skal bidra til born si fysiske, psykiske og sosiale helse, og styrke og støtte foreldre i å meistre foreldrerolla. Klikk her for å lese meir om kva helsestasjonen tilbyr. 

 

Skulehelsetenesta 6-16 år

Skulehelsetenesta finst på alle barne- og ungdomsskular i Sande. Skulehelsetenesta er ansvarlege for vaksinering, og gir i samarbeid med skulen tilbod om undervisning. Helsesjukepleiar har også trefftid på skulane. Sjå meir under lag link til helsesjukepleiar i skulane på anna FAQ  Tenesta er gratis og helsesjukepleiar har teieplikt. 

Pedagogisk psykologisk teneste (PPT)

I løpet av oppveksten kan alle møte på ulike utfordringar som gjer det vanskeleg å lære eller få utbytte i læringsmiljøet sitt. Det kan vere lurt å ta kontakt med PPT når det er vanskar med språk, fag, emosjonar, konsentrasjon, relasjonar, åtferd og/eller  trivsel. Foreldre og barn over 15 år  kan ta direkte kontakt ved behov. PPT er barnehagen og skulen sin naturlege samarbeidspart. PPT yter ofte rettleiing til barnehage og skule for at dei skal legge betre til rette for utvikling og læring i det ordinære læringsmiljøet. For å få til dette har vi dialog med born og foreldre i samarbeid med barnehage/skule. Andre instansar i kommunen blir involverte. 

Når utbytte av opplæringa ikkje er tilfredsstillande kan det vere behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning.

Her kan du lese meir om Sande PPT 

Familievernkontoret

Familievernkontoret gir tilbod om rådgjeving og samtalar når det er vanskar, konflikter eller krise i familien. Kontoret utfører lovpålagd mekling for foreldre med felles born under 16 år ved samlivsbrot og samlivsvanskar mellom foreldra. 

Alle som treng å prate om vanskelege forhold kan søkje familierådgjeving ved familievernkontoret.

Familievernkontoret held til i Ålesund, men dekkjer kommunane: Ålesund, Fjord, Giske, Sula, Stranda, Sykkylven, Ørsta, Volda, Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven. Dei har faste kontordagar i Ørsta kommune.

Ein treng ikkje henvising for å kome til familievernkontoret, og tilbodet er gratis.

Klikk her for å lese meir om når familierådgjeving kan vere til hjelp. Her finn du også kontaktinformasjon.

Tenesta for psykisk helse og rus

Tenesta for psykisk helse og rus er eit lågterkseltilbod for personar som strevar med utfordringar knytt til psykisk helse og/ eller rus, og deira pårørande. Tenesta tilbyr individuell oppfølging i heimen, på kontor eller andre stadar. Ein har også eit aktivitetstilbod på øya der det er forskjellige aktivitetar nokre dagar i veka. Tenesta har og ei eiga utegruppe som er bemanna på kvardagane og to kveldar. Dette er ei gruppe som består av fem personal, med forskjellig utdanning og bakgrunn. Med fokus på førebygging gir teamet også oppfølging til unge personar i samarbeid med helsestasjonen.

Her kan du lese meir om kva tenesta kan tilby. Her finn du også kontaktinformasjon. 

 

Kommunepsykolog

Ulstein kommune er vertskommune og har tilsett Tomas Brandal Myklebust som kommunepsykolog. Sande, Vanylven og Ulstein kommune har inngått samarbeidavtale om psykologteneste.

Kommunepsykologen sine primæroppgåver:

  • bidra til å styrke det helsefremjande og førebyggande arbeidet i kommunen
  • bidra med tverrfagleg samarbeid
  • delta i kommunen si psykiske helse- og rusteneste, samt styrke det kommunale arbeidet på dette feltet

Kommunepsykolog Tomas B Myklebust vil såleis vere med i ulike faggrupper i Sande kommune og vere ein viktig  medarbeidar på ulike område.

Telefon: 482 06 606
E-post: tomas.myklebust@ulstein.kommune.no

NAV

Arbeids- og velferdsforvaltninga (NAV) er ein offentleg etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvar for organisering og finansiering av arbeidsmarknadstiltak, trygdeytingar og sosialhjelp.

NAV skal vere spesielt merksame på oppvekstvilkåra til born og unge. Barnekonvensjonen er ein del av norsk lov, og skal sikre at avgjersler, også dei som gjeld vaksne, skal vere til barnas beste. Barn har rett til ein tilstrekkeleg levestandard, og rett til å bli høyrde. 

Sande har felles NAV kontor med Hareid og Ulstein. 
Her finn du kontaktinformasjon og opningstider. 

Krisesenter for Sunnmøre

Krisesenter for Sunnmøre er eit gratis, døgnope tilbod for born, kvinner og menn som er eller har vore utsett for vald i nære relasjonar. Krisesenteret er lokalisert i Ålesund kommune, men er eit interkommunalt tilbod til innbyggarar i Ålesund, Ørsta, Volda, Herøy, Sande, Ulstein, Hareid, Sula, Giske, Fjord, Vanylven, Stranda og Sykkylven. Personar frå andre stadar i Norge kan også nytte deira tilbod. 

Krisesenteret kan tilby:

  • Butilbod
  • Dagtilbod
  • Advokatbistand

Avdeling for kvinner og barn
Døgnopen krisetelefon: 70 16 33 33 / 945 39 945
E-post: krisesenter-kvinner@alesund.kommune.no

Avdeling for menn og barn
Døgnopen krisetelefon: 90 70 74 33
E-post: krisesenter-menn@alesund.kommune.no

Felles nettstadSunnmøre krisesenter

Koordinerande eining

Sande kommune har ei koordinerande eining for helse- og omsorgstenester. Her kan du få råd dersom du er usikker på kva tenestetilbod som passar deg. Eininga har også det overordna ansvaret for induviduell plan og koordinator. Koordinator er kontaktperson for pasient og pårørande. 

Interkommunal barnevernteneste

Barnevernet skal sikre at born og unge som lever under forhold som kan skade helsa deira og utviklinga, får rett hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at born og unge får trygge oppvekstvilkår.

Hareid, Sande, Ulstein, Volda og Ørsta har felles barnevernteneste med tilhaldsstad på rådhuset i Volda. Alle tilsette har arbeidsstaden sin i Volda. Ved behov har dei tilgang til kontor og møterom i kvar av kommunane. 

Adresse:
Stormyra 2
6100 VOLDA

Telefon: 70 05 88 00

Her finn du fleire opplysningar om den interkommunale barneverntenesta

Interkommunal barnevernvakt

Barnevernvakta er barneverntenesta sin akuttberedskap og er open heile døgnet.
Hovudoppgåva er å bistå born, unge og familiar i akutte situasjonar, og dei skal først og fremst sikre at barn og unge har det trygt. Barnevernvakta skal i hovudsak gi råd og rettleiing på telefon. Ved akutt krise kan barnevernvakta vurdere å rykke ut for å bistå meir aktivt i situasjonar.

Adresse:
Ålesund politistasjon
Korsegata 4 (Postgården)
6003 ÅLESUND

Telefon Barnevernvakta: 91 57 60 20 
Telefon politi: 02800